Boligsosialt arbeid

Rundt 170 000 personer regnes som vanskeligstilte på boligmarkedet. Av disse mangler om lag 3900 et fast sted å bo. Den nasjonale strategien, ”Bolig for velferd” (2014-2020), samler og målretter innsatsen slik at flere får riktig hjelp til riktig tid.

Nasjonal strategi

Bolig for velferd

Den nasjonale strategien for boligsosialt arbeid, Bolig for velferd (2014-2020) samler og målretter den offentlige innsatsen overfor vanskeligstilte på boligmarkedet. Å bo godt og trygt er viktig for at vi skal kunne ta utdanning, danne familie, være i arbeid og ta vare på helsen vår. Boligen er også en ramme for et sosialt liv og gir tilhørighet til et nærmiljø og lokalsamfunn. Boligsosialt arbeid handler om å framskaffe egnede boliger og hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet til å mestre sine boforhold.

Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. De befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Aktuelt nå

Regjeringen ønsker en offensiv boligsosial politikk

04.06.2019: – De aller fleste bor godt i Norge. Samtidig ser vi at barnefattigdommen øker, og at flere er vanskeligstilte på boligmarkedet. Denne utviklingen skal vi snu, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland. Hun har nettopp startet på arbeidet med sin første stortingsmelding om boligsosialt arbeid.