Boligsosiale støtteordninger

Her gis en gjennomgang av de boligsosiale støtteordningene som forvaltes av Husbanken. Mer informasjon finnes på Husbankens nettsider.

Bostøtte

Bostøtte skal sikre personer og husstander med lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bostøtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde den boligen de har. Bostøtten er en rettighetsbasert ordning. Det innebærer at husstander som oppfyller visse vilkår har krav på bostøtte. Vilkårene følger av Lov om bustøtte (bustøttelova), Forskrift om bustøtte, og forskrift om klagenemd for Husbanken. Det er Husbanken og kommunene som forvalter ordningen. Kommunene er førstelinje i saksbehandlingen og har kontakt med den enkelte søkeren, mens Husbanken fatter vedtak om bostøtte. Klage på vedtak om bostøtte kan behandles av Klagenemnda for Husbanken. Mer informasjon om bostøtte finner du på Husbankens nettsider

Startlån

Startlån skal bidra til at personer med langvarige boligfinansieringsproblemer kan skaffe seg en egnet bolig og beholde den. Kommunene tildeler startlånet. Lånet kan gis både til kjøp av bolig og til refinansiering. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre kredittinstitusjoner gir grunnfinansieringen. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. De fleste kommuner tilbyr startlån. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån skal innvilges og hvor stort lånet i så fall blir. De kan også gi tilskudd til etablering og eventuell bostøtte som supplement til lånet for å redusere låneopptaket. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Kontakt kommunen for søknadsskjema. Mer informasjon om startlånet finner du på Husbankens nettsider.


Grunnlån

Grunnlån til boligsosiale formål skal finansiere utleieboliger til vanskeligstilte. Her inngår bl.a. utleieboliger til flyktninger, bostedsløse, vanskeligstilte barnefamilier og personer med rusavhengighet og/eller psykiske lidelser. Grunnlånet er rettet mot ulike typer søkere, både enkeltpersoner, utbyggere, kommuner og andre aktører. Boligsosiale prosjekter er et høyt prioritert formål under låneordningen. Det kan også gis grunnlån til andre formål, som å fremme universell utforming, energieffektive bygg, boligforsyning i distriktene og pilot- og forbildeprosjekter. Mer informasjon om grunnlånet finner du på Husbankens nettsider.

Tilskudd til utleieboliger

Tilskuddet skal bidra til flere, egnede utleieboliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet kan gis til kommuner, stiftelser og andre aktører som bygger, utbedrer eller kjøper utleieboliger for vanskeligstilte. Utmålingen av tilskuddet er basert på økonomien i det enkelte prosjektet. Mer informasjon om tilskudd til utleieboliger finner du på Husbankens nettsider.

 
Tilskudd til etablering og tilpasning av bolig

Tilskudd til etablering skal bidra til at vanskeligstilte skal kunne etablere seg i og beholde egen bolig. Tilskudd til tilpasning av bolig skal bidra til at personer med spesielle behov får tilpasset boligen til sine behov. Tilskuddene forvaltes av Husbanken og fordeles via kommunene. Husbanken fordeler bevilgningen mellom de to tilskuddsformålene. Mer informasjon finner du på Husbankens nettsider. Under fanen "tilskudd" finner du bekrivelse av henholdsvis tilskudd til etablering  i egen bolig og tilskudd til tilpasning av egen bolig.  

 
Tilskudd til boligsosiale tiltak

Tilskuddet skal bidra til å heve kompetansen innenfor boligsosialt arbeid og boligsosial politikk, og til å utvikle og formidle kunnskap om boligmarkedet og offentlig boligpolitikk. Tilskuddet kan blant annet benyttes til samarbeids- og utviklingsprosjekter i det boligsosiale arbeidet, informasjonstiltak og kunnskapsutvikling. Mer informasjon om tilskuddet finner du på Husbankens nettsider.

 
Tilskudd til bolig, by- og områdeutvikling

Tilskuddet skal bidra til å bedre å forbedre bomiljøet og løse lokale utfordringer i boligområder. Tilskuddet går til tiltak i Oslo, Bergen og Trondheim med miljø- og levekårsmessige og sosiale utfordringer. Husbanken forvalter tilskuddet som inngår i deres arbeid med områdeløft. Kriterier for måloppnåelse er tilfredshet med nærmiljø  og bomiljøet, trygghet i nabolag og bruk av møteplasser i boområdet. Tilskuddet kan også gis til informasjons- og kompetansetiltak. For mer informasjon, se her på Husbankens nettsider.