EaSI – programmet for sysselsetting og sosial innovasjon

EU-programmet for sysselsetting og sosial innovasjon (EU program for Employment and Social Innovation – EaSI) for perioden 2014–2020 har til formål å bidra til å fremme et høyt sysselsettingsnivå, sikre anstendig sosial beskyttelse, bekjempe sosial utstøting og fattigdom og forbedre arbeidsvilkårene.

EaSI-programmet samler og viderefører tre tidligere EU-programmer: PROGRESS (programmet for sysselsetting og sosial solidaritet), EURES (EURopean Employment Services) og mikrofinansieringsordningen (European Progress Microfinance Facility). Nærmere informasjon om programmet er gitt på en egen informasjonsside om EaSI.

Norge deltar i PROGRESS-programmet som støttet opp om EUs politikk og fremmet tiltak på de arbeidslivs- og sosialpolitiske områdene, og EURES som er arbeidsmarkedsetatenes europeiske arbeidsformidlingstjeneste. Se også nærmere informasjon om EUs politikk på arbeidslivs- og sosialpolitisk område hos Europakommisjonens generaldirektorat for sysselsetting, sosiale saker og inkludering.

EaSI-programmets mål er:

  • å styrke eierskap til EUs fellesmål og styrke koordinering av tiltak på EU-nivå og nasjonalt nivå innenfor arbeidslivs- og sosialpolitiske områdene samt på inkluderingsområdet
  • å støtte utviklingen av hensiktsmessige sosiale sikringsordninger og arbeidsmarkedspolitikk ved å fremme god styring, gjensidig læring og sosial innovasjon
  • å modernisere EU-lovgivningen og sikre effektiv anvendelse av denne lovgivningen
  • å fremme geografisk mobilitet og øke sysselsettingsmulighetene ved å utvikle et åpent arbeidsmarked
  • å øke omfang og tilgjengelighet til mikrofinansiering for marginaliserte grupper og til sosialt entreprenørskap 

PROGRESS

PROGRESS står for program for sysselsetting og sosial solidaritet.I tillegg til EaSI-programmets generelle mål som er omtalt ovenfor, gir PROGRESS støtte til analytiske aktiviteter som for eksempel innsamling av data og statistikk, evaluering og rapporter, referansemåling, metodeutvikling og utvikling av indikatorer. Innenfor gjensidig læring gir PROGRESS støtte til aktiviteter knyttet til formidling av god praksis, informasjons- og kommunikasjonsaktiviteter, samt støtte til utvikling av informasjonssystemer for å utveksle og formidle informasjon om politiske mål og lovgivning innenfor arbeids- og sosialpolitikken.

PROGRESS gir i tillegg støtte til nettverksbygging, arbeidsgrupper og annet samarbeid samt støtte til utveksling av personell mellom nasjonale forvaltninger. Norges deltakelse i PROGRESS ble behandlet gjennom Prop. 76 S (2014-2015). Nærmere informasjon om programmet er gitt på en egen informasjonsside om PROGRESS.

Utlysningene av midler til støtte av prosjekter, aktiviteter og tjenester kommer i all hovedsak som ”Calls for proposals” og ”Calls for tender”.  Alle utlysningene publiseres på kommisjonens side til PROGRESS som aktuelle aktører/søkere oppfordres til å følge. 

Organisasjoner som kan søke om støtte er blant annet regionale og lokale myndigheter, arbeidsformidlingstjenester, partene i arbeidslivet, nasjonale statistikkbyråer, universiteter og høyskoler, forskningsinstitusjoner, nettverk og frivillige organisasjoner etc. PROGRESS åpner for samarbeid med internasjonale organisasjoner, spesielt Europarådet, OECD, ILO, FN og Verdensbanken, og også med tredjeland som ikke deltar i programmet. 

EURES 

EURES er et samarbeidsnettverk mellom Europa-kommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EUs medlemsstater, EØS/EFTA statene og Sveits. Samarbeidet skal fremme fri bevegelighet av arbeidskraft og styrke sysselsettingsmuligheter for alle innenfor EØS-området og Sveits. Samarbeidet bistår med rekrutterings- og formidlingstjenester for arbeidsgivere og arbeidssøkere, støttet av informasjon og veiledning. I Norge forvaltes deltakelsen i EURES av Arbeids- og velferdsetaten. Norges deltakelse i EURES ble behandlet gjennom Prop. 89 S (2013–2014). Se også nærmere informasjon om EURES på Europakommisjonens nettside.