Nasjonale mål og prioriterte innsatsområder

Regjeringen har fastsatt nasjonale mål og prioriterte innsatsområder for det boligsosiale arbeidet. Målene skal bidra til at arbeidet står på dagsorden i stat, kommune og hos samarbeidspartnere. Sammen med de prioriterte innsatsområdene angir målene retningen for arbeidet i årene som kommer.

Regjeringen har fastsatt følgende mål og prioriterte innsatsområder:
 

Nasjonale mål

Prioriterte innsatsområder

1

Alle skal ha et godt sted å bo

- Hjelp fra midlertidig til varig bolig

- Hjelp til å skaffe en egnet bolig

 

2

Alle med behov for tjenester, skal få hjelp til å mestre boforholdet

- Forhindre utkastelser

- Gi oppfølging og tjenester i hjemmet

 

3

Den offentlige innsatsen skal være helhetlig og effektivt

- Sikre god styring og målretting av arbeidet

- Stimulere til nytenkning og sosial innovasjon

- Planlegge for gode bomiljøer

 

Særlig innsats overfor barnefamilier og unge

Boligen og nærområdet utgjør en viktig ramme for barn og unges oppvekst. Boligen og bomiljøet er viktig for barn og unge her og nå, men også for å forhindre at dårlige levekår går i arv. Regjeringen vil derfor forsterke innsatsen overfor barn og unge som ikke bor bra.

Resultatmål 1:

Utleieboliger for barnefamilier skal være av god kvalitet og i et trygt bomiljø

Resultatmål 2:

Midlertidige botilbud skal bare unntaksvis benyttes av barnefamilier og unge, og slike opphold skal ikke vare mer enn tre måneder

Resultatmål 3:

Bostedsløshet blant barnefamilier og unge skal forebygges og reduseres

 
Les hele strategien: