Barn og unges interesser i planleggingen

Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav.

Derfor er det viktig at de som planlegger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov.

Planlegging er det viktigste verktøyet for å skape et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek og med aktivitetsfremmende omgivelser. Etter hvert som flere og flere flytter inn til byer og tettsteder, blir det stadig viktigere å sikre at barn og unge har leke- og møteplasser som er egnet, og som er store nok til å drive varierte aktiviteter. Det er behov for å ta mer hensyn til barn og unge i planleggingsprosessen.Tarzanjungelen Strømme skole Foto: Rita Galteland

Tarzanjungelen på Strømme skole Foto: Rita Galteland.

Barn bør ha en trygg oppvekst i gode nærmiljø som gir mulighet for motorisk utvikling og god helse. Kommunen har ansvar for at all plan- og byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unge. Dette gjelder uavhengig av hvem som fremmer planforslag.

Jo yngre barna er, desto mer avhengig er de av at de voksne ivaretar deres behov. Samtidig er det ofte man glemmer at større barn og ungdommer også skal kunne utfolde seg i nærmiljøet, og at de ofte trenger noe mer areal for å utøve sine interesser og aktiviteter enn de små barna.

Les mer i temaveileder om barn og unge i planlegging.

Plan- og bygningsloven stiller krav

Plan- og bygningsloven stiller en rekke krav som kommer barn til gode om de blir fulgt:

  • Alle som fremmer planer, private, kommuner, regionale myndigheter og andre offentlige instanser skal ta hensyn til barn og unge i sin planlegging, og de må legge til rette for gode bomiljøer og gode oppvekst og levekår.
  • Private så vel som offentlige forslagsstillere skal sikre medvirkning fra barn og unge. Kommunen skal påse at dette er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer og private.
  • Planers virkninger og konsekvenser for barn og unge skal beskrives.
  • Flere av lovens bestemmelser, bla regulering av grønnstruktur, kan brukes for å sikre barn og unges interesser.
  • Barn og unge er et tema som skal vurderes i konsekvensanalyser.

Kommunestyret skal sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen. Temaveilederen drøfter også ulike modeller for en slik ordning.

Medvirkning fra barn og unge

Barn og unge har en lovfestet rett til å bli hørt i all plan- og byggesaksbehandling. De som fremmer planer skal organisere planprosessen slik at barn som berørt part får fremmet sine synspunkter og gis anledning til selv å delta. Selv om barn og unge har lovfestet rett til samfunnsdeltagelse, skjer det ikke alltid. Lovfestingen er ingen garanti for at deres ønsker og behov blir tatt hensyn til.

I 1998 ble Barnetråkk utviklet, og er en metode for å avdekke og registrere hvordan barn beveger seg i sitt nærmiljø, hvilke steder de setter pris på og hvilke steder de ikke liker. Barnetråkk er videreutviklet til et digitalt verktøy som kan brukes i planlegging, og som lar barn vise planleggere, kommunen og lokalpolitikere på kart hvordan de bruker stedet der de bor og hva de vil ha annerledes.

www.barnetråkk.no 

Rikspolitiske retningslinjer

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen gir i tillegg konkrete kvalitets- og funksjonskrav til de arealene som blir satt av til barn og unge.

Erstatningsareal. De rikspolitiske retningslinjene (5.d.) sier at det ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. Erstatningsareal skal også skaffes dersom omdisponering av areal egnet for lek gjør at de ikke lenger er egnet eller ikke lenger oppfyller de krav som stilles til arealer i nærmiljøet i retningslinjene (5 b).

Fra 1.1.2014 er det Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har det overordnede ansvaret for generell oppfølging og veiledning knyttet til barn og unge og planlegging.

Regelverk:

Veiledning

Kontaktpersoner om barn og unge og planlegging:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Hilde Moe, telefon 22 24 59 79 og Trine Nohr, telefon 22 24 59 37. Juridiske spørsmål til Karl Inge Rommen, telefon 22 24 59 03