Hvordan finne fram i statsbudsjettet?

Her finner du en oversikt over budsjettets inndeling og litt om hva de ulike budsjettdokumentene innholder. Statsbudsjettet blir inndelt i kapitler som igjen er inndelt i poster. Kapitlene nummereres fortløpende i ulike nummerserier for de ulike departementene, mens nummereringen av postene følger et fastlagt mønster hvor postnummeret brukes som kode for hva slags type utgift eller inntekt det er tale om.

For å finne fram i statsbudsjettet er det en fordel å vite litt om hvordan budsjettet er inndelt og ikke minst litt om hva de ulike budsjettdokumentene inneholder.

 A. Budsjettets inndeling

Statsbudsjettet blir inndelt i kapitler som igjen er inndelt i poster. Stortingets bevilgningsvedtak er knyttet til beløpet under den enkelte post. Kapitlene nummereres fortløpende i ulike nummerserier for de ulike departementene, mens nummereringen av postene følger et fastlagt mønster hvor postnummeret brukes som kode for hva slags type utgift eller inntekt det er tale om. Bevilgningsreglementet krever at de ulike utgiftene og inntektene skal inndeles i fire avdelinger. Dette skjer ved å inndele postnummer-seriene i disse avdelingene:

 

Utgifter

1. Statens egne driftsutgifter: Postene 1-29

2. Nybygg og anlegg mv: Postene 30-49

3. Overføringer til andre: Postene 50-89

4. Utlån, statsgjeld mv: Postene 90-99

 

Inntekter

1. Salg av varer og tjenester: Postene 1-29

2. Inntekter i samband med nybygg, anlegg m.v: Postene 30-49

3. Overføringer fra andre: Postene 50-89

4. Tilbakebetalinger mv: Postene 90-99

 

 B. Valg av budsjettdokument

For å finne fram i budsjettet, må en først velge hvilket budsjettdokument som skal hentes opp.

Statsbudsjettet for 2016 inneholder budsjettvedtak gjort i Stortinget høsten 2015. Denne versjonen består av alle utgifts- og inntektsbevilgninger under det enkelte fagdepartement, Svalbardbudsjettet, skattevedtak, avgiftsvedtak og andre vedtak.

Nøkkeltall i vedtatt Statsbudsjett 2016 inneholder nøkkeltallene for Statsbudsjettet og Statens petroleumsfond og en grovkornet inndeling av de viktigste inntektene og utgiftene.

Under Revidert nasjonalbudsjett 2016 ligger Stortingsproposisjonen om Tilleggsbevilgninger og omprioriteringer på statsbudsjettet for 2016. Dette er en samleproposisjon fra Finansdepartementet som inneholder forslag til budsjettendringer for 2016-budsjettet under de fleste departementene. Denne proposisjonen skal inneholde de fleste endringene på budsjettet som regjeringen mener er nødvendig å foreta for 1. halvår i budsjettåret.

I enkelte tilfeller kan det imidlertid være nødvendig å fremme egne budsjettproposisjoner fra fagdepartementene i tillegg til samleproposisjonen som fremmes i forbindelse med RNB. For å finne slike mer enkeltstående budsjettendringer, henvises det til budsjettendringer i stortingsproposisjoner. Her ligger proposisjoner om tilleggsbevilgninger eller omdisponeringer på enkelte budsjettkapitler som fremmes i løpet av året. Stortinget behandler slike proposisjoner fortløpende, først ved at stortingskomiteene avgir innstilling og til slutt ved at Stortinget fatter vedtak i plenum. Se også Stortingets nettsider for informasjon om denne behandlingen.

Statsregnskapet for 2015 inneholder regnskapstallene for 2015. Ved eventuell sammenligning av beløp på statsregnskapet med f eks statsbudsjettet for 2015 for å studere utviklingen innenfor ulike budsjettkapitler, gjøres det oppmerksom på at det jevnlig foretas endringer i kapittelstrukturen og poststrukturen. Dette kan skyldes arbeid med å forenkle budsjettet, formål som opphører på budsjettet eller nye formål som kommer inn på statsbudsjettet eller det kan følge av endringer i departementsstrukturen mv. I de tilfellene hvor det er foretatt slike endringer i kapittel- eller postnummer må en kjenne til det nye kapittel- eller postnummeret for å kunne foreta meningsfylte sammenligninger.

 

C. Generell framgangsmåte etter å ha valgt budsjettdokument

Etter å ha valgt budsjettdokument, benyttes innholdsfortegnelsen i feltet til venstre på skjermen. Ved å klikke på hovedoverskriftene, vil det i de fleste tilfeller komme opp en mer detaljert meny som kan benyttes for å hoppe rett til den delen av statsbudsjettet som velges.

Det vil framgå, ved å klikke gjennom dokumentene, at de fleste budsjettene også inneholder tekstavsnitt og noen ganger figurer og tabeller i tillegg til selve bevilgningene fordelt på kapitler og poster. Tekstavsnittene i proposisjonene vil som regel gi en presentasjon av de viktigste endringene som foreslås, og det vil også framgå hvis det er foretatt større endringer i kapittel- og poststruktur.