Finansdepartementet har etter avsluttet utprøvingsprosjek..." />   Finansdepartementet har etter avsluttet utprøvingsprosjek..." />

Endringslogg Foreløpige standarder (Avsluttet)

Endringslogg vedr. foreløpige regnskapsstandarder i periodiseringsprosjektet som nå er avsluttet

 

Finansdepartementet har etter avsluttet utprøvingsprosjekt fastsatt anbefalte, ikke obligatoriske statlige regnskapsstandarder som gjelder fra 1.1.2010. Standardene finnes på denne lenken, jf. også rundskriv R-114/desember 2009.

 

Følgende foreløpige statlige regnskapsstandarder og veiledningsnotater har vært gjenstand for oppdatering og redigering i løpet av utprøvingsperioden til periodiseringsprosjektet.

 

Betegnelse

Navn på standard

Tidligere versjon

Ny versjon

Kontoplan

Ramme for kontokoder (kontoplan)

Des. 2005

 

Aug. 2008

 

SRS 1

Oppstillingsplaner for resultat og balanse

Des. 2005

 

Aug. 2008

 

SRS 2

Kontantstrømoppstilling

Des. 2005

 

Aug. 2008

 

SRS 12

Varebeholdninger

Des. 2005

 

Aug. 2008

 

SRS 17

Anleggsmidler

Des. 2005

 

Okt. 2008

 

SRS 25

Personal- og pensjonskostnader

Des. 2005

 

Aug. 2008

 

Nedenfor følger oversikt over vedtatte endringene i foreløpige statlige regnskapsstandarder og veiledningsnotater pr oktober 2008. (Rekkefølge på omtalen følger tabellen ovenfor):

 

Ramme for kontokoder (kontoplanen)

Standarden er i pilotfasen endret på følgende punkter:

 

1)      Standarden betegnes formelt som Grunnkontoramme for periodiseringsprosjektet i Finansdepartementet v.1.1

 

2)      Kolonnen for ”motpost” og kolonnen for henvisning til ”standard og noter” er fjernet fra dokumentet. Dette begrunnes med at den informasjonen som gis her finnes i de øvrige regnskapsstandardene. Kolonnen for ”Beskrivelse/kommentarer” er beholdt. Her beskrives spesielle forhold nærmere for enkelte konti.

3)      Tekstavsnittene i kapittel 1 og 2 er forkortet.

 

4)      Betegnelsene kontokode og underkontokode er erstattet med konto og underkonto i henhold til NS 4102, 5. utgave.

 

5)      I kontogruppe 19 Bankinnskudd, kontanter og lignende, er det satt inn følgende nye underkontoer:

a)      1985 Gruppelivsforsikring (Bruttobudsjetterte virksomheter)

b)      1986 Arbeidsgiveravgift (Bruttobudsjetterte virksomheter)

c)      1998 Tilbakeføring av gjenværende forpliktelse ved avgang anleggsmidler

d)      1999 Avregning - resultat av ordinære aktiviteter (Bruttobudsjetterte virksomheter)

 

6)      Kontogruppe 20 benevnes virksomhetskapital og inndelingen endres til (for nettobudsjetterte virksomheter):

a)      200 Innskutt virksomhetskapital

b)      201 Bundet virksomhetskapital (Reservert til senere bruk)

c)      205 Annen opptjent virksomhetskapital

 

7)      Kontogruppe 21 Avsetning for forpliktelser:

I den tidligere utgaven av ”Ramme for kontokoder” skulle konto 213, 214 og 215 benyttes for å vise ”Forpliktelser knyttet til anleggsmidler” for anleggsmidler som er balanseført i kontogruppe 10, 11 og 12. Betegnelsen ”Forpliktelse knyttet til anleggsmidler” er endret til ”Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler”. Denne forpliktelsen skal nå samles på konto 215 for alle anleggsmidler. Dette begrunnes med at den gjeldende inndelingen er unødvendig detaljert. Informasjon om hvilken gruppe av anleggsmidler forpliktelsen knytter seg til vil fremgå av eiendelssiden i balansen, kontogruppe 10, 11 og 12. Den enkelte virksomhet har i tillegg mulighet til på eget initiativ å dele opp konto 215 i inntil ti underkonti 2150, 2151 osv.

