Hjelpemidler for bedret funksjonsevne

Mennesker med varige funksjonsnedsettelser kan ha rett til hjelpemidler fra folketrygden. Her finner du informasjon om regjeringens politikk på området.

Hjelpemidler skal kompensere for praktiske problemer som oppstår i møtet mellom den enkelte person med nedsatt funksjonsevne og samfunnets krav. Et hjelpemiddel kan være en gjenstand, ytelse eller et tiltak, og skal inngå som en del av en helhetlig plan.

Rett til hjelpemidler

Mennesker med varige funksjonsnedsettelser (over to år) har rett til hjelpemidler fra folketrygden når disse er nødvendige og hensiktsmessige for å skaffe eller beholde arbeid, bedre funksjonsevnen i dagliglivet eller bli pleiet i hjemmet. Kommunen har ansvar for utlån av hjelpemidler ved midlertidige behov (under to år). 

Helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken

Regjeringen varslet i sin politiske plattform at det skulle foretas en helhetlig gjennomgang av hjelpemiddelpolitikken i løpet av perioden. Det ble i november 2015 nedsatt et ekspertutvalg som skal foreta denne helhetlige gjennomgangen. Utvalget ledes av professor Arild Hervik. Utvalget skal vurdere dagens system opp mot fremtidens krav, herunder hvordan sikre helhetlige løsninger på ulike livsarenaer. Sentralt for utvalget blir å finne løsninger som ivaretar brukernes behov på en god måte. Utvalget skal legge frem sine forslag i form av en rapport ved årsskiftet 2016/2017.