Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Til sammen utgjør bygninger og anlegg 66% av all realkapital i Norge. Investeringer i bolig er den største investeringen de fleste husstander foretar i løpet av livet. Det er derfor av grunnleggende betydning å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

Byggesak

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med de rammer samfunnet har gitt. Rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, og samtidig sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

Byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for å stimulere til en bærekraftig og varig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser. I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Aktuelt nå

Enklere og tryggere regler for campingplasser

15.03.2019: Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå å forenkle reglene for brannsikkerhet på campingplasser. Departementet foreslår at begrepet campingenhet utvides, slik at det blir felles regler for alle elementer som inngår i en campingenhet – enten det er campingvogner, husvogn/villavogner, "spikertelt", plattinger eller andre tilleggskonstruksjoner. Det foreslås et generelt avstandskrav på 4 meter mellom alle campingenheter.

Endringer i reglene for Sentral godkjenning

12.11.2018: På bakgrunn av møter med bygg- og anleggsnæringen sendte Kommunal- og moderniseringsdepartementet på høring forslag til mindre endringer i reglene for sentral godkjenning. Etter grundig gjennomgang av høringsinnspillene er flere av endringene nå vedtatt. Endringene begynner å gjelde fra 1. desember.

Dokumenter

Endringer i avhendingslova (tryggere bolighandel)

Regjeringen foreslår lovendringer som skal bidra til en tryggere bolighandel med større forutsigbarhet og et bedre informasjonsgrunnlag.

Praktisering av byggteknisk forskrift og planbestemmelser på tvers av landets kommuner

Flere utbyggere opplever at det er uforutsigbart hvilke krav som stilles fra kommunene når boligområder skal utvikles.

Til toppen