Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling

Nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge, på kort eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Dessuten skal barn og unge tas med i planleggingen.

God planlegging er grunnleggende for at barn får trygge oppvekstkår og god helse. Det innebærer blant annet å legge til rette for aktivitetsfremmende omgivelser som gir varierte muligheter for sosialt samvær, lek og utfoldelse. For å sikre at gode planer gjennomføres, skal kommunene i sin behandlingen av byggesaker sikre at bygges i tråd med planene.

Her er ny veileder om hvordan barn og unge skal ivaretas i både planlegging og byggesaksbehandling: Barn og unge i plan og byggesak.Tarzanjungelen Strømme skole Foto: Rita Galteland

Tarzanjungelen på Strømme skole Foto: Rita Galteland.

Alle som utformer planer skal ta hensyn til barn og unges oppvekstmiljø og levekår. Det fremgår av plan – og bygningsloven § 1-1 om lovens formål: 1. ledd Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. I 5. ledd sies det at hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal ivaretas i planleggingen og det enkelte byggetiltak. Byggesaksbehandling etter loven skal sikre at tiltak blir i samsvar med lov, forskrift og planvedtak.  I § 3-1 punkt e), om oppgaver og hensyn i planlegging av loven, fremgår det at planer skal legge til rette for gode bomiljø og gode oppvekst- og levekår i alle deler av landet.

I § 1-6 sies at iverksetting av tiltak etter plan- og bygningsloven bare kan skje dersom de ikke er i strid med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan.

Planlegging er dermed viktigste verktøyet for å skape et samfunn med trygge oppvekstmiljø, gode møtesteder, muligheter for lek og med aktivitetsfremmende omgivelser.

Den spesielle ordningen for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen

Etter § 3-3 tredje ledd i plan- og bygningsloven skal kommunestyret sørge for å etablere en særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen.

Intensjonene bak ordningen er at vedkommende som besitter denne ordningen skal forholde seg til all planlegging i kommunen, også byggesaksarbeidet. Videre ligger i intensjonen at den eller de som innehar funksjonen skal på et tidlig tidspunkt gis innsiktsmulighet og rett til å uttale seg i de deler av saksbehandlingen og planleggingen som berører barn og ungdom. Les mer om særskilt ordning for å ivareta barn og unges interesser i planleggingen (pdf).

Medvirkning

Plan- og bygningsloven gir barn og unge en lovfestet rett til å bli hørt i all plan- og byggesaksbehandling (§ 5), og en lovfestet plikt for alle som fremmer planer å organisere planprosessen slik at barn som berørt part får fremmet sine synspunkter og gis anledning til selv å delta. Medvirkning fra barn og unge er en kilde til ideer og forslag som kan gjøre området mer spennende og attraktivt.

For å planlegge for et god bomiljø kreves det at uteoppholdsarealer spesielt for barn og unge vies stor oppmerksomhet med hensyn til solforhold, helning, støynivå, størrelse, nærhet til hjemmet spesielt for små barn osv. For å sikre at vi får gode bomiljø for alle kan kommunen bruke rekkefølgebestemmelser og/eller utbyggingsavtaler. Gjennomtenkte og praktisk gode planer legger grunnlaget for at også barn og unge blir tilstrekkelig ivaretatt, pbl. § 12-7 nr. 4.

Bestemmelsene i arealplanene er juridisk bindende for og fastlegger utnyttelsen av arealene slik som hensynssoner, utnyttelse, byggehøyder, avstander og byggegrenser. I byggesaksbehandlingen skal kommunen godkjenne tiltakets plassering i forhold til vedtatte planer jf. Pbl. §§ 29-4 og SAK 10 6-3. Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen skal legges til grunn for statlig, regional og kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven. Videre skal retningslinjene legges til grunn for enkeltvedtak statlige, regionale eller kommunale organer treffer etter plan- og bygningsloven.

Retningslinjene stiller konkrete kvalitets- og funksjonskrav til de arealene som blir satt av til barn og unge.

Erstatningsareal

De rikspolitiske retningslinjene (5.d.) sier at det ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er egnet for lek, skal skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal. Erstatningsareal skal også skaffes dersom omdisponering av areal egnet for lek gjør at de ikke lenger er egnet eller ikke lenger oppfyller de krav som stilles til arealer i nærmiljøet i retningslinjene (5 b).

Regelverk:

Veiledning

Til toppen