Samarbeid om bedre flyt og deling av geodata

Det er etablert et tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bedre flyt og gjenbruk av data om det bygde og naturgitte miljøet. Morgendagens metoder for håndtering av alle prosesser innen planlegging, bygging og forvaltning av byggverk vil i stor grad bygge på digitale modeller.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er partner i et et tverrsektorielt samhandlingsprosjekt med målsetting å få til en bedre dataflyt og mer gjenbruk av data om det bygde og naturgitte miljøet. Initiativet er kommet i stand fordi vi ser at morgendagens metoder for håndtering av nær sagt alle vesentlige prosesser innen planlegging, bygging og forvaltning av byggverk vil basere seg på bruk av digitale modeller.

3D og BIM

Tredimensjonal informasjonsmodellering er allerede tatt i bruk i planlegging og utførelse av store byggetiltak, blant annet i store sykehusprosjekter og samferdselstiltak. Vi må anta at slike modeller etter hvert vil bli brukt også i mindre prosjekter og således få meget stor utberedelse. Digitale modeller og BIM-teknologi etablerer på sett og vis en helt ny virkelighet som byggherrer, myndigheter og aktørene i byggenæringen må forholde seg til.

Bedre datautveksling

Når virkeligheten blir omformet til digitale modeller med stor detaljrikdom, blir det en utfordring å kunne nyttiggjøre seg de veldige mengder data som vi etter skapes om det bygde, tenkte (prosjekterte) og naturgitte miljøet. Ikke minst blir det en utfordring å sikre at data ikke går tapt på veien mellom aktørene i verdikjeden, og at de blir sikret for bruk i hele tiltakets livssyklus. Prosjektets hovedmål er derfor å sørge for at data skal kunne flyte mest mulig fritt fra en sektor til en annen, fra en virksomhet til en annen og fra ett fag til et annet, for derved å kunne gjenbrukes mest mulig effektivt. For å sikre god samhandling og utnyttelse av informasjonsmodellene, er det viktig å få alle involverte aktører til å håndtere dem på en omforent måte. Særlig viktig er det at data ikke mister integritet eller på annen måte får forringet kvalitet underveis. Data må dessuten ikke bli borte når de overføres til neste ledd i verdikjeden. Prosjektet skal i praksis finne en metode, eller en plattform, for å få løst utfordringene.

Mange fordeler

Klarer vi å løse utfordringene, vil det gi mange fordeler. De som prosjekter og utfører byggetiltak, vil kunne få langt bedre tverrfaglig kontroll i prosjekterings- og utførelsesfasen, det kan skapes mer industrialiserte produksjonsmetoder og legges grunnlag for mer kostnadseffektiv drift av byggverk. Miljøperspektivet kan i fremtiden også bli ivaretatt på en langt bedre måte, for eksempel ved at man kan få klarlagt miljøkonsekvensene av byggetiltaket gjennom digitale analyser og simuleringer, på en helt annen måte enn i dag. Data om det ferdige tiltak kan og så enkelt brukes til å oppdatere offentlige registre og tematiske databaser på en mer nøyaktig må enn i dag.

Prosjektet skal ikke løse hele problemkomplekset for dataflyt og gjenbruk, bare finne en metode for samhandling som kan kopieres og brukes i alle sektorer. De enkelt fag og sektorer må selv ta ansvar for å kopiere og implementere en omforent konseptuell løsning for samhandling og gjenbruk i sine systemer.


Grunnlagsdokumenter

Prosjektgrunnlaget er utarbeidet i tett samarbeid mellom BA-Nettverket, buildingSMART Norge, Miljøverndepartementet, Statens kartverk og Statens vegvesen Vegdirektoratet, som også står bak initiativet og lanseringen av prosjektet.

Invitasjon til forprosjekt for økt dataflyt og samhandling innen bygg, samferdsel og annen samfunnsviktig infrastruktur, samt geodata (pdf)

Vedlegg 1: Tverrsektorielt samhandlingsprosjekt for bygg, samferdsel, annen samfunnsvikting intrastruktur og geodata (pdf)

Vedlegg 2: Forslag til intensjonsavtale (pdf)

Om behovet for etablering av en overordnet samhandlingsplattform for IKT som skal sikre bedre kommunikasjon og samhandling i bygg- og anleggsnæringen (notat)


Oppstartmøte 21.5.2012

Program og deltakerliste (pdf)

Introduksjon (pdf) - Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Effektiv deling av data, - erfaringer og potensial:

Organisering av forprosjektet (pdf) - Inger Hokstad, BA-Nettverket og Magnar Danielsen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Forventninger (pdf) - Statens vegvesen ved Liv Nordbye 


Deltagende parter 

 


Partnermøter


Delprosjektene


Styringsgruppemøter