Evaluering av reglene om utbyggingsavtaler

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Kommunal- og regionaldepartementet

Rapport fra Asplan Viak

Undersøkelsen er gjennomført høsten 2009 og baserer seg på telefonintervju med 18 kommuner og 25 utbyggere samt dokumentstudier av et utvalg utbyggingsavtaler og forutsigbarhetsvedtak etter § 64 a.

Asplan Viak anser at undersøkelsen samlet sett viser at det ikke er behov for endringer i lovbestemmelsene, men at det er behov for å følge opp praktiseringen gjennom veiledning eller forskrift på noen områder.

Etter Asplan Viaks mening har lovbestemmelsene bidratt til en mer ryddig bruk av utbyggingsavtaler, men undersøkelsen viser at det i en del avtalesituasjoner er særlige utfordringer knyttet til å sikre balanserte avtaler i forhold til de byrder som belastes utbygger. For å sikre at utbyggingsavtaler kan utvikles videre som et fleksibelt og effektivt gjennomføringsverktøy uten at dette skaper usikkerhet i forhold til regelverket eller i ytterste konsekvens øker risikoen i gjennomføringen, bør det derfor gis noen veiledende føringer for hvordan lovens bestemmelser om forholdsmessighet skal praktiseres.

Last ned hele rapporten (pdf)