Universell utforming i planlegging

Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle. Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse.

Samfunns- og arealplanlegging er et viktig virkemiddel for å oppnå dette. Vi har alle et ansvar for å bidra til et likestilt og likeverdig samfunn der alle kan være med. Det handler om at disse verdiene ligger som et premiss, før tankene er tenkt, før planene er lagt og før strekene er tegnet. Konsepter skal bygges på og hegne om inkludering og likeverd. For alle. Kort og godt.

Ved å tenke universell utforming kan man gjennom planlegging skape løsninger som gjør det mulig for alle å delta i samfunnet, uavhengig av livsfase og funksjonsnivå. Hensyn til personer som er følsomme for ulike former for miljøpåvirkning, som astmatikeren og allergikere, skal også ivaretas når man planlegger.

Gjennom å la berørte delta i planleggingen bringes mangfoldet av brukere frem. Slik blir det mulig å ta hensyn til mennesker i alle aldersgrupper og med ulike ferdigheter og kapasitet, om de er har problemer med bevegelse, syn, hørsel, forståelse, eller har nedsatt toleranse for forurensning og allergifremkallende stoffer.

Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det står i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven.  Det innebærer at alle som utformer og behandler planer må legge universell utforming til grunn.

Veileder om universell utforming i planlegging kommer.

Regjeringens handlingsplan for universell utforming

Regjeringen har i flere tiår organisert sitt arbeid med uiversell utforming innen alle samfunnsområder i handlingsplaner. Regjeringens handlingsplan for universell utforming 2015-2019 ble utvidet til å vare ut 2020. Regjeringen vil presentere en ny handlingsplan 2021.

Les mer om universell utforming på