Nyheter om bedre koordinering av ledninger i grunnen

På denne siden finner du nyheter om samarbeid om ledninger i grunnen. Samarbeidsforum for ledninger i grunnen er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

5. juli 2018
Riksantikvaren har ferdigstilt og publisert en ny veileder om nedgravde ledningsanlegg og arkeologiske kulturminner.

11. juni 2018
Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningdata og påvisninger avledninger i grunnen. Rapporten er bestilt på bakgrunn av et forskriftsarbeid i departementet som gjelder plan- og bygningsloven § 2-3.

7. desember 2017
Samferdselsdepartementet har vedtatt endringer i ledningsforskriften som får virkning fra 1. januar 2018. Endringene skal bl.a. skape større grad av balanse mellom veginteressen og ledningsanlegg i spørsmål om tilgang til knappe arealer i veggrunnen, og redusere kostnadene ved etablering og flytting av ledningsanlegg. Pressemelding: Enklere og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett i hele landet

6. juni 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt felles forslag på høring om nye regler og endringer i dagens regler bl.a. om rett til framføring av ledningsanlegg i veg, kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeid, prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av vegen etter et redningsarbeid, garantistillelse for istandsetting, presisereringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra vegmyndigheten om flytting av ledninger og bestemmelser om krav til gravedybder. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag bl.a. om nye krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen, utlevere opplysninger om plasseringen til den som har et saklig behov, og om etablering av et statlig ledningseierregister. Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Forsvarsbygg med ny produktspesifikasjon for utveksling av data om infrastruktur for fem ulike fagfelt (VA-nett, El, Energi (fjernvarme og -kjøle) Tele samt Petroleum, Oil, & Lubricants (POL).

1. juni 2017
Norsk standard har 1. juni 2017 utgitt NS 3070 Del 2 om kostnadsfordeling. Standarden angir krav til og anbefalinger for kostnadsfordeling mellom prosjektdeltakere ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen.

29. september 2015
Geomatikk AS har etter oppdrag fra KGRAV-samarbeidet utarbeidet en forprosjektrapport for pilotering av Kartverkets nye ledningsstandard (SOSI ledningsstandard 4.5). Forprosjektet er finansiert av KMD og SD. Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata

1. juli 2015
En ny Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur. 

20. november 2015
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har mottatt en rapport om graveskader (pdf) fra en arbeidsgruppe. Sammendrag av innholdet i rapport om graveskader.

18. september 2015
Samfunnsøkonomisk analyse AS med rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Geomatikk AS.  

17. september 2015
Vegforum for byer og tettsteder med høringsnotat om ny veileder for graving i kommunal veg

25. mars 2015
Oslo Economics AS med samfunnsøkonomisk rapport om nye krav til informasjon om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

22. januar 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet med pressemelding om en ny interdepartemental arbeidsgruppe hvor også KS er medlem.

5. januar 2015
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har etablert en arbeidsgruppe for kartlegging av graveskader

3. september 2013
Miljøverndepartementet med høring om forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen.

 Gravearbeider i Oslo sentrumGravearbeider i Oslo sentrum (foto: Magnar Danielsen, Kommunal og moderniseringsdepartementet).

Mandat - utredning om bedre samordning av arbeider som berører ledninger og andre anlegg i grunnen og i sjø. (pdf)

Til toppen