Internasjonalt plansamarbeid

Planlegging i Norge er en del av en større internasjonal sammenheng og norsk lovgiving påvirkes blant annet av EU direktiver og europeiske konvensjoner. Konsekvensutredninger, landskapskonvensjonen og INSPIRE direktivet er eksempler på dette. Hvert år møtes representanter for norske planmyndigheter fra de Nordiske landene og CEMAT er det europeiske samarbeidsforumet for planlegging. Du finner plansider på englelsk ved å klikke "show this page in English" øverst til høyre på www.planlegging.no.

logo europarådet

CEMAT

Den europeiske konferansen for ministre med ansvar for romlig/regional planlegging.

fjordlandskap

Den europeiske landskapskonvensjonen

Formålet med den europeiske landskapskonvensjonen er å verne, forvalte og planlegge landskap og organisere europeisk samarbeid på disse områdene.

flagg i Brüssel

Internasjonalt regelverk og samarbeid om konsekvensutredninger

Kommunal- og moderniseringsdepartementet følger EUs ekspertgruppe om konsekvensutredninger.

Aktuelt nå

Attraktive nordiske byer og byregioner

Norge har formannskapet i Nordisk ministerråd i 2017 og Norden i omstilling er et særlig satsingsområde. Formannskapsprosjektet "Attraktive byer. Grønn omstilling og konkurransekraft i nordiske byregioner. Byer som ramme for gode liv for alle", er ett av flere initiativ for å fremme nordisk konkurransekraft, grønn omstilling, overgang til lavutslippssamfunnet, integrering og gode vilkår for folkehelse.

Kontakt

Planavdelingen

Telefon: 22 24 59 01/02
Adresse: Postboks 8112 Dep., 0032 Oslo
Besøksadresse: Akersgt. 59, Oslo