NAV-reformen

NAV-reformen er den største velferdsreformen i nyere tid, hvor kommune og stat samarbeider om å levere tjenester til innbyggerne.

Arbeids- og velferdsforvaltningen (NAV) omfatter både den statlige Arbeids- og velferdsetaten og de delene av kommunens tjenester som finnes på det enkelte NAV-kontor.

Hovedmålene for reformen:

 • Flere i arbeid og aktivitet - og færre på stønad
 • Forenkle tjenestene til brukerne
 • Tilpasse tjenester til brukernes behov
 • En helhetlig og mer effektiv arbeids- og velferdsforvaltning 
 • Bakgrunnen for NAV-reformen

  NAV-reformens begynnelse kan spores til høsten 2001. Da foreslo sosialkomiteen for Stortinget at Regjeringen skulle utrede muligheten for en felles etat for sosialtjenesten, Aetat og trygdeetaten.

 • Evaluering av NAV-reformen

  Den flerårige evalueringen av NAV-reformen er nå avsluttet. Evalueringen har sett på implementeringen av reformen, og om reformen har nådd sine hovedmål.

 • Milepæler i NAV-reformen

  Oversikt over de viktigste hendelsene i forbindelse med planlegging og gjennomføring av NAV-reformen.