Fagtema i planlegging

Kommunene skal ivareta mange ulike hensyn i planleggingen. De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen § 1-1 og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Det er imidlertid mange flere hensyn og disse kan finnes i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og bestemmelser og i nasjonale forventninger. I tillegg kommer mange særlover som påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging.

Barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling

Barn og unge er ikke rettighetshavere i formell forstand. De blir ikke varslet som grunneiere eller naboer og kan heller ikke alltid selv formulere eller ta opp sine krav.

Universell utforming i planlegging

Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.

Om hensyn i planlegging og kommunens myndighet og plikter

Om kommunenes myndighet og plikter i forbindelse med hensyn til forskjellige fagtema i planlegging etter plan- og bygningsloven. Mye av innholdet er hentet fra sidene om hensyn i plan på miljøkommune.no. Tema og innhold utvides etter hvert.

Lov og forskrift

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo