Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nyheter om bedre koordinering av ledninger i grunnen

På denne siden finner du nyheter om samarbeid om ledninger i grunnen. Samarbeidsforum for ledninger i grunnen er et forum for relevante bransjeforeninger og myndigheter med interesse for samordning av ledninger og annen infrastruktur i grunnen.

18. mars 2019
Samfunnsøkonomisk analyse AS har vurdert innspillene som er kommet fra aktørene etter publiseringen av rapporten datert 30.05.2018 (se nyhet nedenfor datert 11.06.2018). I tillegg til å har Samfunnsøkonomisk analyse vurdert en ny betalingsmodell E som åpner for brukerbetaling for kartinformasjon, men begrenser adgangen til å ta betalt for påvisning. Notat om brukerbetaling for ledningsdata fra Samfunnsøkonomisk analyse.

14. november 2018
Folkehelseinstituttet (FHI) har på oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) utredet om det bør etableres et program for teknologiutvikling i vannbransjen. Utredningen har bakgrunn i Stortingets anmodningsvedtak 1010 (2016-2017). FHI foreslår opprettet et fond i størrelsesorden 100 – 150 millioner kroner per år, som finansieres som et spleiselag mellom kommunene gjennom et påslag på vann- og avløpsgebyret, og en statlig andel som utgjør dekning av administrative kostnader til driften av fondet. Vannbransjens innovasjonsprogram skal bidra til et velfungerende vann- og avløpsanlegg i Norge som ivaretar hensynet til god helse i befolkningen, og midlene skal finansiere forsknings- og utviklingsprosjekter som bidrar til at fremtidige investeringer i vann- og avløpssektoren blir mest mulig kostnadseffektive og bærekraftige.

5. juli 2018
Riksantikvaren har ferdigstilt og publisert en ny veileder om nedgravde ledningsanlegg og arkeologiske kulturminner.

11. juni 2018
Samfunnsøkonomisk analyse AS har på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet utarbeidet en samfunnsøkonomisk analyse av ulike betalingsmodeller for utveksling av ledningdata og påvisninger avledninger i grunnen. Rapporten er bestilt på bakgrunn av et forskriftsarbeid i departementet som gjelder plan- og bygningsloven § 2-3.

7. desember 2017
Samferdselsdepartementet har vedtatt endringer i ledningsforskriften som får virkning fra 1. januar 2018. Endringene skal bl.a. skape større grad av balanse mellom veginteressen og ledningsanlegg i spørsmål om tilgang til knappe arealer i veggrunnen, og redusere kostnadene ved etablering og flytting av ledningsanlegg. Pressemelding: Enklere og billigere å bygge bredbåndsnett og strømnett i hele landet

6. juni 2017
Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Olje- og energidepartementet og Samferdselsdepartementet har sendt felles forslag på høring om nye regler og endringer i dagens regler bl.a. om rett til framføring av ledningsanlegg i veg, kostnadsdekning ved vegmyndighetens saksbehandling og kontroll av søknader om ledningsarbeid, prinsippet om at ledningseier har ansvar for å sørge for full istandsetting av vegen etter et redningsarbeid, garantistillelse for istandsetting, presisereringer og visse innskrenkninger i forbindelse med krav fra vegmyndigheten om flytting av ledninger og bestemmelser om krav til gravedybder. 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt på høring forslag bl.a. om nye krav til dokumentasjon av ledninger i grunnen, utlevere opplysninger om plasseringen til den som har et saklig behov, og om etablering av et statlig ledningseierregister. Høring - forslag til endring i plan- og bygningsloven og en mindre endring i matrikkellova.

Forsvarsbygg med ny produktspesifikasjon for utveksling av data om infrastruktur for fem ulike fagfelt (VA-nett, El, Energi (fjernvarme og -kjøle) Tele samt Petroleum, Oil, & Lubricants (POL).

1. juni 2017
Norsk standard har 1. juni 2017 utgitt NS 3070 Del 2 om kostnadsfordeling. Standarden angir krav til og anbefalinger for kostnadsfordeling mellom prosjektdeltakere ved planlegging, prosjektering, bygging og omlegging av infrastrukturanlegg i grunnen.

29. september 2015
Geomatikk AS har etter oppdrag fra KGRAV-samarbeidet utarbeidet en forprosjektrapport for pilotering av Kartverkets nye ledningsstandard (SOSI ledningsstandard 4.5). Forprosjektet er finansiert av KMD og SD. Prosjektplan for KGrav - Pilotering av ledningsdata

1. juli 2015
En ny Norsk Standard for samordning av ledninger i grunnen, NS 3070 del 1, ble utgitt 1. juli. Standarden setter krav til plassering av parallell og kryssende infrastruktur. 

20. november 2015
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har mottatt en rapport om graveskader (pdf) fra en arbeidsgruppe. Sammendrag av innholdet i rapport om graveskader.

18. september 2015
Samfunnsøkonomisk analyse AS med rapporten Samfunnsøkonomisk analyse av informasjonsutveksling om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Geomatikk AS.  

17. september 2015
Vegforum for byer og tettsteder med høringsnotat om ny veileder for graving i kommunal veg

25. mars 2015
Oslo Economics AS med samfunnsøkonomisk rapport om nye krav til informasjon om ledninger i grunnen. Oppdragsgiver: Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

22. januar 2015
Kommunal- og moderniseringsdepartementet med pressemelding om en ny interdepartemental arbeidsgruppe hvor også KS er medlem.

5. januar 2015
Samarbeidsforum for ledninger i grunnen har etablert en arbeidsgruppe for kartlegging av graveskader

3. september 2013
Miljøverndepartementet med høring om forslag om innføring av krav etter plan- og bygningsloven om dokumentasjon, forvaltning og utveksling av geodata for ledninger og andre anlegg i grunnen.

 Gravearbeider i Oslo sentrumGravearbeider i Oslo sentrum (foto: Magnar Danielsen, Kommunal og moderniseringsdepartementet).

Mandat - utredning om bedre samordning av arbeider som berører ledninger og andre anlegg i grunnen og i sjø. (pdf)

Til toppen