”Bolig for velferd” – boligsosial lederkonferanse 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS ønsker velkommen til boligsosial lederkonferanse for ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere. Årets tema er den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid – ”Bolig for velferd” (2014-2020).

Tid: 12. mai 2014 kl. 10.00-15.00
Sted: KS Agenda Møtesenter, Haakon VIIs gate 9, Oslo. Slik finner du frem.
Målgruppe: Ordførere, rådmenn og andre beslutningstakere i kommunen. Årets konferanse åpnes også for andre som arbeider med boligspørsmål.

Se konferansen på Nett-TV

Konferansen er gratis, men den enkelte må selv besørge reise og eventuelt opphold. Det er et begrenset antall plasser. Frist for påmelding er 5. mai 2014.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner og KS inviterer til boligsosial lederkonferanse. Konferansen arrangeres årlig og er en viktig arena for å drøfte muligheter og utfordringer i det boligsosiale arbeidet.

Tema for årets konferanse er den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid – ”Bolig for velferd” (2014-2020). Strategien fastsetter nasjonale mål og prioriterte innsatsområder fram til 2020. Regjeringen vil blant annet forsterke innsatsen overfor barnefamilier og unge som ikke bor bra. Disse resultatmålene er fastsatt:

  1. Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø
  2. Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slik opphold skal ikke vare mer enn tre måneder
  3. Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres

Målene er ambisiøse, men vi skal ikke undervurdere hva vi kan få til sammen. Kommunene har hovedansvaret for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Staten skal sikre gode rammebetingelser. Frivillige og ideelle organisasjoner er viktige samarbeidspartnere. Brukere, pårørende og interesseorganisasjoner skal involveres og høres. Vi er avhengige av at alle slutter opp om strategien og tar sin del av ansvaret for å sikre god måloppnåelse.

Det er et stor engasjement for å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Vi er klare for innsats og ser frem til spennende presentasjoner og debatt om hvordan vi i større grad kan omsette ord til handling.

Følg med på www.boligsosialt.no for nyheter og oppdatert informasjon om det boligsosiale arbeidet.

Program:

Konferansier: Eva Bratholm

Kl. 10.00:  
Åpning
 
Kl. 10.05: 
Alle skal ha et godt sted å bo
Jan Tore Sanner, kommunal- og moderniseringsminister

Kl. 10.25  
Boligsosialt arbeid er viktig for å bosette flyktninger
Solveig Horne, barne-,  likestillings- og inkluderingsminister 

Kl. 10.45:  
Barns rettigheter 
Anne Lindboe, barneombud

Kl. 11.05:  
Det kommunale handlingsrommet i det boligsosiale arbeidet
Helge Eide, områdedirektør for interessepolitikk i KS

Kl. 11.20:  
Pause    

Kl. 11.40:  
Nytenkning og sosial innovasjon i kommunene 
Strategier fra leie til eie.  Gunn Sølvi  Nyeggen,  rådgiver i Trondheim kommune
Boligtiltak for bedre flyktningbosetting.  Torgeir Dahl,  ordfører i Molde kommune
Flere utleieboliger på en ny måte.  Rolf Steffensen,  ordfører i Hamarøy kommune
Ideell sektor som utvikler og pådriver.  Johannes Heggland,  konstituert generalsekretær i Kirkens  Bymisjon

Kl. 12.40: 
Lunsj
 
Kl. 13:30:  
Politisk debatt om hva som skal til for å lykkes
I panelet:
Mette Gundersen, nestleder i KS
Øystein Eriksen Søreide, sosialbyråd i Oslo kommune
Per-Willy Amundsen, statssekretær i KMD
Anne Lindboe, barneombud
Lars Aasen, daglig leder i Leieboerforeningen

Kl. 14.15:  
Utdeling av statens pris for boligsosialt arbeid
Magnhild Meltveit Kleppa, leder av juryen

Kl. 15.00: 
Veien videre
Bård Øistensen, adm. dir i Husbanken

Kl. 15.15:  
Slutt

Programmet i pdf-format 

Til toppen