Ras, skred og flom

Norge er i stor grad utsatt farer som flom og skred. Tilgangen på områder som ikke er utsatt for flom eller skred er også knapp i mange deler av landet. Det er derfor viktig å forebygge virkninger av flom og andre naturgitte forhold når det planlegges ny bebyggelse. Plan- og bygningsloven har regler om bygging i områder utsatt for flom, skred og annen fare.

Denne omtalen er under oppdatering. Se i mellomtiden DiBKs side om klimatilspasning og sikkerhet mot naturpåkjenninger.

Norge er i stor grad utsatt farer som flom og skred. Tilgangen på områder som ikke er utsatt for flom eller skred er også knapp i mange deler av landet. Det er derfor viktig å forebygge virkninger av flom og andre naturgitte forhold når det planlegges ny bebyggelse. Plan- og bygningsloven har regler om bygging i områder utsatt for flom, skred og annen fare. Disse er nærmere beskrevet i rundskriv T-5/97 fra daværende Miljøverndepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Det er utarbeidet en temaveiledning om utbygging i fareområder (HO-1/2008). Temaveiledningen er et supplement til rundskriv T-5/97.

3. september 2009 trådte det i kraft endringer i teknisk forskrift til plan- og bygningsloven som åpner for å tillate utbygging på visse vilkår i områder hvor det er fare for flodbølger som skyldes fjellskred.  En ufravikelig forutsetning for å kunne bygge etter denne bestemmelsen, er at forsvarlige systemer for varsling og evakuering er på plass, slik at liv ikke går tapt. Videre er det også satt vilkår om at utbyggingen er avgjørende for utviklingen av samfunnet, at det ikke finnes andre hensiktsmessige og sikre alternative areal for utbygging, sikringstiltak er utredet og at utbyggingen er avklart i plan.

Det vil fortsatt være noen begrensninger for hvilke typer byggverk som kan oppføres. For eksempel vil det ikke bli mulig å bygge barnehager, sykehjem eller omsorgsboliger, dette fordi konsekvensene av en skredhendelse vil være særlig stor. Sykehus, brannvesen, politistasjoner og andre bygninger som må fungere i beredskapssituasjoner vil heller ikke tillates oppført. Av miljøhensyn blir det heller ikke tillatt å bygge tankanlegg for lagring/omsetting av drivstoff. Forskriftsendringen med merknader finnes her:
http://www.lovdata.no/ltavd1/filer/sf-20090903-1145.html

Flomskader på hus kan føre til helseskadelige inneklimaproblemer dersom de ikke blir fagmessig utbedret. Til hjelp for flomofre, kommuner og byggenæringen laget daværende Statens Bygningstekniske etat (nåværende DiBK) i 1995 et temanummer av tidsskriftet Benytt.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) har tjenesten skrednett, der man kan finne informasjon om både skredfarlige områder og faktiske hendelser i historisk og førhistorisk tid.