Statutter for Statens byggeskikkpris

perioden 2013-2016

Formål
Prisen er en hederspris for bygninger, med tilhørende anlegg, som gjennom utførelse, materialbruk, og samspill med sted og miljø bidrar til å heve, fornye og utvikle den allmenne byggeskikken. Kandidater til prisen skal ha god arkitektonisk utforming og skal oppfylle sentrale kvaliteter innenfor miljø og universell utforming.
Alle ovennevnte kriterier må være imøtekommet i prosjekter som vurderes som kandidater for prisen.
Prisen deles normalt ut årlig. 

Prisens innhold
Statens byggeskikkpris består av en plakett med innskrift som skal settes på eller i bygningen, et diplom til prisvinneren/-vinnerne, samt et pengebeløp. Det kan gis hedrende omtale og et diplom til nominerte kandidatene som utmerker seg, men som ikke tildeles årets byggeskikkpris.

Hvem kan få prisen
Prisen kan tildeles personer og virksomheter, private og/eller offentlige aktører. Prisen tildeles den/de aktørene som har bidratt vesentlig til de kvaliteter som belønnes.
Statens byggeskikkpris kan ikke søkes. Vinneren/vinnerne utpekes av en jury på bakgrunn av begrunnete forslag. Forslagsretten er åpen.

Juryen
Kommunal- og moderniseringsdepartementet oppnevner juryen og juryens leder samt varamedlemmer. Juryen skal bestå av inntil 5 medlemmer. Juryens funksjonstid er fire år. I tilfelle forfall eller inhabilitet hos ett av jurymedlemmene skal varamedlem møte.
Juryen skal gi en skriftlig redegjørelse for sin prisutdeling.

Sekretariatet
Husbanken er juryens sekretariat og har ansvaret for å finansiere de kostnader som følger av juryens reiser og arbeid, prisutdelingsarrangement, prisbeløp mv. Husbanken bestemmer, i samråd med Kommunal - og moderniseringsdepartementet og juryen, når prisen skal deles ut. 

Endring av statutter
Disse statutter kan endres etter vedtak i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Januar 2014

Til toppen