Samarbeidet om sosial- og velferdsområdet innenfor rammen av Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd

Arbeids- og sosialdepartementet deltar aktivt i det nordiske samarbeidet innenfor sosial- og helsesektoren. Det nordiske samarbeidet på sosial- og helseområdet er basert på felles vurderinger, og disse utgjør fundamentet i den nordiske velferdsmodellen.

Rammene for samarbeidet er nedfelt i strategien for sosial- og helseområdet. Programmet dekker et vidt felt, fra forskning og utdanning til informasjons- og erfaringsutveksling og tilrettelegging for samhandling mellom landene gjennom konvensjoner og overenskomster.

Nordisk nettverk

Innen sosial- og velferdsområdet er det etablert en institusjon (Nordens Velferdssenter (NVC)) som skal bidra til tettere nordisk samarbeid.  Størsteparten av sektorens midler er knyttet til denne institusjonen og til fire samarbeidsorganer (Nordisk sosialstatistisk komité (NOSOSKO), Nordisk medisinalstatistisk komité (NOMESKO), Råd for nordisk samarbeid om funksjonshemninger og Nordisk institutt for odontologiske materialer (NIOM)). Innen sosial- og helsesektoren danner det nordiske nettverket et godt utgangspunkt for formelle og uformelle diskusjoner og informasjonsutvekslinger i mange aktuelle spørsmål. Dette gjelder bl.a. sosial- og velferdspolitikken, nedbygging av grensehindre og menneskehandel, og også EU- og EØS-spørsmål. Ved alle nordiske møter på minister- eller embetsnivå er det for eksempel åpnet for informasjon og drøfting av EU- og EØS-spørsmål. Om nødvendig er det også konsultasjoner før rådsmøter i EU.

Levekår og sosiale forhold i våre nærområder, herunder de baltiske landene, er på mange områder betydelig dårligere enn i Norden. Derfor er dette et viktig fokusområde innen det nordiske samarbeidet. Dette gjelder ikke minst i forbindelse med iverksetting av gode tiltak for å forebygge menneskehandel.

Organisering

Nordisk Ministerråd er de nordiske regjeringenes samarbeidsorgan. Rådet kan tre sammen i ulike sammensetninger, avhengig av hvilke statsråder som møtes, for eksempel innenfor rammen av MR-S (sosial- og helseministrene).

Nordisk embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S) forbereder og legger grunnlaget for beslutninger i møtene til Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk (MR-S) og treffer vedtak innenfor rammen av gitte fullmakter.

Ministerrådet består av sosial- og helseministrene i de fem nordiske landene og de selvstyrte områdene (Grønland, Færøyene og Åland). Ministerrådet har det overordnede ansvaret og fastsetter budsjett for samarbeidet på sitt fagområde.

Det arbeides også på tvers av ministerråd og embetsmannskomiteer når det gjelder spørsmål knyttet til bl.a. arbeidsinkludering, utdanning, likestilling og diskriminering, fattigdom og sosial ulikhet.

Nordisk Råd er et parlamentarisk samarbeidsorgan, og består av representanter for nasjonalforsamlingene i de nordiske land.

Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO)

Arbeids- og sosialdepartementet deltar i Nordisk Socialstatistisk Komité (NOSOSKO) som er et samarbeidsorgan under Ministerrådet for sosial- og helsepolitikk (MR-S) og Nordisk embetsmannskomité for helse- og sosialspørsmål (EK-S). For nærmere informasjon se NOSOSKOs internettside