Austevoll kommune - innsigelse til reguleringsplan for Austevollshella

Miljøverndepartementet legger avgjørende vekt på mulighetene for å få ryddet opp i fergeområdet gjennom reiselivsutvikling og bygging av molo i Austevollshella, men forutsetter at kommunen reduserer noe av den planlagte bebyggelsen på moloen og legger bedre til rette for allmennhetens bruk av moloområdet. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor delvis til følge.

Innsigelse til reguleringsplan for Austevollshella, Austevoll kommune


Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 9. januar 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet legger avgjørende vekt på mulighetene for å få ryddet opp i fergeområdet gjennom reiselivsutvikling og bygging av molo i Austevollshella, men forutsetter at kommunen reduserer noe av den planlagte bebyggelsen på moloen og legger bedre til rette for allmennhetens bruk av moloområdet. Innsigelsen fra fylkesmannen tas derfor delvis til følge.
 
Bakgrunn

Reguleringsplanen legger opp til utbygging av rorbuer for utleie, molo og småbåthavn. Det er lagt opp til bygging av rorbuer også på moloen. Planområdet er i gjeldende kommuneplan avsatt til byggeområde for næring og til viktig ledd i kommunikasjonssystemet som havn.

I forbindelse med rulleringen av kommuneplanen i 2006, var det enighet mellom kommunen og fylkesmannens miljøvernavdeling om en molo for avskjerming av havna samt at området på land kunne benyttes til næringsvirksomhet.

Austevoll kommune viser til at området er avsatt til næring i kommuneplanen og at området ikke kan benyttes til formålet uten bygging av moloen. Kostnaden på moloen er så høy at det ikke er regningssvarende å bygge den uten samtidig å etablere næringsbygg for utleie på moloen. Kommunen legger stor vekt på å få bygget en skjermet småbåthavn.

Fylkesmannen har innsigelse til bygging av rorbuer på moloen, da dette ikke kan sies å være i tråd med føringene i kommuneplanen. Fylkesmannen mener også at rorbuene på moloen er i strid med de nasjonale føringene for planlegging i strandsonen, ettersom det her er snakk om nytt byggeland ut i sjøen.

Befaring ble avholdt 10. mars 2008 med representanter fra Miljøverndepartementet, Direktoratet for naturforvaltning, Fylkesmannen i Hordaland, Austevoll kommune og grunneiere i området.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler i sin uttalelse til departementet at innsigelsen fra fylkesmannen tas til følge. Det vises til at byggeområdene i reguleringsplanen avviker fra det området som er avsatt til byggeområde for næring i kommuneplanen. Bygging av rorbuer burde kommet opp i forbindelse med rullering av kommuneplanen i 2006.

Direktoratet uttaler at de er kritiske til ny byggegrunn i sjøen. DN støtter Austevoll kommunes ønske om ny aktivitet i området etter at fergekaiområdet ikke lenger er i drift som følge av ny bro, men mener dette burde skjedd gjennom helhetlig planlegging av området.

Miljøverndepartementets vurderinger
Området det er reist innsigelse til gjelder kun bygging av næringseiendom på selve moloen. Moloen i seg selv er det ikke reist innsigelse til. Området på Austevollshella er preget av boliger og noe næring, herunder dagligvareforretning, samt noe gammel naustbebyggelse. Kommunen ønsker nå å tilrettelegge området som har ligget brakk etter at fergeløpet ikke lenger er i bruk. Planen omfatter både næringsutvikling og opparbeiding av offentlig tilgjengelig molo og strandareal. Innsigelsen knytter seg bare til det som er planlagt utbygd på moloen.

Kommunen har i megling vært villig til å redusere bygningsmassen noe, slik at det blir et allment tilgjengelig område ytterst på moloen med en offentlig gangvei ut. Moloen skal anlegges i første omgang for å skjerme for den planlagte småbåthavnen. Anleggelse av denne havna er ikke mulig uten etablering av en molo som planlagt på grunn av sjø og bølger.

Miljøverndepartementet viser til at fylkesplanen slår fast at kommunene bør vise en offensiv og fremtidsrettet strandsoneforvaltning. Austevoll kommune har lagt opp til en utvikling av Austevollshella på en måte som kan få området til å bli mer attraktivt, samtidig som sjøområdene bli lettere tilgjengelig. Departementet mener det er viktig at allmenne friluftsinteresser blir bedre tilgodesett i planen. Den foreslåtte utbyggingen på moloen innebærer et betydelig landskapsinngrep som blir svært synlige fra sjøen.

Av hensyn til strandsonevernet og landskapstilpasningen, mener departementet at bygningsmassen på moloen bør reduseres i volum ved at bygg A og B tas ut av planen, og at planen bearbeides slik at det sikres god offentlig atkomst til området ytterst på moloen, som må avsettes til allment oppholdsareal.  Dette vil også kunne gjøre området mer levende, og sikre beboerne på Austevollshella en god tilgang til sjøen. Fylkesmannen har innsigelse til rorbuer som bygges på moloen, det vil si også deler av bygg C. Miljøverndepartementet mener dette bygget i mindre grad enn de andre bryter med utbyggingsmønsteret for øvrig i området, og er akseptabelt landskapsmessig. Det bidrar også til å gi en bedre helhet i prosjektet.

 


Departementet mener en slik kombinert opprydding og tilrettelegging for allmenn strandsonetilgang og næringsutvikling vil gi en positiv utvikling i det tidligere fergeløpet, og forsvarlig i forhold til fremtidsrettet strandsoneforvaltning.
Miljøverndepartementet vil påpeke at kommunen bør se utviklingen av hele havneområdet på Austevollshella i sammenheng, for å sikre tilgjengeligheten til strandsonen og en god funksjonell og landskapsmessig utvikling.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra fylkesmannen delvis til følge, ved at bygg A og B tas ut av planen, og at det sikres et offentlig tilgjengelig parkområde ytterst på moloen samt en offentlig gangvei.

 

Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr 2 stadfester departementet Austevoll kommune sitt vedtak av 9. oktober 2007, vedrørende reguleringsplan for Austevollshella, med unntak av bygg A og B. Kommunen må ta ut disse byggene av planen, samt legge inn en offentlig gangvei og et område for allmennheten ytterst på moloen.


Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

 

Det forutsettes at plankartet endres i tråd med vedtaket ovenfor.

 

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Austevoll kommune
Hordaland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning