Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til kommunedelplan for Framverran, Mosvik kommune (strandsone)

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til områdene BL1, HY2 og H2 i kommune¬delplan for Framverran til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med allmennhetens interesser og regjeringens strandsonepolitikk å godkjenne ny utbygging i disse områdene. Arealformålet i eksisterende kommunedelplan skal derfor fortsatt gjelde i disse områdene. For områdene H4, H5, CA1 på Gipling finner departementet å kunne godta de deler av planen som ligger utenfor hundremetersbeltet langs sjøen, og innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge. I tillegg godkjennes foreslått flytebrygge, merket som FL1 Vestvik.

Det vises til brev fra fylkesmannen i Nord-Trøndelag, datert 29. mars 2007. 

Saken er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern­departementet til endelig avgjørelse fordi Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har innsigelser til deler av planen. Innsigelsene er rettet mot klart avgrensede deler av planen, slik at resten av planen er vedtatt og egengodkjent med rettsvirkning i kommunen, jf plan- og bygningslovens § 20-5 fjerde ledd.

Miljøverndepartementet tar innsigelsen fra Fylkesmannen i Nord-Trøndelag til områdene BL1, HY2 og H2 i kommune­delplan for Framverran til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med allmennhetens interesser og regjeringens strandsonepolitikk å godkjenne ny utbygging i disse områdene. Arealformålet i eksisterende kommunedelplan skal derfor fortsatt gjelde i disse områdene. 

For områdene H4, H5, CA1 på Gipling finner departementet å kunne godta de deler av planen som ligger utenfor hundremetersbeltet langs sjøen, og innsigelsen fra fylkesmannen tas dermed delvis til følge. I tillegg godkjennes foreslått flytebrygge, merket som FL1 Vestvik.

Bakgrunn for saken

Kommunedelplan for Framverran skal erstatte en kommunedelplan for området fra 1988. Planen har som formål å danne et overordnet grunnlag for endret arealbruk og en del nye utbyggingstiltak spredt innen planområdet. Planen inneholder totalt over 30 forslag til tiltak og arealbruksendringer i forhold til planen fra 1988. En stor andel av disse ligger helt eller delvis i 100-metersbeltet langs sjøen.  

Konfliktgrunnlaget er at det i den arealbruken som planforslaget åpner for tilrettelegges for videre utbygging flere steder i strandsonen til ulike formål. For 7 områder er det i planprosessen og mekling hos fylkesmannen ikke oppnådd en løsning.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har i brev av 14. september 2005, 16. desember 2005 og 8. mars 2006 fra miljøvernavdelingen fremmet innsigelse til kommunedelplan for Framverran vedrørende flere områder. De aktuelle områdene ligger i Trondheimsfjorden, og i fylkesplanens retningslinjer for tiltak i 100-metersbeltet trekkes det opp en strengere holdning til områder som ligger i denne fjorden og i Namsenfjorden enn andre steder i Nord-Trøndelag. Fylkesmannen viser til at det er knyttet store natur- og friluftskvaliteter til strandsonen, og at det er flere strandstrekninger som har viktige biologisk mangfold-verdier. Innsigelsene er likevel i hovedsak begrunnet i hensynet til strandsonevernet og allmennhetens interesser.

De aktuelle områdene er:

- BL1 Venneshamn – foreslått til hytter/boliger/næringsvirksomhet

- HY2 Grande nedre – foreslått til fritidsbebyggelse, utleiehytter

- H4 Gipling – foreslått til fritidsbebyggelse, privathytter (tidligere angitt som HY4)

- H5 Gipling – foreslått til fritidsbebyggelse, privathytter (tidligere angitt som B2)

- CA1 Gipling – foreslått til annet byggeområde, utvidelse av campingplass

- FL1 Vestvik – foreslått til flytebrygge

- H2 Aspervika – foreslått til fritidsbebyggelse, privathytter (tidligere angitt som H3)

I uttalelse av 14.september 2005 peker fylkesmannen på at arealdokumentasjon av strandsonen i Nord-Trøndelag viser at det er få urørte attraktive strandstrekninger igjen i Mosvik kommune. Av planområdets samlede areal på 13 km strandsone er 8,3 km allerede berørt med inngrep. Når en tar hensyn til bratt stand og liknende, gjenstår 3,4 km strandsone som er tilgjengelig for allmennheten i Framverran.

Fylkesmannens miljøvernavdeling opplyser at prinsipper for en differensiert forvaltning av strandsonen er lagt til grunn for vurderingen av kommunedelplan for Framverran. Det innebærer, i følge fylkesmannen, at man i Trondheimsfjorden kan være mer fleksibel når det gjelder utbygging i 100-metersbeltet i følgende tilfeller:

-     i områder som er dårlig tilgjengelig på grunn av bratt strand

-     ved fortetting av eksisterende hytte-/boligområder hvor strandsonen allerede er privatisert

-      i områder bak veger som fra før er barrierer i terrenget

Begrunnelsen for innsigelsen til arealdisponeringen i de enkelte områdene er:

BL1 Venneshavn – Planforslaget åpner for hytter/boliger/industri. Den nærmere avklaringen skal skje ved reguleringsplan. Fylkesmannen peker på at dette området er en flat, inngrepsfri strandstrekning som er godt tilgjengelig for allmennheten, og som det er få igjen av i Mosvik kommune. Fylkesmannen mener derfor det er viktige å bevare området. En bruk av arealene som kommunen ønsker i tillegg til de øvrige inngrepene som planlegges i Venneshavn, vil medføre at hele strandsonen i dette tettstedet blir nedbygget og privatisert, noe som i følge fylkesmannen vil være svært uheldig for allmennhetens tilgjengelighet.

HY2 på Grande nedre – Planforslaget åpner for bygging av 5 utleiehytter innimellom eksisterende naust. Det aktuelle området er et flatt jordbrukslandskap som går helt ned til fjæra, og som har friluftskvaliteter. Fylkesmannen peker på at hytter privatiserer et strandområde i langt større grad enn naust gjør og at innsigelsen er fremmet av hensyn til allmennhetens tilgjengelighet til friluftskvalitetene.

H4, H5 og CA1 på Gipling – Planforslaget åpner for bygging av fritidsbebyggelse i områdene H4 og H5, med krav om bebyggelsesplan, og utvidelse av eksisterende campingplass i område CA1. Fylkesmannen viser til at Giplingområdet har et variert og vakkert kulturlandskap, bestående av åkerlapper, beitelandskap, svaberg og strender. Etter fylkesmannens oppfatning har standsonen høye friluftskvaliteter og anses å være tilgjengelig for allmennheten. Det er også høye biologisk mangfold-verdier i området, blant annet er det her et viktig våtmarksområde med rikt fugleliv i strandsonen. Fylkesmannen mener at dette i sum tilsier en svært streng holdning til nye inngrep i 100-metersbeltet på Gipling.

FL1 Vestvik – Planforslaget åpner for etablering av flytebrygge. Fylkesmannen peker på at strandområdene på Vestvik er registrert som viktig våtmarksområde med et rikt sjøfuglliv. Fylkesmannen mener derfor at det ikke er ønskelig med inngrep og tiltak som virker forstyrrende på fuglene i dette området.

H2 Aspvika – Planforslaget åpner for at det dette området skal kunne bygges 2 nye hytter. Fylkesmannen peker på at dette området er registrert som et regionalt viktig båtutfarts- og badeområde, med innslag av sandstrender omgitt av langstrakte svaberg med gode ilandstigningsmuligheter for båtutfart. Fylkesmannen mener at dette gir området store frilufts- og landskapsmessige kvaliteter av betydning for allmennheten. Hyttebygging vil etter fylkesmannens oppfatning virke begrensende på allmennhetens tilgang og bruk av området.

Mosvik kommune viser til at det er lagt stor vekt på å gi rom for utvikling av tilleggsnæringer i planen knyttet til bl.a. reiseliv. Det er også tatt inn områder med atkomst til sjøen og badeplasser og tiltak i kulturlandskapet i planen. Kommunen ser på planen som en offensiv satsing for en utvikling av Framverran basert på forutsetningene i bygda, og den kan etter kommunens syn bidra til at ungdommen bosetter seg der.

Kommunen peker på at landskapet i planområdet blant annet består av en kystlinje, med en smal, nesten flat landskapsstripe langs sjøen. På denne stripen er det meste av det dyrkede arealet i Mosvik, og der går de viktigste vegene. Dette medfører at mye av området, 8,3 km av totalt 13 km strandsone, blir definert som berørt av inngrep i følge kystsone-GIS. Fordi det er de kystnære områdene som er attraktive for fastboende og hytteeiere i Mosvik må, etter kommunens oppfatning, noen prinsipper i den overordna strandsoneplanen nedtones. I motsatt tilfelle vil ikke planen innebære noen reell offensiv satsing for utvikling av Framverran.

Kommunen mener at ingen av de 7 omstridte områdene, bortsett fra deler av Gipling, ligger i de frie strandområdene, og at allmennhetens tilgang til strandområdene derfor beholdes i det foreliggende planforslaget.

Mekling i saken ble gjennomført hos fylkesmannen i Nord-Trøndelag 13. juni 2006 uten at partene kom til enighet vedrørende 7 av områdene det var fremmet innsigelse til.

Mosvik kommunestyre vedtok kommunedelplan for Framverran i møte 31. august 2006. Kommunestyret imøtekom ikke innsigelsene til 7 områder i planen. Saken ble oversendt fylkesmannen for videre ekspedering til Miljøverndepartementet i brev av 20. november 2006.

I notat framlagt på meklingsmøtet vises til at jordbruk er den dominerende næringsveien i Framveran, men at gårdene ikke er store, slik at det er behov for tilleggsnæringer. Det vises også til at det har vært fraflytting i området og at nedgangen i befolkningen bidrar til skolen, butikken og banken står i fare for å bli nedlagt. Det er derfor etter kommunens mening nødvendig med en innsats for å styrke grenda og øke befolkningen.

Nord-Trøndelag fylkeskommune avga i brev av 9. januar 2007 en planfaglig vurdering av saken før oversendelse til departementet.

I sin uttalelse viser fylkeskommunen blant annet til de regionalpolitiske retningslinjer i fylkesplanmeldingen, der det signaliseres at praktisering av en viss fleksibilitet i strandsone­politikken er aktuelt, under forutsetning av at etablering av fritidsbebyggelse skjer etter helhetlige planleggingsprosesser som sikrer samfunnsinteressene. Fylkeskommunen støtter innsigelsen til område HY2 Grande nedre, men støtter kommunens forslag til arealdisponering i øvrige områder.

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag oversendte saken til Miljøverndepartementet i brev av 29. mars 2007. Fylkesmannen viser til at en for deler av kommunedelplanen, 7 områder, verken i planprosessen eller i mekling hos fylkesmannen har kommet til enighet. I brevet oppsummeres grunnlaget for innsigelsen til hvert av de 7 områdene, samt kommunens og fylkeskommunens syn. Fylkesmannen konkluderer med å anbefale departementet å ta alle 7 innsigelsene til følge.

Befaring ble avholdt 23. august 2007 med representanter fra Mosvik kommune, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, Nord-Trøndelag fylkeskommune, grunneiere, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 14. september 2007 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen tas til følge.

DN mener Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har gjort begrunnete og gode avveininger av Mosvik kommunes ønsker om utbygginger i strandsonen i Framverran. DN viser til at fylkesmannen har lagt en generelt streng nasjonal strandsonepolitikk til grunn for sin uttalelse og innsigelsene, samtidig som en har strukket seg langt i å imøtekomme kommunens og lokalsamfunnets ønsker blant annet knyttet til næringsutvikling og hyttebygging.

DN kan ikke se at gode begrunnete lokale behov berettiger en så stor grad av utbygging i strandsonen som kommunen har lagt opp til. Ut fra dette har DN følgende vurderinger og tilråninger for de enkelte områder:

BL1 Venneshamn: DN mener at det innen rammen av en videreutvikling av Venneshamn er viktig å holde områder som er og kan videreutvikles som attraktive og tilgjengelige deler av strandsonen fri for utbygginger eller privatisering. DN tilrår at departementet tar innsigelsen knytta til området BL1 i Venneshamn til følge, slik at strandsonen ikke blir bygget ut, men blir beholdt tilgjengelig.

HY2 Grande: DN mener at en utbygging av det smale strandsoneområdet med utleiehytter, selv om hver hytte får en begrenset størrelse, vil bryte opp kulturlandskapet og i praksis gjøre at strandsonen oppleves som privat eller ikke attraktiv å ferdes langs. Den privatiserende virkningen av å bygge utleiehytter vil bli en helt annen enn for de tradisjonelle naustene som ligger her i dag. DN kan ikke se at det foreligger gode grunner ut fra ønsket om lokal utvikling av hyttebygging eller turisme, å bygge utleiehytter i strandsonen her. Ut fra dette tilrår DN at departementet tar innsigelsen til HY2 Grande nedre til følge, slik at området beholdes uten ny utbygging.

H4, H5 og CA1 Gipling: DN mener utbygginger og bruk til campingplass så nær som 50 meter fra sjøen vil bidra til svekke områdets store landskaps- og friluftslivsverdier vesentlig. I et område som bygges ut og aktiviseres så mye som Gipling, mener DN det er en stor risiko for at strandområdet blir opplevd som et internt område for hytte- og campingplassbeboere. DN tilrår at departementet tar innsigelsen knytta til områdene H4, H5 og CA1 på Gipling til følge, slik at områdene ned mot sjøen beholdes uten nye utbygginger og privatiserende arealbruk.

