Boligsosiale støtteordninger

Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bostøtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde den boligen de har. Bostøtten er det viktigste økonomiske virkemidlet på det boligsosiale området.

Bostøtte
Bostøtte skal sikre de som har lave inntekter og høye boutgifter en egnet bolig. Bostøtten skal hjelpe vanskeligstilte både til å etablere seg og til å beholde den boligen de har. Bostøtten er det viktigste økonomiske virkemidlet på det boligsosiale området.

Kravene for å få tildelt bostøtte er gitt i lov og forskrift om bostøtte.  
Lov om bustøtte (bustøttelova): LOV-2012-08-24-64
Forskrift om bustøtte: FOR-2012-11-29-1283
Forskrift om klagenemd for Husbanken: FOR-2012-10-31-1182

Det er Husbanken og kommunene som forvalter ordninga. Kommunene er førstelinja i saksbehandlingen og har kontakt med den enkelte søkeren, mens Husbanken fatter vedtak om bostøtte. Klage på vedtak om bostøtte behandles av Klagenemnda for Husbanken.

Mer informasjon om bostøtte finner du på Husbankens nettsider.

Startlån
Startlån er en låneordning for personer som har problemer med å skaffe egenkapital for å etablere seg på boligmarkedet. Kommunene tildeler startlånet. Lånet kan gis både til kjøp av bolig og til refinansiering. Lånet kan finansiere hele boligkjøpet eller være topplån der andre gir grunnfinansieringen. Boligen det gis lån til skal være nøktern, egnet og rimelig i forhold til antall beboere og lokalt prisnivå. For personer som ikke har egenkapital kan boligtilskudd og eventuell bostøtte vurderes.

De fleste kommuner tilbyr startlån. Det er opp til den enkelte kommune å vurdere om startlån innvilges og hvor stort lånet blir. De kan også gi tilskudd som supplement til lånet for å redusere låneopptaket. Lånets størrelse vil også være avhengig av betalingsevne og eventuell annen gjeld. Lånsøker må kunne klare å betjene løpende bo- og livsoppholdsutgifter over tid. Det kan være en fordel at søker har noe oppsparte midler. Kontakt kommunen for søknadsskjema.

Mer informasjon om startlånet finner du på Husbankens nettsider.

Grunnlån
Grunnlånet erstattet i 2005 de tidligere låneordningene oppføringslån og utbedringslån. Grunnlånet skal fremme universell utforming og miljø i nye og eksisterende boliger, finansiere boliger til vanskeligstilte og husstander i etableringsfasen og sikre nødvendig boligforsyning i distriktene. Grunnlånet er en ordning som er rettet mot ulike typer søkere, både enkeltpersoner, kommuner og organisasjoner.

Mer informasjon om grunnlånet finner du på Husbankens nettsider.

Boligtilskudd til etablering, tilpasning og utleieboliger
Boligtilskuddet skal bidra til å skaffe og sikre egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Boligtilskudd til refinansiering eller etablering i egen bolig er behovsprøvd i forhold til økonomisk situasjon, og gis bare til de aller mest vanskeligstilte.

Mer informasjon om boligtilskuddet finner du på Husbankens nettsider.

Kompetansetilskudd
Kompetansetilskuddet skal bidra til å heve kompetansen på det bolig- og bygningspolitiske området. Tilskuddet kan blant annet benyttes til samarbeids- og utviklingsprosjekter i arbeidet med å forebygge og bekjempe bostedsløshet.

Mer informasjon om kompetansetilskuddet finner du på Husbankens nettsider.