Program for stedsutvikling - BLEST

Regjeringen har et program for stedsutvikling. Programmet heter BLEST, som er en forkortelse fra "BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder". Programmet er en av regjeringens satsinger for å støtte lokale initiativ for å utvikle attraktive steder, nye arbeidsplasser og gode tjeneste-, kultur- og botilbud i distriktene.

Regjeringen har etablert et program for stedsutvikling. Programmet heter BLEST, som er en forkortelsen fra "BoLyst og Engasjement i Småbyer og Tettsteder". Programmet er en av regjeringens satsinger for å støtte lokale initiativ for å utvikle attraktive steder, nye arbeidsplasser og gode tjeneste-, kultur- og botilbud i distriktene.

Husbanken har ansvaret for programmet BLEST som skal gå over fire år. Formålet er å stimulere til og støtte opp under arbeid for tettstedsutvikling som finnes i norske kommuner og fylkeskommuner, og å utvikle kunnskap og kompetanse på feltet. Også i regjeringens småsamfunnssatsning er innsats for utvikling av attraktive steder viktig.

Fylkeskommunen får midler over statsbudsjettet, og en styrket kommuneøkonomi legger til rette for satsing i kommunene. I tillegg vil Husbanken plukke ut og støtte spesielt opp under prosjekter med midler og faglig kompetanse. Programmet BLEST er et tillegg til arbeidet som allerede blir gjort på feltet.

Mer informasjon om BLEST og annet arbeid innen stedsforming/ stedutvikling er tilgjengelig hos Husbanken.