Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Godkjenning av foretak for ansvarsrett

Lokal godkjenning og sentral godkjenning

Ordningen med sentral godkjenning av foretak for ansvarsrett etter plan- og bygningsloven, lokal godkjenning og tilsyn.

Godkjenning av foretak for ansvarsrett

I Byggesaksreformen av 1995, som trådte i kraft 1. juli 1997, var innføringen av lokal godkjenning for ansvarsrett og sentral godkjenning for ansvarsrett blant de viktigste endringene. Intensjonen bak krav om ansvarsrett i en byggesak (lokal godkjenning for ansvarsrett), var blant annet å sikre at foretak som påtar seg ansvarsrett hadde tilstrekkelige kvalifikasjoner til å forestå oppgaver etter plan- og bygningsloven. Formålet med innføringen av sentral godkjenning for ansvarsrett var i første rekke å gjøre kommunenes vurdering av ansvarsretten og gjennomføringen av byggesaken enklere, og samtidig sikre god kvalitet og seriøsitet blant utøverne.

Ordningen med sentral godkjenning for ansvarsrett er frivillig og innebærer en forhåndsvurdering av foretakets kvalifikasjoner som igjen vil danne grunnlag for lokal godkjenning for ansvarsrett. Sentral godkjenning gis for tre år av gangen. Ordningen administreres av Statens bygningstekniske etat (BE). Lokal godkjenning for ansvarsrett er obligatorisk og tildeles av kommunen i den enkelte sak. Lokal godkjenning for ansvarsrett har en varighet fram til ferdigstillelse av byggesaken.

Forskjellen på sentral og lokal godkjenning er at ved søknad om sentral godkjenning vurderes kvalifikasjoner og vilkår generelt, mens ved søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett vurderes kvalifikasjonene opp mot det konkrete prosjektet det søkes ansvarsrett for. Når kommunen skal vurdere søknad om lokal godkjenning for ansvarsrett, og foretaket har sentral godkjenning, skal denne normalt legges til grunn uten ytterligere vurdering, såfremt godkjenningen er dekkende for det aktuelle oppdraget, jf. gjeldende pbl av 1985 § 98a tredje ledd. Foretak som har sentral godkjenning slipper dermed å dokumentere organisasjon, system og kompetanse i hvert enkelt tilfelle.

Tilsyn

Tilsyn er en kommunal oppgave og en kommunal plikt etter pbl § 10-1, og er avgrenset mot kontroll i byggesaker, som er en del av foretaksansvaret. Tilsyn er kommunenes virkemiddel for å følge opp byggesaker med hensyn til lovlighet, kvalitet, prosess, foretakene med mer. Det kan føres tilsyn med alle forhold i en byggesak, både overordnede rammer og tekniske forhold, formelle krav, ansvarsregler og materielle krav. Det kan videre føres tilsyn med alle sakstyper, også meldingssaker og saker som er unntatt fra saksbehandling etter saksbehandlingsforskriften. Kommunene kan selv velge tilsynsform og intensitet. Tilsvarende kan kommunene tilpasse bruken av reaksjonsmidler til de feil og mangler som avdekkes.

Statens bygningstekniske etat har ansvar for at det føres tilsyn med sentralt godkjente foretak. Sentral godkjenning skal trekkes tilbake ved alvorlige eller gjentatte overtredelser av bestemmelser eller tillatelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningslovgivningen, eller dersom foretaket ikke lenger oppfyller de nødvendige kvalifikasjonskrav for godkjenning. I godkjenningsforskriften (GOF) § 27 nr. 1 er det gitt mer detaljerte regler om tilbaketrekking av sentral godkjenning.
 

Til toppen