Matrikkel

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Matrikkelen

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Opplysninger fra grunnboken og matrikkelen

1. januar 2014 kom det nye regler for utlevering, viderebruk og annen behandling av opplysninger fra grunnboken og matrikkelen.

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen

Brev og prinsipputtalelser om matrikkelen fra departementet til Kartverket og enkelte kommuner.

Aktuelt nå

Sjekk din eiendom på nettet

Nå kan du enkelt sjekke eiendomsinformasjon på nett. Den nye digitale grunnboken gjør det mulig å få innsyn i eiendomsinformasjon og sjekke heftelser på eiendom på nettsiden www.seeiendom.no.

Rundskriv H-18/15 Endringer i matrikkelforskriften fra 1. januar 2016 mv.

Endringene er en tilpasning til ny jordskiftelov som trer i kraft fra samme tidspunkt, og gjelder tekniske forhold knyttet til informasjonsflyten mellom jordskifteretten og kommunen.

Samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet har Menon Economics utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av organiseringen av eiendomsoppmålingen i Norge.

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo