Vanskeligstilte på boligmarkedet

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. De befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner: uten egen bolig, står i fare for å miste boligen sin og/eller bor i uegnet bolig eller bomiljø.

Vanskeligstilte på boligmarkedet er personer og familier som ikke har mulighet til å skaffe seg og/eller opprettholde et tilfredsstillende boforhold på egen hånd. Disse befinner seg i en eller flere av følgende situasjoner:

1) Uten egen bolig

 • personer som mangler tak over hodet kommende natt
 • personer som er henvist til akutt eller midlertidig overnatting, for eksempel døgnovernatting, pensjonat, krisesenter
 • personer som er under kriminalomsorgen og skal løslates innen to måneder, og som ikke har egen eid eller leid bolig
 • personer som er i institusjon og skal skrives ut innen to måneder, og som ikke har egen eid eller leid bolig
 • personer som bor midlertidig hos venner, kjente eller slektninger
 • personer med oppholdstillatelse i asylmottak som ikke er bosatt innen de fastsatte tidsmålene (tre måneder for enslige mindreårige og barnefamilier, seks måneder for voksne uten barn) fra vedtak om opphold, til bosetting

2) Står i fare for å miste boligen sin

 •  Personer som er begjært utkastet eller boligen er begjært tvangssolgt
 •  Personer uten gyldig leiekontrakt, og hvor leier ikke beskyttes av husleieloven
 •  Personer med boutgiftsbelastning som ikke står i rimelig forhold til inntekten

3) Bor i en uegnet bolig eller bomiljø

 • Personer som bor i bolig med dårlig fysisk standard
 • Personer som bor i bolig som ikke er tilpasset deres spesielle behov
 • Personer som bor i for liten bolig
 • Personer som bor hos foreldre/foresatte, og situasjonen er uønsket og til problem for minst en av partene
 • Personer som bor i et belastet bomiljø