Dønna - Reguleringsplan, Volnes hyttefelt (reindrift)

Avgjørelse i innsigelsessak, 28.11.2002

Dønna – Reguleringsplan, Volnes hyttefelt

Dønna kommune- Innsigelse til reguleringsplan for Volnes hyttefelt

Vi viser til Fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 02.09.02.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt

Miljøverndepartementet til avgjørelse fordi det foreligger innsigelse fra Områdestyret i Nordland til vedtatt reguleringsplan. Innsigelsen er begrunnet med at reguleringsplanen medfører tap av beiteland og stengning av flyttlei.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Volnes hyttefelt. Departementet legger til grunn at hyttefeltet kan få negative konsekvenser for reindriftsnæringen. Innsigelsen fra Områdestyret i Nordland er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Kommunestyret i Dønna vedtok reguleringsplan for Volnes hytteområde 27.10.00. Reguleringsplanen legger til rette for utbygging av 13 hytter innenfor 2 felt på eiendommen gnr 9 bnr 1 og 4. Felt 1 inneholder 10 hytter, felt 2 inneholder 3 hytter. Konflikten gjelder felt 1. Felt 1 er foruten byggeområde for fritidsbolig regulert til friluftsområde, privat vei og fellesområder.

Området var i kommuneplanens arealdel, som gjaldt ved vedtagelsen av reguleringsplanen, lagt ut som landbruks, natur- og friluftsområde. Ved rullering av planen i 2001, ble de aktuelle hytteområdene lagt inn i kommuneplanen som område for fritidsboliger.

Kommunen har ved utarbeidelsen av kommuneplanen og reguleringsplanen lagt til grunn flyttleien slik den fremgår av reindriftens kartverk. Det kom frem under meglingsmøtet avholdt 03.07.02 at flyttleien var tegnet inn feil på reindriftens kart. Slik flyttleien er vist på reindriftens kartverk kommer hyttefeltet ikke i konflikt med flyttleien. Opplysningene var nye for kommunen inntil dette møtet, men kommunen opprettholdt sitt syn om at reindriften ikke hindres ved å tillate spredt hyttebygging i området.

Områdestyret i Nordland har reist innsigelse til planen i vedtak av 10.10.00. Innsigelsen er begrunnet med at reguleringsplanen for felt 1 medfører stengning av flyttlei. Det vises til at de tradisjonelle flyttleiene er gitt særskilt vern etter reindriftsloven § 10 nr 4, som sier at flyttlei ikke må stenges.

Reindriftsforvaltningen mener etablering av hytter vil være konfliktfylt og kan påføre reindriften uforholdsmessig store driftsulemper. Flyttleien benyttes for å komme til og fra vinterbeite på Slapøy og videre til Vandve. Hyttene vil i følge reindriftsforvaltningen dominere hele fjellryggen, og det blir vanskelig å drive rein gjennom hyttefeltet.

Det vises videre til at Volnes er et verdifullt beiteområde. Området benyttes som et oppsamlingsområde, hvor reinen beiter før den tas over til øyene. Når reinen skal svømme ut til øyene, er reindriften avhengig av godt vær for at dette skal være forsvarlig. Det har i følge reindriftsforvaltningen hendt at reinbeitedistriktet har måttet vente opptil to uker før de har kunnet ta reinen over til Slapøya. Reinbeitedistriktet er avhengig av at reinen kan svømme ut til øyene fordi det ikke finnes egnede kaianlegg på disse øyene for å ta reinen ut og inn på ferge.

Reindriftsforvaltningen viser også til at økt aktivitet og friluftsliv som følge av hyttebyggingen vil forsterke problemene med flytting av reinen.

Fylkesmannen i Nordland har oversendt saken hit ved brev av 02.09.02. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen tas til følge. Fylkesmannen legger vekt på at reguleringsplanens felt 1 i realiteten medfører stengning av flyttlei. Fylkesmannen anfører at flyttleier er av stor betydning for reindriftsnæringen og er også særlig beskyttet etter reindriftsloven.

Meglingsmøte ble avholdt 03.07.02. Partene kom ikke til enighet, og Områdestyret opprettholdt innsigelsen. Det kom frem i møtet at reindriftens kartverk som viser flyttleien er tegnet feil, og det ble på bakgrunn av feilen enighet om at saken skulle tas opp i Områdestyret på nytt, for å prøve å komme til en omforent løsning. Saken ble tatt opp der den 15.07.02, men innsigelsen ble opprettholdt.

Befaring ble foretatt 16.10.02. Representanter fra kommunen, reinbeitedistriktet, reindriftsforvaltningen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Miljøverndepartementet deltok på befaringen.

Miljøverndepartementets vurdering

Konflikten gjelder felt 1 i reguleringsplanen, som legger til rette for utbygging av 10 fritidsboliger i et område som er benyttet som tradisjonell flyttlei for reinen.

Reindriftsloven av 9. juni nr 49 1978 § 10 nr 4 gir reindriften er særskilt vern for sine tradisjonelle flyttleier, ved at disse ikke kan stenges. Flyttleien omfatter i henhold til reindriftsloven § 10 nr 4 også oppsamlingsområde for transport av reinen.

I følge reindriftsmyndighetene vil det planlagte hyttefeltet kunne medføre stengning av flyttleien eller betydelig merarbeid for reindriften ved at det vil være vanskelig å flytte reinen gjennom feltet. Etablering av hytter kan i følge reindriften også medføre at det blir vanskeligere å bruke området som oppsamlingsområde før reinen kan svømme over til øyene.

Ut fra reindriftsmyndighetenes og fylkesmannens uttalelser er det rimelig å anta at det er en risiko for at hyttefeltet vil kunne påføre reindriften vesentlige ulemper. Miljøverndepartementet kan ikke se at kommunen i denne saken har gjort tilstrekkelige undersøkelser for å fastslå at gjennomføring av reguleringsplanen ikke vil få slike negative konsekvenser som reindriftsmyndighetene frykter.

Miljøverndepartementet finner det ikke riktig å sette til side reindriftsinteressene i saken. På bakgrunn av det ovennevnte stadfester departementet ikke reguleringsplanen for Volnes hyttefelt.

Vedtak

I medhold av § 27-2 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner ikke departementet å kunne stadfeste Dønna kommunestyrets vedtak av 27.10.00 om regulering av Volnes hyttefelt.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

Til toppen