Bygg

Bygningsmassen utgjør en vesentlig del av samfunnets verdier. Til sammen utgjør bygninger og anlegg 66% av all realkapital i Norge. Investeringer i bolig er den største investeringen de fleste husstander foretar i løpet av livet. Det er derfor av grunnleggende betydning å ha gode og effektive bygge og saksbehandlingsprosesser og et regelverk som sikrer en varig og god kvalitet i boliger og bygg.

Byggesak

Byggesaksprosessen er samfunnets (kommunens) vurdering av om et byggetiltak er i overensstemmelse med de rammer samfunnet har gitt. Rammene er først og fremst nedfelt i kommunale planer og lovgivningens krav, både når det gjelder prosess og materielle krav til for eksempel plassering og utnyttelse. Byggesaken skal være rask og effektiv, og samtidig sikre at bygget tilføres nødvendig kvalitet gjennom at samfunnets krav blir ivaretatt.

Byggkvalitet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har et overordnet ansvar for å stimulere til en bærekraftig og varig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser. I arbeidet med byggkvalitet har staten lagt særlig vekt på å stimulere til sunne og sikre bygg som kan brukes av de fleste, og en redusert bruk av energi i bygg samt god byggeskikk.

Aktuelt nå

Høring - Forslag til endringer i byggesaksforskriften (SAK)

05.07.2016: Forslaget innebærer mange små endringer som i sum vil gi en mer effektiv og betryggende byggesaksbehandling. Høringsfristen er 1. oktober 2016.

Overgangsordning for kompetansekrav

23.02.2016: Nye kompetansekrav for sentral godkjenning av foretak i byggenæringen trådte i kraft fra nyttår 2016. For mange firmaer kom de nye kravene overraskende på. Kommunal- og moderniseringsdepartementet innfører derfor en overgangsordning som innebærer at langvarig praksis godkjennes frem til 1. juli 2018.

Ein framtidsretta bygningspolitikk

29.07.2016: Bygningsmeldingen, Meld. St. 28 (2011-2012) ble lagt fram i juni 2012 og behandlet i Stortinget i desember 2012, se Innst. S 129 S (2012-2013)

Flere saker om Bygg

Dokumenter