Vil du skrive masteroppgave om boligmarkedet? - Søknadsfrist utløpt

Gjør myndighetskrav at nye boliger blir dyrere i Norge? Bygges det nok boliger i Norge til å møte etterspørselen? Er det regionale variasjoner? Hvilke konsekvenser har høy gjeldsbelastning for husholdningene og norsk økonomi?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut stipender til dyktige og engasjerte økonomistudenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema innenfor boligbygging, byggekostnader eller boligøkonomi. Søknadsfristen er 16. februar 2018.

Tema for oppgaven kan for eksempel være

- Produktivitetsutvikling i byggenæringen.
- Sammenheng mellom myndighetskrav og boligpriser.
- Sammenheng mellom byggekostnader, boligbygging og boligpriser.
- Tomtemarkedets betydning for byggekostnader og boligbygging.
- Boligbehov og befolkningsvekst.
- Husbankens rolle i boligmarkedet.
- Drøfting/analyse av reguleringer i byggteknisk forskrift opp mot andre typer virkemidler.
- Analyse av virkemidler for unge i etableringsfasen, f.eks. fra leie til eie.
- Bolig og eldre – bør boligpolitikken endres som følge av at vi blir flere eldre?
- Effekt av boligsosiale virkemidler.
- Leiemarkedet.
- Vanskeligstilte på boligmarkedet.

Studenten kan også foreslå egne temaer innenfor fagområdet.

Generell informasjon

Tildeling av stipend på kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

For å søke på stipendet må du

  • Skrive søknad på maksimum en side.
  • Legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt fremdriftsplan.
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener og eventuell relevant erfaring.
  • Sende søknaden som e-post til
    line-synnove.bystrom@kmd.dep.no 

 Søknadsfrist for stipendet var 16. februar 2018.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren B eller bedre for at siste del av stipendet utbetales.

Til toppen