CEMAT

Den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging

CEMAT er den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging og er underlagt Europarådet. Konferansen arrangeres hvert 3. år og har en fagkomité som møter mellom konferansene.

Europarådet
Europarådet er en traktatfestet all-europeisk mellomstatlig organisasjon med 47 medlemsstater, inkludert Norge. Organisasjonen arbeider særlig med å fremme demokrati, menneskeretter og rettstatsutvikling.  Europarådet var opphavet til Den europeiske menneskerettskonvensjon, som danner grunnlag for Den europeiske menneskerettsdomstol.

 
Europarådet - logo

Europarådets institusjoner er: Generalsekretær, Ministerkomité, Parlamentarikerforsamling, Den europeiske menneskerettsdomstol, og Kongressen for lokale og regionale myndigheter. Europarådet ble opprettet i 1949 for å fremme europeisk integrasjon, og har sete i Strasbourg.

Siden grunnleggelsen i 1949 har Europarådet bidratt til større enhet mellom de 47 medlemsstatene og utviklet et pan-europeisk juridisk område med over 200 avtaler. Disse avtalene underbygger de tre grunnleggende prinsippene i organisasjonen: demokrati, menneskerettigheter og rettssikkerhet.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har ansvaret for å følge opp og koordinere arbeidet i Norge med Den europeiske landskapskonvensjonen og andre sentrale dokumenter.

CEMAT
Underlagt Europarådet ligger CEMAT – Den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging, med en ministerkonferanse hvert 3. år og en fagkomité som møter mellom disse. Ministerkonferansene har veiledende karakter for Europarådets medlemmer, og vedtar chartre, strategier, retningslinjer, konvensjoner og resolusjoner, som Retningslinjer for bærekraftig romlig utvikling på det europeiske kontinent (2000).

Til toppen