Universell utforming og tilgjengelighet i ny plan- og bygningslov

Regjeringen foreslår å skjerpe reglene om tilgjengelighet slik at det kreves universell utforming av bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten. Krav til universell utforming gjelder både nye og eksisterende bygg rettet mot allmennheten.

Universell utforming er utforming av omgivelsene på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming. Hovedsiktemålet med universell utforming er å oppnå likestilling og deltakelse ved å fjerne eksisterende barrierer og hindre at ny oppstår.  Universell utforming forutsetter at hovedløsningen skal imøtekomme alle brukerbehov.

Plan- og bygningsloven stiller krav til universell utforming for bygninger, anlegg og uteområder rettet mot allmennheten, det vil si publikums- og arbeidsbygninger. Kravet gjelder både nye og eksisterende bygg. Boliger regnes ikke som bygg rettet mot allmennheten. Boenheter skal være tilgjengelige dersom alle hovedfunksjoner (stue, kjøkken, soverom, bad og toalett) ligger på inngangsplanet. Tilsvarende gjelder krav om tilgjengelighet for boenheter i bygninger hvor det skal være heis. Tilgjengelighetskravet gjelder ikke i boenheter hvor hovedfunksjonene er over to eller flere plan.

For eksisterende bygg rettet mot allmennheten har plan- og bygningsloven en bestemmelse som gir hjemmel til å innføre forskrifter om at bestemte bygningstyper skal oppgraderes til å være universelt utformet innen en viss frist. Tilgjengeligheten i eksisterende bygg mv rettet mot allmennheten er i stor grad et forsømt område. Kostnadene for å oppgradere eksisterende bygg til standarden universell utforming vil variere ut i fra byggets alder og tilgjengelighetstilstand.