Nyheter om bedre koordinering av ledninger i grunnen

På denne siden finner du nyheter om samarbeid om ledninger i grunnen. Samarbeidsforum for ledninger i grunnen er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt felles forslag på høring om nye regler og endringer i dagens regler bl.a. om rett til framføring av ledningsanlegg i veg, kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeid, prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av vegen etter et redningsarbeid, garantistillelse for istandsetting, presisereringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra vegmyndigheten om flytting av ledninger og bestemmelser om krav til gravedybder. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag bl.a. om nye krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen, utlevere opplysninger om plasseringen til den som har et saklig behov, og om etablering av et statlig ledningseierregister. Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Forsvarsbygg med ny produktspesifikasjon for utveksling av data om infrastruktur for fem ulike fagfelt (VA-nett, El, Energi (fjernvarme og -kjøle) Tele samt Petroleum, Oil, & Lubricants (POL).

Geomatikk AS har etter oppdrag fra KGRAV-samarbeidet utarbeidet en forprosjektrapport for pilotering av Kartverkets nye ledningsstandard (SOSI ledningsstandard 4.5). Forprosjektet er finansiert av KMD og SD. Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata. (29. september 2015)

En ny Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur. 

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har mottatt en rapport om graveskader (pdf) (20. november 2015) fra en arbeidsgruppe. Sammendrag av innholdet i rapport om graveskader.

Samfunnsøkonomisk analyse AS med rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Geomatikk AS. (18. september 2015) 

Vegforum for byer og tettsteder med høringsnotat om ny veileder for graving i kommunal veg. (17. september 2015)

Oslo Economics AS med samfunnsøkonomisk rapport om nye krav til informasjon om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet. (25. mars 2015)

Kommunal- og moderniseringsdepartementet med pressemelding om en ny interdepartemental arbeidsgruppe hvor også KS er medlem. (22. januar 2015)

Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har etablert en arbeidsgruppe for kartlegging av graveskader. (5. januar 2015)

Miljøverndepartementet med høring om forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen. (3. september 2013)

 Gravearbeider i Oslo sentrumGravearbeider i Oslo sentrum (foto: Magnar Danielsen, Kommunal og moderniseringsdepartementet).

Mandat - utredning om bedre samordning av arbeider som berører ledninger og andre anlegg i grunnen og i sjø. (pdf)