Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Landskapskartlegging i Norge

Metodikk og strategi

Miljøverndepartementet har fått utarbeidet "Landskapskartlegging i Norge - metodikk og strategi". Rapporten belyser behovet for metodeutvikling og systematisk kartlegging av hele landet, samt hvordan en nasjonal kartlegging kan utføres på et hensiktsmessig detaljeringsnivå.

Miljøverndepartementet har fått utarbeidet "Landskapskartlegging i Norge - metodikk og strategi" (pdf 4 Mb).

Rapporten belyser behovet for metodeutvikling og systematisk kartlegging av hele landet, samt hvordan en nasjonal kartlegging kan utføres på et hensiktsmessig detaljeringsnivå.

Bakgrunn
Norge står ovenfor landskapsmessige utfordringer som en følge av økt aktivitet i energisektoren, driftsendringer i jordbruket, tiltak innen samferdsel, masseuttak og gruvedrift, fortetting og sentralisering, samt lokalisering av reiselivsbedrifter og fritidsbebyggelse i kyst‐, fjord‐ og fjellområder. Dette krever verktøy for kartlegging og vurderinger av landskapsvirkninger.

Rapporten er konsulentenes egne vurderinger og anbefalinger. På bakgrunn av denne rapporten og annet utviklingsarbeid arbeides det nå videre med å utvikle en metode for landskapskartlegging.

Veiledere
Det er også utarbeidet to veiledere som bygger på rapporten ”Landskapsanalyse – fremgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi”, utgitt av Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren som nettversjon i februar 2010. Målet med veilederne er økt kunnskap og bevissthet om landskapet og større fokus på landskapsvirkninger i planleggingen.

  • Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har på oppdrag fra Miljøverndepartementet utarbeidet en metodeveiledere om landskapsanalyse i kommuneplan. Denne prøves nå ut i to utvalgte kommuner. 
  • Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren har også i samarbeid med Norges vassdrags‐ og energidirektorat utarbeidet en veileder om landskapsanalyse ved etablering av vindkraftverk. Denne prøves nå ut i forbindelse med konsekvensutredninger for utvalgte vindkraftprosjekter, og er ikke publisert.    
Til toppen