Oversikt over statlige tilskudds- og låneordninger

Staten tilbyr en rekke tilskudds- og låneordninger som skal bidra til at vanskeligstilte på boligmarkedet får hjelp. Noen av ordningene forvaltes av kommunene.

Siden er under oppdatering - endel av lenkene er uajour. Mars 2022. 

Husbanken

 • Bostøtte skal sikre personer og husstander med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bostøtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde den boligen de har. Bostøtten er en rettighetsbasert ordning. Det innebærer at husstander som oppfyller visse vilkår har krav på bostøtte. Vilkårene følger av Lov om bustøtte (bustøttelova), Forskrift om bustøtte, og forskrift om klagenemd for Husbanken. Det er Husbanken og kommunene som forvalter ordningen. Kommunene er førstelinje i saksbehandlingen og har kontakt med den enkelte søkeren, mens Husbanken fatter vedtak om bostøtte. Klage på vedtak om bostøtte kan behandles av Klagenemnda for Husbanken. 
 • Tilskudd til boligsosialt arbeid skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og til å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk. Tilskuddet kan blant annet benyttes til samarbeids- og utviklingsprosjekter i det boligsosiale arbeidet, informasjonstiltak og kunnskapsutvikling.
 • Grunnlånet til boligsosiale formål skal finansiere utleieboliger til vanskeligstilte. Her inngår bl.a. utleieboliger til flyktninger, bostedsløse, vanskeligstilte barnefamilier og personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Grunnlånet er rettet mot ulike typer søkere, både enkeltpersoner, utbyggere, kommuner og andre aktører. Boligsosiale prosjekter er et høyt prioritert formål under låneordningen. Det kan også gis grunnlån til andre formål, som å fremme universell utforming, energieffektive bygg, boligforsyning i distriktene og pilot- og forbildeprosjekter. 
 • Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Kommunene tildeler startlånet. Lånet kan gis både til kjøp av bolig og til refinansiering. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre kredittinstitusjoner gir grunnfinansieringen. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. De fleste kommuner tilbyr startlån. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån skal innvilges og hvor stort lånet i så fall blir. De kan også gi tilskudd til etablering og eventuell bostøtte som supplement til lånet for å redusere låneopptaket. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Kontakt kommunen for søknadsskjema. 
 • Tilskudd til utleieboliger skal bidra til flere, egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan gis til kommuner, stiftelser og andre aktører som bygger, utbedrer eller kjøper utleieboliger for vanskeligstilte. Tilskuddet gis etter faste satser.
 • Tilskudd til heis kan gis til eiere av eksisterende boligeiendommer med minst tre etasjer. Det kan gis tilskudd til konsulentbistand til prosjektering av heis og kostnadsoverslag for installering av heis samt tilskudd til installering av heis.
 • Tilskudd til tilstandsvurdering skal bidra til bedre bomiljø og levekår ved å foreta en grundig tilstandsvurdering ved bolig- og miljøfornyelse.
 • Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjemsplasser skal stimulere kommunene til å fornye og øke botilbudet for personer med behov for heldøgns helse- og omsorgstjenester, uavhengig av alder, diagnose eller funksjonshemming. Tilskuddet kan gis til oppføring, kjøp, ombygging, utbedring, leie eller annen fremskaffelse av heldøgns pleie- og omsorgsplasser etter lov om kommunale helse- og omsorgstjenester.
 • For mer informasjon om ordningene, se Husbankens nettsider

Arbeids- og velferdsdirektoratet

 • Tilskudd til økonomisk rådgiving har som formål å stimulere til interkommunalt samarbeid, i utgangspunktet for de minste kommunene.
 • Tilskudd til boligsosialt arbeid skal styrke og utvikle de ordinære tjenestene i kommunene slik at de bedre kan ivareta den enkeltes behov for oppfølging i bolig. Viktige innsatsområder er å bidra til redusert bruk av midlertidige botilbud, legge til rette for et helhetlig boligsosialt arbeid lokalt og tiltak overfor ungdom og yngre voksne i etableringsfasen.
 • Tilskudd til tiltak mot barnefattigdom skal bidra til å forebygge og redusere fattigdom blant barn og barnefamilier. Tilskudd til ferie og aktivitetstilbud i skolens ferier til barn og dere familier har høy prioritet.
 • Tilskudd til tiltak for utsatte barn og unges kal bidra til å iverksette utviklingsarbeid overfor unge i risikosoner. Innsatsen tar utgangspunkt i lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen og skal bidra til å iverksette modellforsøk og utviklings- og kompetanseforsøk overfor utsatt ungdom.
 • Tilskudd til frivillige organisasjoner og Tilskudd til prosjekter og aktiviteter skal bidra til å styrke dialogen og samarbeidet med frivillige organisasjoner som arbeider mot fattigdom og sosial eksklusjon og som er representanter for vanskeligstilte. Ordningene skal også styrke mulighetene for egenorganisering, selvhjelpsaktiviteter, brukerinnflytelse og interessepolitisk arbeid for å bekjempe fattigdom og sosial ekskludering i Norge.
 • Tilskudd til aktivisering og arbeidstrening i regi av frivillige organisasjoner skal stimulere til utvikling av nye tiltak og metoder for aktivisering og arbeidstrening av vanskeligstilte.
 • Tilskudd til sosialt entreprenørskap skal stimulere til utvikling av sosialt entreprenørskap rettet mot bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon i Norge. Sosialt entreprenørskap innebærer etablering av virksomheter som har som mål å løse sosiale eller samfunnsmessige problemer og behov, og som bruker metoder og verktøy fra forretningsverdenen for å nå målene.
 • FARVE er AVdirs program for forskning og forsøksvirksomhet. FARVE skal bidra til å fremme utvikling og gjennomføring av en kunnskapsbasert arbeids- og velferdspolitikk gjennom tilskudd til forsøk og forskningsprosjekter, samt formidling av funn og resultater fra prosjekter som får støtte.
 • NAV Hjelpemiddelsentral forvalter ordningen med tilrettelegging av boligen i form av hjelpemidler for personer med nedsatt funksjonsevne og andre.

Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet

Barne- og familiedepartementet (BFD) og Bufdir forvalter flere tilskuddsordninger, blant annet barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn, nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom, støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom, tilskudd til organisasjoner i barne- og ungdomsvernet og utviklings- og samhandlingsprosjekter i barne- og ungdomsvernet.

Det finnes også en refusjonsordning for kommunale utgifter til barnevernstiltak knyttet til mindreårige asylsøkere og flyktninger.

Helsedirektoratet

 • Tilskudd kommunalt rusarbeid skal bidra til en kapasitetsøkning i det samlede kommunale arbeidet på rusmiddelfeltet, herunder åpne flere mottakssentre i de større byene, sømløs overgang fra avrusing til rehabilitering og ettervern fra første dag etter endt avrusing og behandling, supplert med øvrige hjelpetiltak.
 • Tilskudd til private og ideelle organisasjoner som driver tjenester skal bidra til å støtte opp om frivillige  eller ideelle organisasjoner som driver institusjons-baserte dag- og døgntiltak med oppfølging og rehabilitering av personer med rusproblemer. Tiltakene det gis tilskudd til skal være et supplement til det offentlige tiltaksapparatet, og bidra til styrking og samordning av samfunnets samlede innsats overfor målgruppene.
 • Tilskudd til psykisk helsearbeid i kommunene skal styrke tilbudet til brukere med store tjenestebehov gjennom å utvikle mer helhetlige og samtidige tjenester fra ulike sektorer og nivåer.
 • Tilskudd til samarbeid om utskrivningsklare pasienter innen rus er et tilskudd for å styrke samarbeidet mellom rusinstitusjoner innen tverrfaglig spesialisert rusbehandling og kommunene om utskrivningsklare pasienter.
 • Tilskudd til utprøving av samhandlingsmodeller  skal bidra til å utvikle modeller for samhandling som skal sikre personer med rusproblemer og/eller alvorlige psykiske lidelser helhetlige, fleksible og individuelt tilpassede behandlings- og oppfølgingstjenester.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

 • Integreringstilskuddet skal gi rimelig dekning av de gjennomsnittlige merutgiftene kommunene har ved bosetting og integrering av flyktninger det året de blir bosatt og de neste fire årene. 
 • Tilskudd til opplæring i  norsk  og samfunnskunnskap skal sikre at kommunene tilbyr opplæring i voksne innvandrere med rett og plikt til slik opplæring, slik at de lærer tilstrekkelig nok til å fungere i arbeids- og samfunnslivet.

I tillegg finnes særskilte tilskudd til kommuner som bosetter flyktninger med særskilte behov, flyktninger over 60 år, og enslige, mindreårige flyktninger.

Kommunene kan søke om utviklingsmidler til økt kvalitet og bedre resultatoppnåelse  i integreringsarbeidet med vekt på opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommuner  med  minst  750 innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre kan også søke om tilskudd til Jobbsjansen. Formålet med tilskuddsordningen er å kvalifisere innvandrere som ikke har tilknytning til arbeidslivet etter modell av introduksjonsordningen.