Utprøving av regnskapsstandarder etter periodiseringsprinsippet

Utprøving av periodiseringsprinsippet i statlige virksomheter

Finansdepartementet gjennomfører et prosjekt som prøver ut regnskapsregler basert på periodiseringsprinsippet i noen statlige virksomheter (Periodiseringsprosjektet). Prosjektet skal i første omgang prøve ut regnskapsstandarder i et utvalg av virksomheter i 2005 og evaluere foreløpige resultater i løpet av første halvår 2006. Det tas sikte på å orientere Stortinget om videre steg i arbeidet i Gul bok 2007.

Bakgrunn

Grunnlaget for prosjektet er nærmere beskrevet i St.prp.nr.1 (2003-2004) kapittel 11 (Gul bok 2004), som ble lagt fram av Regjeringen Bondevik II og var en oppfølging av Statsbudsjettutvalgets utredning, jf. NOU 2003:6 Hva koster det?. Et flertall i Stortingets finanskomité sluttet seg til vurderingene i Gul bok 2004, jf. Budsjettinst nr 6 (2003-2004). Det ble i Gul bok 2004 lagt til grunn at periodiseringsprinsippet bør tas i bruk i staten i det omfang og i den utforming som er tjenlig ut fra en samlet vurdering av nytte og kostnader. Samtidig ble det lagt til grunn at Stortingets bevilgningsvedtak fortsatt skal baseres på kontantprinsippet.

Første fase innebærer å utarbeide et sett av felles standarder for føring av statlige virksomheters interne regnskaper basert på periodiseringsprinsippet, og prøve disse ut i et utvalg av virksomhetene. Utprøvingen skal bidra til å svare på om alle, eller utvalgte grupper av statlige virksomheter, som obligatorisk ordning, bør føre sitt virksomhets­regnskap etter periodiseringsprinsippet. Utprøvingen skal også svare på om enkelte transaksjonstyper (utgiftstyper) skal unntas.

Utprøvingen i pilotvirksomhetene medfører ingen styringsmessige endringer fra overordnet nivå. Bevilgningsvedtakene i statsbudsjettet og rapporteringen til statsregnskapet skal fortsatt baseres på kontantprinsippet, ettårsprinsippet og bruttoprinsippet. Periodisert regnskapsinformasjon vil gi tilleggsinformasjon om bl.a. kostnader ved aktiviteter og årlig kapitalslit (avskrivning) i den enkelte virksomhet.

Arbeidet med å utvikle og prøve ut statlige regnskapsstandarder etter periodiseringsprisnippet utføres i et samarbeid mellom Finansdepartementet, Senter for statlig økonomistyring, de 10 pilotvirksomhetene og deres overordnede departementer.

Mål

Hovedhensikten med å bruke periodiseringsprinsippet i staten er å få fram et bedre beslutningsgrunnlag i virksomhetenes ressursstyring og effektivitetsvurderinger. Bruk av periodiseringsprinsippet i staten forventes å gi bedre informasjon om kostnader og bedre grunnlag for å vurdere ressursbruk i forhold til aktivitet og mål. Kostnadsinformasjonen kan brukes både i virksomheten, som tilleggsinformasjon til overordnet departement, og i budsjettproposisjonen til Stortinget.

Det er også et viktig utgangspunkt å kunne skape grunnlag for sammenligning av kostnader over tid og med andre virksomheter i statlig og privat sektor. Det er videre en målsetting å få fram en mer fullstendig oversikt over statens eiendeler og forpliktelser.

Framdrift

Milepæler i prosjektarbeidet

Frist

Avtale med pilotvirksomheter

1.6.04

Beslutning om standarder for utprøving

1.12.04

Oppstart av utprøvingsfasen i pilotvirksomhetene

1.1.05

Evaluering etter ett års utprøving

1.7.06

Utvikling av statlige regnskapsstandarder

I arbeidet med å utvikle standarder og regler for statlig regnskapsførsel i pilotprosjektet er det lagt vekt på å harmonisere regnskapsstandarder for statlige virksomheter i hensiktsmessig grad med norsk regnskapslovgivning og god regnskapsskikk i privat sektor. Det er tatt utgangspunkt i Regnskapsloven og norske regnskapsstandarder (NRS), slik disse er utformet før implementering av EU-direktivet om IFRS.

På en rekke områder i staten må det gjøres tilpasninger til regnskapslovens regler. Det gjelder særlig inntektssiden og resultatbegrepet i resultatregnskapet og passivasiden i balansen. Andre statsspesifikke problemstillinger knytter seg til infrastruktur, kultureiendommer, pensjoner og renter av kapital. For problemstillinger som er spesielle for staten, har prosjektet vurdert erfaringer fra andre land (særlig Sverige og Danmark) og internasjonale regnskapsstandarder for offentlig sektor, når det gjøres tilpasning til norske forhold.

Finansdepartementet har fastsatt standarder og veiledningsnotater som foreløpige standarder som skal legges til grunn i pilotprosjektet.

Bruk av periodisert informasjon til styring og analyse

Det er etablert en egen ”faggruppe styring” som en del av Periodiseringsprosjektet. Faggruppe styring ble etablert i august 2005 med et tett samarbeid med tre av pilotvirksomhetene og vedkommende departementer.

Formålet med arbeidet i gruppen er:

  • Vurdere muligheter og utfordringer ved bruk av periodisert regnskapsinformasjon i intern virksomhetsstyring og i departementenes etatsstyring
  • Vurdere hvordan kostnadsinformasjonen kan utnyttes i forhold til:
    • Analyser av ressursbruk og kostnader
    • Intern styring (ressurs- og økonomistyring)
    • Å understøtte departementenes behov for styringsinformasjon
    • Å heve nivået på informasjonen til Stortinget

Arbeidet med styringsmessige muligheter og konsekvenser skal gjennomføres innen 1. halvår 2006.