 

8)      Kontogruppe 28 er reservert for senere bruk og skal ikke benyttes. Konto 280 Avregning mellomværende med statskassen fjernes og sperres for senere bruk. Mellomværende med statskassen, både kontant og periodisert vises på konto 198 og 199 uavhengig av om det er en debet eller kreditpost. Endringen gjøres for å samle alle konti som vedrører mellomværende med statskassen i en kontogruppe, kontogruppe 19. Dette gjør avstemmingsarbeidet enklere.

 

9)      Inndelingen i kontogruppe 39 Inntekt fra bevilgninger er endret til:

a)      390 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift

b)      391 Inntekter fra bevilgning til ordinær drift (motpost når investeringer dekkes av driftsbevilgninger)

c)      392 Bevilgning til investering

d)      393 Inntekt fra bevilgning periodens avskrivning (inntekt fra avskrivninger for å balansere forpliktelsen).

e)      394 Inntektsføring av resterende forpliktelse ved avgang anleggsmidler. Her føres den delen av forpliktelsen som er reinvestert i løpet av regnskapsåret. Den delen av forpliktelsen virksomheten ikke får beholde eller som overføres til neste budsjettperiode føres på balansekonto 1998.

 

10)   Inndelingen i kontogruppe 60 Av- og nedskrivning er endret til:

a)      600 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

b)      601 Avskrivninger på transportmidler, maskiner og inventar

c)      602 Avskrivning på immaterielle eiendeler

d)      605 Nedskrivning av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler

e)      607 Avskrivning på infrastruktur

Disse endringene medfører en noe mindre detaljregulering av hvilke konti som skal benyttes ved kostnadsføring av avskrivninger. Hvilke beløp de enkelte eiendelsgruppene er avskrevet med bør fremgå på egne konti i kontogruppe 10, 11 og 12 i balansen. Endringene medfører også at alle de nevnte konti stemmer eksakt med NS 4102, 5. utgave, med unntak av konto 607.

 

11)   Kontogruppe 88 Periodens resultat:

Konto 880 Disponering (periodens resultat), skal benyttes ved disponering av periodens resultat. (Benyttes kun av nettobudsjetterte virksomheter med motpost i konto 205).

Denne endringen medfører en mer detaljert anvisning på hvordan resultat fra eksternt finansiert virksomhet skal bokføres. Det er praktisk at alle virksomheter som har fullmakt til å opptjene virksomhetskapital, regnskapsfører resultatdisponeringen på samme konti.

 

12)   Kontogruppe 89 Avregninger skal deles inn i følgende konti:

a)      890 Avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte virksomheter)

b)      895 Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte virksomheter)

Disse endringene medfører en mer detaljert anvisning på hvordan resultatet av bevilgningsfinansiert virksomhet skal avregnes. Det er skilt mellom nettobudsjetterte og bruttobudsjetterte virksomheter. Det er praktisk at alle virksomheter fører avregninger med statskassen på samme konti.

 

SRS 1 Oppstillingsplaner for resultat og balanse

 Standarden er i pilotfasen endret på følgende punkter:

 

Vedlegg 1, Oppstillingsplan for resultatregnskapet

1)      Under avsnittet ”driftsinntekter” er regnskapslinjen ”tilskudd og overføringer fra andre statsorganer” endret til ”tilskudd og overføringer fra andre statlige forvaltningsorganer”.

