Fagtema i planlegging

Kommunene skal ivareta mange ulike hensyn i planleggingen. De viktigste hensynene er nevnt i formålsbestemmelsen § 1-1 og i § 3-1 om oppgaver og hensyn i planleggingen. Det er imidlertid mange flere hensyn og disse kan finnes i enkeltbestemmelser, statlige planretningslinjer og bestemmelser og i nasjonale forventninger. I tillegg kommer mange særlover som påvirker arealbruk og samfunnsplanlegging.

barn skater

Barn og unges interesser i planlegging og byggesaksbehandling

Nesten alt av by-, sted- og boligplanlegging har innvirkning på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge, på kort eller lang sikt. Derfor er det viktig at de som planlegger og bygger tar ekstra hensyn til barn og unge og deres behov. Barn og unge skal også tas med i planleggingen.

inngangsparti

Universell utforming i planlegging

Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse.

Lov og forskrift

Ressurser

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo