Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Universell utforming i planlegging

Handlingsplanen for økt tilgjengelighet gjennom universell utforming har særlig fokus på personer med nedsatt funksjonsevne. Gjennom handlingsplanen samles og styrkes innsatsen for økt tilgjengelighet til bygninger, utemiljø, produkter og andre viktige samfunnsområder.

Departementet arbeider for at økt tilgjengelighet gjennom universell utforming skal bedre tilgjengeligheten for alle og legger vekt på at dette kan oppnås gjennom planleggingen. Det er grunnleggende å oppnå likeverdige livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne knyttet til syn, hørsel, bevegelse, forståelse og følsomhet for miljøpåvirkning.

Aktivitetene er fordelt mellom flere departementer: Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet har hovedansvaret. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Husbanken og Direktoratet for byggkvalitet har ansvar for tilgjengelighet og universell utforming innen bolig- og bygningssektoren.

Planavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomfører tiltak for å styrke tilgjengelighet og universell utforming innen planlegging. Det gjelder blant annet gjennom plan- og bygningsloven, forskrift om konsekvensutredninger, rikspolitiske retningslinjer og nettverk av pilotkommuner for universell utforming.

Tilskudd til kartlegging av tilgjengelighet i 2019

Kartverket starter en ny søknadsrunde for midler til kartleggingen av tilgjengelighet i kommuner og fylker. Søknadsfrist er 08.april 2019.

Mange offentlige etater har egne nettsider om universell utforming innenfor sine fagområder:

Nettavisen Nytt om Universell utforming flyttet fredag 29. januar 2016 over på nye nettsider. Den nye adressen er https://www.bufdir.no/uu/Nytt/

Nasjonale utviklingsprosjekt for universell utforming i fylker og kommuner (K1 og K2)

Kompetanseprogrammet for universell utforming

Kompetanseprogrammet består av moduler med tema innenfor plan- og bygningslovens virkeområde. To av modulene er planlegging og bygg og uteområder. Et av målene er å gi politikere og ansatte i kommuner og fylkeskommuner kunnskap om universell utforming og plan- og bygningsloven. Kompetanseprogrammet er et tiltak i regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009–2013, “Norge universelt utformet 2025″.

Nasjonal kartlegging av universell utforming og tilgjengelighet

Kartverket har organisert prosjektet "Geografisk informasjonssystem for innhenting og presentasjon av data om universell utforming". Prosjektet er finansiert med midler fra tidligere MD og nåværende KMD og har vært en del av den nasjonale handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet 2009-2013.

Informasjon om prosjektet og tilgjengelighetskartlegging finnes på Kartverkets side om tilgjengelighet og universell utforming.

Dokumenter om universell utforming i planlegging

Planavdelingen, KMD

Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR)

Husbanken

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK)

 Andre

Til toppen