 

2)      Under avsnittet ”avregninger” er:

a)      Regnskapslinjen for ”Netto avregning til forpliktelse (nettobudsjetterte)” endret til ”avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte).

b)      Regnskapslinjen ”Avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)” flyttet en linje opp til foran ”avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)” for at nummeret på notene skal komme i stigende rekkefølge.

c)      Regnskapslinjen ”Tilbakeførte utsatte inntekter ved avgang anleggsmidler” er fjernet. Dette begrunnes med at den delen av den resterende forpliktelsen som inntektsføres bør avregnes som en del av den ordinære avregningen. Den delen av forpliktelsen som føres direkte mot balansen lar seg ikke avregne da den ikke fremgår av resultatoppstillingen. Det skal gis fullstendige opplysninger vedrørende avhendede anleggsmidler i note 5.

 

Vedlegg 2 Oppstillingsplan for virksomhetens balanse

 

Eiendeler

3)      Under avsnittet varige driftsmidler er regnskapslinjen ”maskiner og anlegg” endret til ”maskiner og transportmidler”. Endringen gjøres for å bringe navnet på regnskapslinjen mer i samsvar med faktisk innhold og teksten i note 5.

 

4)      Under avsnittet finansielle anleggsmidler er regnskapslinjen ”langsiktige fordringer” endret til ”obligasjoner og andre fordringer”. Endringen gjøres for å harmonere betegnelsen av denne regnskapslinjen med det som følger av regnskapsloven § 6-2.

 

5)      Under avsnittet ”fordringer” er:

a)      Regnskapslinjen ”opptjente tilskudd” fjernet. Det begrunnes med at et eventuelt opptjent tilskudd bør presenteres sammen med øvrige opptjente inntekter og spesifiseres nærmere i note.

b)      Regnskapslinjen ”øvrige opptjente inntekter” er endret til ”opptjente, ikke fakturerte inntekter”. Endringen gjøres for å bringe navnet på regnskapslinjen mer i samsvar med faktisk innhold og teksten i note 18.

 

Virksomhetskapital og gjeld

6)      Under avsnittet ”opptjent virksomhetskapital” er:

a)      Regnskapslinjen ”resultatandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper” slettet. Dette begrunnes med at denne linjen er beregnet på virksomheter som regnskapsfører eierandeler i datterselskaper og tilknyttede selskaper i henhold til egenkapitalmetoden i sitt virksomhetsregnskap. Nåværende SRSer åpner ikke for bruk av egenkapitalmetoden i virksomhetsregnskapet. Følgelig er denne regnskapslinjen foreløpig overflødig.

b)      Regnskapslinjen ”annen opptjent virksomhetskapital” endret til ”opptjent virksomhetskapital”.

 

7)      Overskriften ”forpliktelser og gjeld” er endret til ”gjeld”.

 

8)      Under avsnittet Avsetning for langsiktige forpliktelser er overskriften ”Forpliktelser knyttet til anleggsmidler” endret til ”Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler”.

 

9)      Under avsnittet ”kortsiktig gjeld” er:

a)      Regnskapslinjen ”påløpte kostnader og forskuddsbetalt inntekt” endret til ”forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter”. Endringen gjøres for å bringe navnet på regnskapslinjen mer i samsvar med faktisk innhold og teksten i note 18.

b)      Regnskapslinjene ”forskudd fra kunder”, ”avsatt andel av ubrukt bevilgning” og ”ubrukte tilskudd” slettet. Dette begrunnes med at disse regnskapslinjene medførte en unødvendig detaljering av balanseoppstillingen. Innholdet i de slettede linjene passer godt inn i regnskapslinjen for ”forskuddsbetalte, ikke opptjente inntekter” eller ”annen kortsiktig gjeld” med ytterligere spesifikasjon i tilhørende noter.

