Produkter til byggverk

Dokumentasjon av byggevarers egenskaper

Med produkt til byggverk menes ethvert produkt/byggevare som er produsert for permanent innføyelse i byggverk.

Plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 77 (pbl) §§ 6 og 77 danner hjemmelsgrunnlaget for kravene til produktdokumentasjon i forskrift om krav til byggverk og produkter til byggverk av 22. januar 1997 nr. 33 (TEK). Byggevaredirektivet (direktiv 89/106/EØF) er implementert i TEK kapittel V.

De generelle krav til dokumentasjon av produkter er gitt i TEK § 5-11. Det som skal dokumenteres, er grunnleggende egenskaper innen følgende 6 områder:
• mekanisk motstandsevne
• sikkerhet ved brann
• hygiene, helse og miljø
• sikkerhet ved bruk
• støyvern
• energisparing og varmeisolering

Med produkt til byggverk menes ethvert produkt/byggevare som er produsert for permanent innføyelse i byggverk. Begrepet ”byggverk” omfatter bygninger, konstruksjoner og anlegg.

Hva faller utenfor Byggevaredirektivet

Direktivet er ikke til hinder for at de enkelte medlemslandene fortsatt kan opprettholde forskjellige beskyttelsesnivåer som bl.a. tar hensyn til geografisk beliggenhet og klima - nasjonalt, regionalt og lokalt. Dette innebærer f.eks. at Norge fortsatt stille de krav til isolering som anses som nødvendig for det norske klima, men som vil være unødvendig i land med et varmere klima.

Byggevaredirektivet har heller ingen betydning for den delen av bygningslovgivningen som ikke er omfattet av direktivets grunnleggende krav. Det omfatter bl.a. bestemmelser om høyde og avstand, grad av utnytting og krav om tilgjengelighet/universell utforming.

Markedstilsyn

Statens bygningstekniske etat (BE) er underlagt Kommunal- og regionaldepartementet og er av departementet utpekt som tilsynsmyndighet for produkter til byggverk etter Byggevaredirektivet. Ved manglende eller mangelfull dokumentasjon av produkter omfattet av Byggevaredirektivet, kan BE reagere ovenfor produsent eller dennes representant gjennom pålegg og tvangsmulkt.

For mer informasjon om produktdokumentasjon, se BEs hjemmeside.