Møte mellom KS storbynettverk og kommunalminister Kleppa 24.april 2009 om den boligsosiale situasjonen i storbyene

Referat og notat fra møte den 24. april mellom KS storbynettverk og kommunalminister Kleppa om den boligsosiale situasjonen i storbyene

Storbyene har tradisjonelt vært viktige aktører for å utvikle norsk boligpolitikk og arbeid med vanskeligstilte på boligmarkedet og vil gjerne i samarbeid med kommunalministeren fortsatt være gode aktører innen dette området. Tromsø, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Bærum og Oslo har alle gode tiltak som kan tjene som eksempler på dette og har kompetanse som man gjerne deler med andre kommuner.

Finanskrisen rammer både kommuner og enkeltpersoner, og det er nå et press på kommunene for å frembringe tiltak for å avhjelpe krisen der man kan gjøre det. Mange ønsker at kommunene skal bygge flere utleieboliger og omsorgsboliger for å skape flere arbeidsplasser i byggenæringen. Det er også et ønske om at kommunene skal bruke ledigheten i byggenæringen til å sette i gang større prosjekter for vedlikehold av boligporteføljen.

KS storbynettverk har i flere møter med kommunalminister Kleppa tatt opp at storbyene er opptatt av boligpolitikk og bostedsløshet. Storbyene ønsker en dialog med kommunalministeren omkring rammebetingelsene for kommunenes boligsosiale arbeid.

Til toppen