 

10)  Overskriften ”avregning med statskassen/avsetning for forpliktelser” er endret til ”avregning med statskassen”. I dette avsnittet er:

a)      Regnskapslinjen ”avsetning for forpliktelser (nettobudsjetterte)” endret til ”avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)”

b)      Regnskapslinjen ”avregning med statskassen (bruttobudsjetterte)” flyttet slik at den står foran ”avregning bevilgningsfinansiert virksomhet (nettobudsjetterte)” for at notene skal komme i kronologisk rekkefølge.

c)      Regnskapslinjen ”ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte)” lagt til. Denne skal benyttes til periodisering av forskuddsbetalt bevilgning i nettobudsjetterte virksomheter.

 

11)  Punkt 43 og 47 i standarden er oppdatert etter de endringer som er gjort i balanseoppstillingen og resultatregnskapet.

 

 

SRS 2 Kontantstrømoppstilling

 Standarden er i pilotfasen endret på følgende punkter:

 

1)      ”I pilotfasen” er fjernet i overskriften. Hvilke statlige virksomheter som omfattes av standarden fremgår i punkt 1.

 

2)      Under Virkeområde er det gjort følgende endringer:

a)      Noen avsnitt har byttet plass.

b)      Under pkt. 3 er det lagt til ”Denne standarden omhandler presentasjon og utarbeidelse av kontantstrømoppstilling.”

c)      Under pkt. 4 første setning er ordet pilotprosjektet byttet ut med statlige virksomheter. I andre setning er ”som er av en slik art at de” lagt til, og siste del av setningen er omformulert til ”må spørsmål om den regnskapsmessige behandlingen tas opp med Finansdepartementet”.

d)      Under pkt. 5 er det etter Reglement for økonomistyring i staten og Bestemmelser om økonomistyring i staten av 12. desember 2003 lagt til ”med endringer, senest 14. november 2006”.

 

3)      Under Konkrete problemstillinger er de gjort følgende endringer:

a)      Pkt 8: Språklige endringer.

b)      Pkt 9: Teksten i bokstav f) er endret til ”utbetaling av lønn og sosiale kostnader”. Eksemplene vedrørende bokstav g) Innbetalinger eller utbetalinger i forbindelse med avsluttede aktiviteter og h) innbetalinger eller utbetalinger som følge av rettslige avgjørelser er fjernet som oppramsende eksempler.

 

4)      Vedlegg 1 Kontantstrømoppstilling etter den direkte modellen

a)      Under kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter, innbetalinger, er ”innbetalinger for statsoppdraget” endret til ”innbetalinger av bevilgning (nettobudsjetterte)”.

b)      Under kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter, utbetalinger, er ”overføringer til statskassen” slettet.

c)      I overskriften Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter i vedlegg 1 og vedlegg 2 er ”nettobudsjetterte” lagt til.

d)      Under vedlegg 1 ”*Avstemming” og vedlegg 2 ”Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter” er:

o       Linjen ”tap/gevinst ved salg av anleggsmidler ” slettet.

o       Linjen ”avskrivninger ved avgang av driftsmidler” er slettet.

o       Linjen ”bokført verdi avhendede anleggsmidler” er lagt til.

o       På linjen inntekt fra bevilgning er ”bruttobudsjetterte” lagt til.

o       Linjen ”avsetning utsatte inntekter(tilgang anleggsmidler)” er flyttet 3 linjer ned.

o       Linjen ”endring i ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler” er lagt til.

o       Linjen ”endring i ikke inntektsført bevilgning (nettobudsjetterte)” er lagt til.

 

 SRS 12 Varebeholdninger

 Standarden er i pilotfasen endret på følgende punkter:

 

1)      Det tidligere veiledningsnotat om regnskapsføring av beholdninger i pilotfasen endrer navn til SRS 12 Varebeholdninger.

 

2)      Benevnelsen ”beholdninger” endres til ”varebeholdninger”.

 

3)      Beredskapslagre kan defineres som varebeholdning. Avgrensningen gjøres ved at SRS 12 Varebeholdninger ikke gjelder for eiendeler som kan klassifiseres som anleggsmidler i henhold til SRS 17 Anleggsmidler, se punkt 8.

 

4)      Denne standarden benytter begrepet netto realisasjonsverdi der veiledningsnotatet og NRS 1 benytter begrepet virkelig verdi. I NRS 1 defineres virkelig verdi som ”salgsverdi etter fradrag for salgskostnader (netto salgsverdi)”. Denne definisjonen av virkelig verdi samsvarer i det vesentlige med denne standardens definisjon av netto realisasjonsverdi, se punkt 8.

 

SRS 17 Anleggsmidler er endret på følgende punkter:

 

 Standarden er i pilotfasen endret på følgende punkter:

 

1)      Det tidligere Veiledningsnotat om regnskapsføring av varige driftsmidler i pilotfasen endrer navn til SRS 17 Anleggsmidler.

 

2)      Betegnelsen på regnskapslinjen ”Forpliktelser knyttet til anleggsmidler” er endret til ”Ikke inntektsført bevilgning knyttet til anleggsmidler”, se punkt 20 i standarden. Begrunnelsen for denne endringen er at det blir enklere å forklare det reelle innholdet i Forpliktelses­modellen.

 

3)      Reglene vedrørende gjennomføring av nedskrivninger er endret. Plikten til å nedskrive en eiendel inntrer bare dersom anvendelsen/utnyttelsen av eiendelen endres. Når plikten til å vurdere behovet for nedskrivning inntrer, skal bokført verdi sammenlignes med virkelig verdi. Dersom virkelig verdi er lavere enn bokført verdi nedskrives eiendelen til virkelig verdi, se punkt 56 i standarden.

 

a)      Begrunnelsen for den foreslåtte endringen er å forhindre at statlige virksomheter foretar planlagte investeringer som må nedskrives ved ferdigstillelse, fordi virkelig verdi er lavere enn anskaffelseskost. Mange statlige virksomheter har spesielle formål som kan medføre at de anleggsmidlene som anskaffes, ikke har en markedsverdi som overstiger investert beløp. Eksempler: Forsvarsmateriell (Skip, fly og festningsanlegg), jernbanestrekninger og kulturbygg. Den foreslåtte endringen klargjør at det ikke inntrer noen plikt til å vurdere å gjennomføre nedskrivninger før et anleggsmiddel endrer anvendelse/utnyttelse. (Kystfort blir stående ubrukt eller benyttes til hotell, operabygg benyttes til kontorbygg osv.)

 

b)      I tillegg til dette er denne regelen enklere å praktisere, da virksomhetene bare har plikt til å vurdere nedskrivninger når anvendelse/utnyttelse av eiendelene endres.

 

4)      Programvare i åpningsbalansen (punkt 70 og 71): Som en praktisk tilpasning settes verdien av programvare som er anskaffet mer enn fem år før balansedagen, til null. Øvrig programvare verdsettes til gjenanskaffelsesverdi. Dagens gjenanskaffelsesverdi reduseres med 1/5-del pr år som er gått etter anskaffelsestidspunktet.

 

 

SRS 25 Personal- og pensjonskostnader

 

Standarden er i pilotfasen endret på følgende punkter:

 

1)      Det tidligere Veiledningsnotat om periodisering av personal- og pensjonskostnader endrer navn til SRS 25 Personal- og pensjonskostnader.

 

2)      Det er presisert at statlige virksomheter ikke skal balanseføre netto pensjonsforpliktelse, se pkt 68.

 

3)      Det er innarbeidet samme layout som i de øvrige statlige regnskapsstandardene. Standarden har fått samme nummer som IPSAS 25 Employee Benefits. SRS 25 Personal- og pensjonskostnader bygger på innholdet i IPSAS 25 med enkelte unntak. Det viktigste unntaket er at pensjonsforpliktelser ikke skal balanseføres. Årets premie gir uttrykk for pensjonskostnaden.

 

4)      Rekkefølgen på temaene som behandles er endret. Det er foretatt enkelte språklige endringer og oppdatering av ord og uttrykk som er endret siden veiledningsnotatet ble utgitt.