Matrikkelen

Matrikkelen er et register over eiendommer i Norge og inneholder blant annet de offisielle betegnelser på matrikkelenheter, bygninger, bruksenheter og adresser.

Kartverket er sentral matrikkelmyndighet og har blant annet ansvar for drift og forvaltning av matrikkelen. Kommunene er lokal matrikkelmyndighet og fører opplysninger inn i matrikkelen (matrikkelfører).

Eiendomsinformasjonen i matrikkelen er viktig grunnlagsinformasjon i all eiendoms- og arealforvaltning, planlegging m.v.. Registeret omfatter opplysninger om ca. 2,7 millioner eiendommer, 2,2 millioner boliger og andre bruksenheter, 3,9 millioner bygninger, 1,5 millioner veiadresser og 700.000 matrikkeladresser. Matrikkelen inneholder ikke gradert informasjon.

Matrikkelen er sammen med Folkeregisteret og Enhetsregisteret ett av landets tre såkalt grunndataregistre..

Prinsipielt er funksjonsdelingen mellom grunnboka og matrikkelen klar. Grunnboka skal være et rent rettsvernregister som gir opplysninger om rettigheter og plikter knyttet til registrerte eiendommer. Opplysninger om at hjemmelen har gått over fra A til B ved skjøte, arv eller ekspropriasjon, at eiendommen er pantsatt, at noen har forkjøpsrett, vei- eller brønnrett, eller at det hviler andre heftelser på eiendommen er eksempler på dette. Matrikkelen skal gi alle nødvendige faktiske opplysninger om en eiendom, så som beliggenhet, areal og form på grenser, informasjon om påstående bygninger, adresser m.v.

Det er ikke knyttet troverdighet til informasjonen i matrikkelen på linje med det som gjelder for grunnboken, hvor staten har et særskilt erstatningsavsvar for feil etter tinglysingsloven § 35.

Innsyn

Krav om innsyn i matrikkelen rettes i utgangspunktet til kommunen som eiendommen ligger i. Den som har grunnbokshjemmel til en eiendom, og andre som er nevnt i matrikkellova § 9, kan bestille attestert utskrift (matrikkelbrev). Informasjon fra matrikkelen er gratis tilgjengelig på www.seeiendom.no.

Forurensning i grunnen

Informasjon om forurensning i grunnen fremgår av matrikkelen ved at Miljødirektoratets database for Grunnforurensning er koblet direkte mot matrikkelen. Funksjonen til matrikkelen er på dette området å gjøre oppmerksom på om det finnes forurensning i grunnen på en eiendom (matrikkelenhet) eller ikke.

Deling av eiendom

For at en eiendom skal kunne deles kreves det tillatelse etter plan- og bygningsloven § 20-1 første ledd bokstav m). Når slik tillatelse er gitt kan det rekvireres oppmålingsforretning etter matrikkelova § 35.  Når denne forretningen er gjennomført, føres opplysningene inn i matrikkelen og den nye eiendommen er da formelt etablert. Samtidig opprettes det et eget grunnboksblad for eiendommen i grunnboken.

Regelverk og uttalelser

Lenker