Eigersund kommune - innsigelse til kommuneplan for Eigersund 2006-2018, område B30 (jordvern)

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Eigersund for område B30. Departementet vektlegger at utbygging til boligformål innenfor et kjerneområde for landbruk ikke er forenlig med de nasjonale mål om vern av dyrket jord. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Kommuneplan for Eigersund 2006 - 2018 oversendelse av innsigelsessak for område B30


Vi viser til Fylkesmannens oversendelse av saken ved brev av 22.01.2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5, femte ledd oversendt
Miljøverndepartementet til godkjenning fordi det foreligger innsigelse fra fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret. Innsigelsene er begrunnet ut fra jordbruks- og landskapshensyn.

Miljøverndepartementet godkjenner ikke kommuneplanen for Eigersund for område B30. Departementet vektlegger at utbygging til boligformål innenfor et kjerneområde for landbruk ikke er forenlig med de nasjonale mål om vern av dyrket jord. Innsigelsene fra fylkeslandbruksstyret og fylkesmannen er dermed tatt til følge.

Bakgrunn for saken

Eigersund kommune vedtok kommuneplanen i møte 17.09.07. Områdene med innsigelse er unntatt rettsvirkning etter § 20-5 fjerde ledd, mens resten av planen er endelig vedtatt.
Eiendommen er på ca 4 daa, og inneholder en bolig fra før. Kommuneplanen legger til rette for utbygging med en ny bolig.

Fylkeslandbruksstyret har fremmet innsigelse til planen i møte 23.05.07. Det vises til at Eigersund har rikelig med byggeområder for boliger fra tidligere kommuneplan som ikke er realisert og at det særlig for Eigerøy, og spesielt innenfor kjerneområde for landbruk, oppfattes som sterkt uønsket i forhold til landbruksinteressene at ytterligere nye spredte felt tillates. Videre bemerkes at måten kommuneplanen inviterer til etablering av spredte boligfelt understreker manglende vilje til en planmessig bevisst styring av utbyggingsmønsteret i kommunen og da spesielt på Eigerøy.

Fylkesmannen i Rogaland har fremmet innsigelse til planen i brev av 31.05.07. Innsigelsen er begrunnet i landskaps- og landbrukshensyn. Eigerøy har etter fylkesmannens oppfatning vesentlige landskapskvaliteter og er et populært utfartsområde for rekreasjon, bading og friluftsopplevelser. Fylkesmannen mener det er viktig å sikre disse kvalitetene i et pressområde for utbygging. Det vises også til at området er innenfor kjerneområde for landbruk, og at det oppfattes som sterkt uønsket i forhold til landbruksinteressene at ytterligere spredte boligområder tillates. Det vises også til at Eigerøy har vesentlige landskapskvaliteter, som er viktige å sikre i et pressområde for utbygging.

Fylkesmannen i Rogaland har oversendt saken ved brev av 22.01.08. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsen blir tatt til følge ut fra en samlet vurdering. Det vises til at området er lokalisert i kjerneområde for landbruk, og at kommunen har arealreserver langt utover i planperioden. Det vises videre til at spørsmålet om utbygging er avgjort i klagesaken fra Fylkesmannen i Vest-Agder i vedtak av 03.09.07 (omtalt nedenfor), samt at det aktuelle boligområdet bryter med prinsipper om å tilrettelegge for utbygging ved knutepunkt og kollektivakser nedfelt i Fylkesdelplan for samordnet areal- og transportplanlegging i Dalane.

Befaring og møte i saken ble avholdt 15.05.08. Tilstede var representanter fra Eigersund kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har avgitt høringsuttalelse i brev av 02.06.08. LMD mener hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer bør veie tyngst i denne saken og anbefaler at innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeslandbruksstyret tas til følge. Det vises til Soria Moria-erklæringen, brevet fra Landbruks- og matministeren og Miljøvernministeren av 21.02.06 og St prp nr 1 (2007-2008), St meld nr 26 (2006-2007) som angir politiske føringer med fokus på bevaring av landbrukets produksjonsarealer, samt rapporten ”Klimaskifte for jordvern”. Det vises til at det er et nasjonalt mål å opprettholde et levende landbruk over hele landet og halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010.

LMD er av den oppfatning at kommunen i størst mulig grad må følge en praksis som er konsekvent når det gjelder å unngå omdisponering av områder som er definert som kjerneområde landbruk. Det vises til at kommunen tidligere har godkjent omdisponering av landbruksareal til boligbygging som enda ikke er realisert, og at kommunen derfor bør bidra til at disse områdene utnyttes og gjøres tilgjengelige for folk som ønsker å etablere seg i kommunen. LMD mener at en omdisponering av dyrket mark som i kommuneplanen er definert som kjerneområde landbruk ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord.

Klagesaken
Det er opprinnelig søkt om dispensasjon fra kommuneplanen for fradeling av tomt til oppføring av bolighus og garasje på den angjeldende eiendommen. Formannskapet ga dispensasjon i vedtak av 21.06.06. Dispensasjonsvedtaket ble påklaget av Fylkesmannen i Rogaland, og Fylkesmannen i Vest-Agder behandlet klagen som settefylkesmann. Fylkesmannen i Vest-Agder besluttet i vedtak av 03.09.07 å ta klagen til følge.

Fylkesmannen i Rogaland begrunnet klagen med at fylkeslandbruksstyret ved forrige rullering av kommuneplanen hadde innsigelse til område B11 av hensyn til jordverninteressene. Etter meklingsmøte ble B11 likevel akseptert. Å ta i bruk landbruksareal også utenfor B11 til boligformål bryter etter fylkesmannens vurdering med forutsetningene som ble lagt til grunn ved utformingen av kommuneplanen og rammene som lå til grunn for meklingsmøtet. Fylkesmannen peker også på at det også foreligger strandsonehensyn i saken, og vurderer omsøkte bolig som et nytt privatiserende element i området innenfor 100-metersbeltet. Plassering av boligen bidrar slik fylkesmannen ser det til å tette igjen landskapsrommet som gir tilgjengelighet ned mot sjøen fra fylkesveien.

Fylkesmannen i Vest-Agder omgjorde Eigersund kommunes tillatelse i vedtak av 03.09.07, og avslo søknaden om dispensasjon. Fylkesmannen uttalte at selv om eiendommen er liten og landbrukssjefen i kommunen av den grunn har anbefalt å gi dispensasjon, brukes deler av tomten som fulldyrket jord som blir slått. Videre uttalte fylkesmannen at eiendommen i stor grad er omkranset av dyrket mark, og at en ny bolig ville komme i konflikt med LNF-formålet. Det ble også lagt vekt på at Fylkesmannen i Rogaland hadde frarådet dispensasjon.


Miljøverndepartementets vurdering
Miljøverndepartementets rolle i innsigelsessaker er å avgjøre plansaker der det er konflikt mellom kommunen og statlig sektormyndighet, fylkeskommune eller nabokommune. Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om Byggeområde B30 i kommuneplanen i tilstrekkelig grad ivaretar de nasjonale interessene knyttet til jordvern.

Det er et nasjonalt mål å opprettholde et levende landbruk over hele landet og halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Regjeringen forventer strengere praksis i kommunene når det gjelder jordvern og reduksjon av omdisponeringen av dyrket og dyrkbar jord, jf. brev 21. februar 2006 fra Miljøverndepartementet og Landbruks- og matdepartementet og St.meld. nr. 26 (2006-2007) om Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand.

St.prp. nr. 1 (2007-2008) for Landbruks- og matdepartementet gir også viktige føringer for forvaltning av jordbruksarealet i Norge. Det understrekes at vern av ikke-fornybare arealressurser er høyt politisk prioritert, og at regjeringen skal arbeide for ”ei berekraftig ressursforvaltning med eit sterkt jordvern, bevaring og vedlikehald av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfaldet.”
Saken omhandler et svært lite areal beregnet på utbygging for én enkelt familie. Departementet har stor forståelse for at kommunen ønsker å legge til rette for å skaffe en egnet tomt for beboelse til sine innbyggere.

Departementet kan likevel ikke se at det foreligger tilstrekkelig tungtveiende grunner for at hensynet til jordvern skal måtte vike for utbygging i dette området. Spørsmålet om arealdisponeringen på eiendommen har i det vesentlige blitt vurdert gjennom fylkesmannens behandling i klagesaken. Planprosessen har pågått parallelt med klagebehandlingen og har etter departementets vurdering i liten grad tilført saken andre momenter enn de som har vært fremmet i forbindelse med klagesaken. Departementet viser til at både Fylkesmannen i Rogaland og Fylkesmannen i Vest-Agder vektlegger hensyn til jordvernet sterkt i saken.

Departementet vektlegger at Landbruks- og matdepartementet mener en omdisponering av dyrket mark, som i kommuneplanen er definert som kjerneområde landbruk, ikke er forenlig med nasjonale mål om vern av dyrket jord. Videre vektlegges at kommunen har disponible boligtomter i nærheten, som ikke er utnyttet. Herunder vises til at det vil være mulig å utvikle boligen som allerede står på tomten.

Departementet vurderer en omdisponering av jordbruksarealet til å være i strid med regjeringens forventning om en strengere praksis for jordvern. Det er vanskelig å nå den nasjonale målsettingen om halvering av omdisponeringen av dyrket mark innen 2010 hvis en ikke legger seg på en svært restriktiv linje, og unngår omdisponeringer der arealbehovet eventuelt kan løses på en annen måte. Miljøverndepartementet er etter dette kommet til at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å ta innsigelsen til følge i denne saken.


Vedtak
I medhold av § 20 – 5, femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 godkjenner departementet ikke Eigersund bystyres vedtak i møte den 17.09.07 om kommuneplanens arealdel for 2006- 2018 for området B 30.

Kommunen bes om å endre kommuneplankartet i tråd med dette vedtaket.

Kommunen er gjort kjent med vedtaket ved kopi av dette brev.


Med hilsen


Erik Solheim
   

Kopi:  Eigersund kommune
  Landbruks- og matdepartementet
Fylkeslandbruksstyret