Tinglysing i fast eiendom og boretter

Grunnboken er det offisielle registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag.

Tinglysing i fast eiendom og boretter

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har det administrative ansvaret for tinglysing i fast eiendom og boretter, og ansvaret for forskriftene til tinglysingsloven. Justisdepartementet har lovansvaret for tinglysingsloven. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har også ansvaret for borettslagsloven og forskriftene til kapittel 6 i borettslagsloven, som omhandler tinglysing i boretter.

Statens kartverk er tinglysingsmyndighet i Norge. Det finnes mye nyttig informasjon på Kartverkets internettsider: www.kartverket.no.

Grunnboken er det offisielle registeret over tinglyste rettigheter og heftelser i fast eiendom og andeler i borettslag. Hver matrikkelenhet (gnr./bnr.) har et eget grunnboksblad, som inneholder opplysninger om hjemmelsforhold, pengeheftelser, servitutter og diverse grunndata.

Tinglysing i fast eiendom skjer ved Kartverkets hovedkontor i Hønefoss, mens tinglysing i boretter foregår i Kinsarvik i Ullensvang, hvor også Kartverkets kundesenter er lokalisert.

Opplysninger fra grunnboken får man gratis ved henvendelse til kundesenteret på tlf. 08700. Bestilling av bekreftet grunnboksutskrift eller kopi av tinglyst dokument må rettes til Kartverket og er gebyrbelagt. Via Kartverkets internettside www.SeEiendom.no har enhver lesetilgang til grunnboken med tilgangskontroll.

Uenig i tinglysingsavgjørelsen?

Avgjørelsen kan da påklages. Dette skjer ved anke til Borgarting lagmannsrett. Anken sendes Kartverket som foretar en fornyet vurdering av saken. Dersom beslutningen opprettholdes eller ikke fullt ut tas til følge, sendes anken videre til lagmannsretten sammen med sakens dokumenter. I følge rettsgebyrloven skal det betales et gebyr ved anke.

Uenig i dokumentavgiftsberegningen?

Dokumentavgiftsvedtaket kan da påklages. En klage som gjelder fastsettelse eller beregningsgrunnlaget for dokumentavgiften følger de alminnelige reglene om klage over forvaltningsvedtak. Klageinstansen er Toll- og avgiftsdirektoratet. Klagen sendes Kartverket, som i likhet med ankesaker vil foreta en fornyet vurdering av saken før den sendes videre til Toll- og avgiftsdirektoratet. 

Rundskriv om tinglysing

Dokumentavgift 


Organisering


Regelverk

Prop. 53L (2013-2014) og link til den vedtatte (men ikke ikraft) tinglysingsloven.