Stipend til masteroppgaver om boligmarkedet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet lyser ut stipend til studenter som ønsker å levere masteroppgave om boligmarkedet våren 2021.

Eksempler på aktuelle emner for stipendet er:

  • Boligmarked, boligbygging og byggekostnader.
  • Byggkvalitet, for eksempel samfunnsøkonomiske konsekvenser av byggfeil/byggskader og sirkulærøkonomi-, klima- og miljøproblemstillinger innenfor bygg og oppføring av bygg (byggeprosess).
  • Boligsosial politikk, for eksempel lavinntektshusholdningers muligheter på boligmarkedet, boligens betydning for annen velferd og Husbankens virkemidler.

Departementet har anledning til å innvilge 2-3 stipend på kr 30 000 per semester. Søknadene vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelsen. Alle studenter som er tilknyttet et masterprogram innenfor økonomi eller samfunnsvitenskap, kan søke.

For å søke på stipendet må du:

  • skrive søknad
  • legge ved prosjektskisse med masteroppgavens tema og problemstillinger
  • legge ved karakterutskrift og dokumentasjon på annen relevant erfaring
  • sende søknaden som e-post til Vilde.Heldal@kmd.dep.no

Søknadsfrist: 15. november 2020.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når søknaden er innvilget av departementet. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid og oppnår karakteren B eller bedre, for at siste del av stipendet skal utbetales.