Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Til sammen utgjør bygninger og anlegg 66% av all realkapital i Norge. Investeringer i bolig er den største investeringen de fleste husstander foretar i løpet av livet. Det er derfor av grunnleggende betydning å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

Byggesak

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med de rammer samfunnet har gitt. Rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, og samtidig sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

Byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for å stimulere til en bærekraftig og varig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser. I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Aktuelt nå

Regjeringen vil opprette nytt seriøsitetsregister

28.06.2017: – Regjeringen vil bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid. Det er iverksatt en rekke tiltak, nå skal det bli enkelt å handle seriøst, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Han sender nå forslag om etablering av et seriøsitetsregister ut på høring.

Nye og enklere regler for saksbehandling av bygg skadet i ulykke

28.06.2017: Når bygg skades av brann, naturskade eller annen akutt hendelse skal saksbehandlingen bli raskere og enklere. Fra 1. juli gjelder nye regler. – Når ulykken rammer og man står uten bolig eller lokaler er det en fortvilet situasjon. Da er det viktig at vi har gode regler som gjør at man kan komme raskt i gang med arbeidet. Det kan også begrense skadene og gjøre det tryggere for omgivelsene, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Dokumenter