Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

- om utlevering, viderebruk og annen behandling

1. januar 2014 kom det nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Grunnboken er et register over tinglyste dokumenter mens matrikkelen er et register over fast eiendom.

Framtidig formidling av grunnbok- og matrikkelinformasjon fra Kartverket

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er opptatt av at Kartverkets eiendomsdata skal være til best mulig nytte for samfunnet. Enkel tilgang til slik informasjon for publikum og markedsaktører er da av vesentlig betydning.

De nye reglene innebærer at virksomheter - på nærmere bestemte vilkår - kan motta, viderebruke og videreformidle opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Opplysningene kan mottas i form av enkeltopplysninger eller som uttrekk av større eller mindre mengder data. Dette åpner for at virksomheter også kan ha egne eiendomsregistre med oppdaterte opplysninger fra grunnboken og matrikkelen. Endringen innebærer totalt sett en vesentlig utvidelse av tilgangen til eiendomsopplysninger og muligheten for viderebruk av opplysninger sett i forhold til gjeldende regelverk.

Les hele forskriften her (pdf)

Forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen (Lovdata)

Forskrift om gebyr for tinglysing, registrering eller anmerkning i grunnboken og kraftledningsregisteret (Lovdata)

Last ned brev: Merknader til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnbok (pdf)

Veileder til forskrift om utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen