Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til kommunedelplan for Bjorli, Lesja kommune

Miljøverndepartementet viser til at Bjorli er utpekt som satsingsområde for turisme, og at kommunedelplanen legger opp til en helhetlig destinasjonsutvikling der næringsområder, fritidshusområder og aktivitetsområder inngår. Departementet mener at en konsentrert utbygging innenfor byggeområdene i kommunedelplanen vil være forsvarlig i forhold til en bærekraftig forvaltning av villreinen. Tallet på tillatt nye regulerte fritidsboliger begrenses til 600. Spørsmålet om videre utvikling må vurderes med utgangspunkt i revidert fylkesdelplan for Dovrefjellområdet. Det forutsettes at kommunen følger opp arbeidet med tilretteleggingstiltak som bidrar til å begrense ferdselen inn i villreinområder.

Les brevet i pdf

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit av 6. mars 2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Oppland har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet viser til at Bjorli er utpekt som satsingsområde for turisme, og at kommunedelplanen legger opp til en helhetlig destinasjonsutvikling der næringsområder, fritidshusområder og aktivitetsområder inngår. Departementet mener at en konsentrert utbygging innenfor byggeområdene i kommunedelplanen vil være forsvarlig i forhold til en bærekraftig forvaltning av villreinen. Tallet på tillatt nye regulerte fritidsboliger begrenses til 600. Spørsmålet om videre utvikling må vurderes med utgangspunkt i revidert fylkesdelplan for Dovrefjellområdet. Det forutsettes at kommunen følger opp arbeidet med tilretteleggingstiltak som bidrar til å begrense ferdselen inn i villreinområder.

Bakgrunn for saken
Revisjon av kommunedelplan for Bjorli ble første gang sendt på høring i mars 2007. Planen legger opp til utbygging av ca 800 nye fritids¬boliger, samt næringsvirksomhet og videreutvikling av eksisterende alpinanlegg. Bjorli fremstår i dag som et utviklet turistområde med noen overnattingsvirksomheter, alpinanlegg og ca 1000 fritidsboliger. Bjorli er kommunens viktigste satsingsområde for reiseliv, og inngår i strategiene for regional utvikling i gjeldende fylkesplan og fylkesdelplan for Dovrefjellområdet. Kommunen ønsker nå å utvikle næringsområdene nede i dalbunnen, samt utvide eksisterende hytteområder hovedsakelig i sørlig og østlig retning.

Lesja kommune vedtok kommunedelplanen 9. oktober 2007. Fylkesmannen hadde innsigelse til planen på grunn av utbyggingsomfanget. Det ble forsøkt mekling i saken, der kommunen hadde redusert planforslaget til 400 hytter/utleiehytter og leiligheter, men fylkesmannen opprettholdt sin innsigelse. Planen som ble sluttbehandlet innebar utbygging av 800 hytter/utleiehytter slik det opprinnelige forslaget lød, samt næringsområder.

Kommunen mener kommunedelplanen for Bjorli er i tråd med retningslinjer i fylkesdelplan for Dovrefjellområdet som er under behandling. Hensynet til villrein er etter kommunens syn ivaretatt i planarbeidet, viktige naturområder er sikret og deler av alpinanlegget er tatt ut i forhold til opprinnelig planforslag av hensyn til villreinen. Utbyggingen er i sin helhet planlagt i hoveddalføret.

Fylkesmannen fremmet 7. mai 2007 innsigelse til planen med hensyn til omfanget av nye byggeområder for hytter. Innsigelsen er ikke rettet mot bestemte deler av de nye utbyggingsområdene. Det vises i innsigelsen til den tydeliggjøring av villreinpolitikken som ligger i St. meld. nr. 21 (2004-2005) ” Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand” og bekreftelsen av denne politikken som ble gitt i St. meld. nr. 26 (2006-2007). Fylkesmannen mener reiselivsutvikling på Bjorli er ønskelig, men at rammene for videre utbygging bør avvente ny gjennomgang av fylkesdelplan for Dovrefjellområdet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) anbefaler i sin faglige uttalelse til departementet at innsigelsen tas til følge. Det er lagt vekt på at det ikke bør legges ut utbyggingsområder i den størrelsesorden kommunen legger opp til før det er trukket opp rammer for utbygging og tilrettelegging i forhold til forstyrrelser på villreinens bruk av fjellet nord for Bjorli. DN mener likevel det er grunnlag for videre reiselivsutvikling på Bjorli, men anbefaler at omfanget av nye utbyggingsområder reduseres til det som er utbyggingsbehovet i kommende fireårsperiode, det vil si ca 200 fritidsboliger.

DN viser også til at det ikke synes å være viktig for ferdsel og aktivitet innover fjellet hvor fritidsboligene blir plassert.

Oppland fylkeskommune viser til at Bjorli er kommunens viktigste område for næringsutvikling, og at utviklingen på Bjorli er i tråd med fylkesdelplanens strategier. Når det gjelder omfanget av utbyggingen, mener fylkeskommunen at Lesja kommune må gis tilstrekkelige utviklingsmuligheter. 

Miljøverndepartementets vurderinger
I utkast til fylkesdelplan for Dovrefjellområdet, er det et overordnet mål å sikre en bærekraftig og langsiktig areal- og ressursforvaltning i planområdet. Dette innebærer blant annet å ivareta fjelløkosystemer med villreinen som en nøkkelart. I tillegg skal det legges til rette for bærekraftig næringsutvikling for å sikre livskraftige bygdesamfunn. Slik kommunedelplanen for Bjorli nå foreligger, mener Miljøverndepartementet at den ikke kan sies å være i strid med utkast til fylkesdelplan for Dovrefjellområdet.

De nærmeste fjellområdene nordøst for Bjorli er viktige for reinen om vinteren, og det er dokumentert viktige beiteområder og reintrekk innenfor Bøvervatnet, og i et område som strekker seg ned til ca 3 km innenfor skitrekket til Bjorlihøe. Kalvingsområdene ligger i områder lenger inn på fjellet, og er ikke utsatt for påvirkning fra Bjorliområdet.

Dagens trafikk innover fjellet fra Bjorli er begrenset, og dagens aktivitet utgjør ikke noen direkte trussel for villreinen. Skitrekket stanser sin drift like etter påske, og dette medfører at det blir vanskeligere for vårskiløpere å benytte områdene nord for Bjorli i perioder som kan være kritiske for villreinen.

Fylkesmannens innsigelse er begrunnet i hensynet til villreininteressene, med henvisning til Miljøverndepartementets bestillingsbrev til fylkeskommunene om utarbeiding av fylkesdelplaner for villreinfjellene av 12. april 2007. Ettersom Bjorli ligger nært inn til Dovrefjell, mener fylkesmannen det vil det være naturlig å avvente den reviderte fylkesdelplanen. Fylkesmannen ønsker ikke en full stopp i utbyggingen, men mener utbyggingen kan fortsette i samme omfang som de siste år, frem til fylkesdelplanen foreligger.

Miljøverndepartementet har lagt vekt på satsingen på Bjorli som turistmål, og mener planen i begrenset grad vil virke inn på villreinens leveområder. Dette skyldes både de topografiske forhold, og bevisst arbeid for å etablere løyper og stier som leder folk bort fra villreinområdene. Bebyggelsen av nye hytter er lagt nede i lia, i god avstand fra den grensen for villreinens leveområde som er vist i fylkesdelplanen.  Departementet mener også at utviklingen av næringsområder nede i dalen, slik det legges opp til i planen, vil være med på å opprettholde Bjorli som reiselivsanlegg og gjøre det til et attraktivt turistmål.

Miljøverndepartementet viser til at fylkesmannen ikke har innsigelse til noe konkret utbyggingsområde, men til det totale utbyggingsomfanget. I meklingsmøtet ble dette konkretisert til 150-200 nye hytter, dersom det er ingen eller liten planreserve i gjeldende planer. Fylkesmannen mener det vil være å foregripe fylkesdelplanarbeidet å tillate en utbygging som går langt inn i perioden som en ny fylkesdelplan må ventes å omfatte. Samtidig sier fylkesmannen at det ikke er tatt stilling til endelig utbyggingsomfang på Bjorli, og at det er ønskelig med en videre utvikling på et viktig satsingsområde for Lesja kommune. Fylkesmannen har lagt til grunn at utbyggingen kan fortsette i samme takt som nå inntil ny fylkesdelplan foreligger.

Miljøverndepartementet viser til kommunens opplysninger om at en utbygging i samme takt som nå forutsetter at de får avklart flere nye utbyggingsområder enn utbyggingsbehovet, for å sikre et variert tilbud av områder. Departementet viser også til at det ikke er konflikt mellom de konkrete utbyggingsområdene og villreinens leveområder, men at det er eventuell ferdsel inn fra Bjorli som er innsigelses-grunnlaget.

Departementet mener det vil det være viktig å få fram mer eksakt kunnskap om villreinens arealbruk i forbindelse med kommende revisjon av fylkesdelplanen. Dette vil gi grunnlag for ferdselsregulerende tiltak for eksempel knyttet til skianlegget, løyper og stier. Det vises her til DNs uttalelse om at forstyrrelsene for villrein av aktivitet ut fra Bjorli i dag ikke synes å utgjøre noe større problem, men at framtidig utvikling vil utgjøre et mulig forstyrrelsesproblem.  DN sier videre at det ikke ser ut til å være viktig i forhold til villreinen hvor fritidsboligene ligger.

Miljøverndepartementet finner ut fra ovenstående ikke grunnlag for å ta ut bestemte utbyggingsarealer fra kommunedelplanen. Departementet slutter seg til fylkesmannens uttalelse om at det bør kunne legges opp til en utviklingstakt på Bjorli omtrent som på de siste års nivå. Miljøverndepartementet viser til at kommunedelplanen ikke angir et bestemt antall fritidsboliger pr. område, men at det er en antatt kapasitet på 800 nye hytter/utleiehytter.

Fylkesdelplanen gir føringer for kommunens arealplanlegging, som forutsettes fulgt opp på Bjorli. Det innebærer at det bør legges til rette for estetisk og funksjonell opprustning i tettstedet, og hensynet til kulturlandskapet rundt Bjorli bør tillegges stor vekt. Ved all tilrettelegging for reiseliv og fritidshus skal det vurderes hvordan utbygging kan påvirke ferdselen inn i villreinområdet.

Departementet legger til grunn at neste revisjon av fylkesdelplan for Dovrefjellområdet skal foreligge innen 2012. Behovet for revisjon av kommunedelplanen må da tas opp av kommunen i samråd med regionale myndigheter. Det settes en øvre ramme på 600 nye fritidsboliger som kan tillates regulert i medhold av denne planen.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, finner Miljøverndepartementet å kunne godkjenne Lesja kommunes vedtak av 9. oktober 2007 om utvidelse av fritidsbolig- og næringsområder på Bjorli.

Det settes en grense på 600 nye fritidsboliger innenfor planområdet som tillates regulert.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

Med hilsen

Erik Solheim    

Vedlegg

Kopi:
Lesja kommune
Direktoratet for naturforvaltning
Oppland fylkeskommune