Vil du skrive masteroppgave om boligmarkedet?

Gjør myndighetskrav at nye boliger blir dyrere i Norge? Bygges det nok boliger i Norge til å møte etterspørselen? Er det regionale variasjoner? Hvilke konsekvenser har høy gjeldsbelastning for husholdningene og norsk økonomi?

Kommunal- og moderniseringsdepartementet deler ut stipender til dyktige og engasjerte økonomistudenter som ønsker å skrive en masteroppgave med tema innenfor boligbygging, byggekostnader eller boligøkonomi. Søknadsfristen er forlenget til 15. februar.

Boligbygging og boligmarked

Tema for oppgaver innenfor boligbygging og  boligmarkedet kan for eksempel være

-          Produktivitetsutvikling i byggenæringen

-          Sammenheng mellom myndighetskrav og boligpriser

-          Sammenheng mellom byggekostnader, boligbygging og boligpriser

-          Tomtemarkedets betydning for byggekostnader og boligbygging

-          Boligbehov og befolkningsvekst

-          Husbankens rolle i boligmarkedet

-          Drøfting/analyse av reguleringer i byggteknisk forskrift opp mot andre typer virkemidler

Studenten kan også foreslå egne temaer innenfor fagområdet.

Boligøkonomi
Tema for oppgaver innenfor boligøkonomi kan for eksempel være etterspørselssiden i boligmarkedet, effekter av boligsosiale virkemidler, leiemarkedet, offentlig-privat samarbeid på boligfeltet, hvem som er vanskeligstilte i boligmarkedet, boligetablering, gjeldsbelastning eller bosetting av flyktninger.

Generell informasjon
Tildeling av stipend på kr. 30 000 vurderes på grunnlag av masteroppgavens relevans for departementets arbeidsfelt, studentens faglige kvalifikasjoner og prosjektbeskrivelse.

For å søke på stipendet må du:

  • Skrive søknad på maksimum en side.
  • Legge ved prosjektskisse som omhandler masteroppgavens tema, problemstillinger, valg av teori og metode, samt fremdriftsplan.
  • Legge ved dokumentasjon på avlagte eksamener og eventuell relevant erfaring.
  • Sende søknaden som e-post til
    anna-katharina-fonn.matre@kmd.dep.no.

 Søknadsfrist for stipendet er 15. februar 2017.

Departementet vil utbetale 2/3 av stipendet når studieinstitusjonen har bekreftet at oppgavens tema og veileder er godkjent. Siste 1/3 utbetales ved ferdigstilt oppgave. Vi stiller krav om at oppgaven fullføres innen rimelig tid, og oppnår karakteren B eller bedre for at siste del av stipendet utbetales.

Spørsmål både om tema og søknadsprosedyre kan rettes til Line Bystrøm line-synnove.bystrom@kmd.dep.no eller Anna Katharina Fonn Matre anna-katharina-fonn.matre@kmd.dep.no. Dersom du har problemer med å oppfylle alle kravene, for eksempel fordi du mangler veileder eller prosjektskisse, ta kontakt for å diskutere en løsning.