Miljøvennlige boliger og bygg

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvar for å fremme bærekraftig kvalitet i boliger og bygg. Viktige virkemidler er arbeidet med plan- og bygningsloven med forskrifter, Husbankens grunnlån og tilskudd til byggkvalitet, støtte til forskning og utredning, samt informasjon og kompetanseutvikling.

Bolig- og byggsektoren står i dag for nærmere 40 prosent av energibruken og 40 prosent av materialbruken, mens byggavfallet utgjør en betydelig del av avfall til deponi. Energi- og miljøutfordringene gjør det viktig å bygge med god kvalitet og satse på jevnlig fornyelse av den eksisterende bygningsmassen. Bærekraftig kvalitet i boliger, bygg og bygde omgivelser reduserer miljøbelastningene og bedrer livskvaliteten også for kommende generasjoner.

Redusert energibruk i bygg og omlegging til bruk av fornybar energi til oppvarming har vært prioriterte arbeidsområder de siste ti årene. Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) spiller en sentral rolle i oppfølging og forberedelse av endrede byggtekniske krav, blant annet gjennom støtte til forskningsprosjekter og konsekvensutredninger. Mer informasjon finner du på www.dibk.no.

Husbanken stiller krav til at nye boliger som finansieres med grunnlån skal tilfredsstille strengere krav til energikvalitet og universell utforming/ tilgjengelighet enn minstekravene i byggteknisk forskrift. Husbanken støtter forbildeprosjekter og kompetansebygging om bærekraftige kvaliteter i kommuner og byggenæring. Mer informasjon finner du på www.husbanken.no

Kommunal – og moderniseringsdepartementet har det statlige koordineringsansvaret for Lavenergiprogrammet, det flerårige samarbeidsprogrammet mellom staten og byggenæringen som ble etablert i 2007. Lavenergiprogrammet rapporterer om sin virksomhet til DiBK som tildeler midlene til programmet. Mer informasjon om virksomheten til Lavenergiprogrammet finner du på: www.lavenergiprogrammet.no.