FL1 Vestvik: DN mener det er viktig at området der flytebrygge er foreslått, beholdes uten økt aktivisering av hensyn til områdets betydning for fuglelivet. Det bør ikke skje vesentlige inngrep av hensyn til at området har et vesentlig potensiale for ulike typer sjøretta friluftsliv. DN mener behovet i Framverran for fortøyningsplasser bør være godt nok dekket opp ved de småbåthavner som kommunedelplanen gir hjemmel for. DN vil tilrå at departementet tar innsigelsen til område FL1 Vestvik til følge.

H2 Aspvika: DN mener en utbygging av to hytter, selv om dette skjer i bakkant av området, både vil redusere størrelsen på Aspvika som stort tilgjengelig friluftslivsområde. DN viser til at dette er en særlig attraktiv, skjermet, lun og godt beliggende del av strandsonen for ilandstigning fra båt og for bading og sjøretta aktiviteter. En utbygging av hytter ned mot vika vil gjøre at det ikke vil være områder igjen i Aspvika som er generelt tilgjengelig for telting i stor nok avstand fra bebyggelse etter friluftslovens bestemmelser. DN tilrår at departementet tar innsigelsen til området H2 Aspvika til følge.

DN mener at kommuneplanen for Framverran legger opp til en arealbruk som åpner for mye utbygging og aktivisering i strandsonen. DN mener at en slik arealbruk i for stort omfang legger beslag på, belaster eller reduserer tilgjengeligheten til strandsonen som nasjonal og regional verdi og ressurs. DN kan heller ikke se at godt begrunnede lokale behov berettiger en så stor grad av utbygging i strandsonen. For øvrig mener DN at kommunens og fylkeskommunens forståelse av forutsetningene om lokal tilpasning av den nasjonale strandpolitikken og differensiert strandsoneforvaltning på lang sikt vil frata Framverran viktige verdier i strandsonen som ressurs for utvikling av fritidsboliger og reiseliv, som er viktige kommunale satsingsområder. For disse satsingsområdene er ikke DN i tvil om at en attraktiv og tilgjengelig strandsone i et godt forvaltet og videreført kulturlandskap vil være hovedressursen.

                                                                                                      
Miljøverndepartementets vurderinger

Hovedproblemstillingen i saken er om Mosvik kommunes forslag til arealbruk i de 7 områdene det hefter innsigelser ved er i slik konflikt med nasjonale eller viktige regionale mål og interesser i strandsonepolitikken at kommunestyrets planvedtak av 31. august 2006 må settes til side.

Miljøverndepartementet ser positivt på at kommunen gjennom kommuneplanen ønsker å legge til rette for utvikling og revitalisering av grendesamfunnet Framverran. Kommunen ønsker å tilrettelegge for bosetting, økt fritidsbebyggelse og turistrelatert næringsutvikling i området. Samtidig signaliserer kommunen at en ønsker å ta miljøhensyn og sikre allmennheten atkomst til strandsonen og tilgjengelighet til kulturlandskapet. Departementet har merket seg at det har vært en god planprosess, med tett og konstruktiv medvirkning fra regionale aktører. Selv om planforslaget har resultert i enkelte innsigelser, har kommunen fått gjennomslag for store deler av den ønskede arealdisponeringen gjennom egengodkjenning av øvrige deler av planen. Av opprinnelig 20 planlagte områder som åpner for tiltak i strandsonen ble 11 akseptert, mens det ble fremmet innsigelse til 9. På meklingen ble 2 innsigelser avklart, mens 7 forble uløst. Som del av tilretteleggingen for utvikling i Framverran har Mosvik kommune vedtatt reguleringsplaner med et betydelig antall hyttetomter med attraktiv sjønær beliggenhet i Framverran. Befaringen viste at hyttefeltene på langt nær er ferdig utbygd.

Miljøverndepartementet er av den oppfatning at Mosvik kommune er i ferd med å få til den ønskede satsingen og revitaliseringen av Framverran-samfunnet. Kommunens utfordring, slik departementet ser det, er å sikre at utviklingen ikke går for fort og at den ikke skjer på en måte som gjør at viktige ressurser og verdier i strandsonen går tapt.

Når det gjelder områdene BL1, HY2 og H2 er det etter Miljøverndepartementets vurdering grunnlag for å håndheve en streng strandsonepolitikk. Departementet slutter seg derfor til fylkesmannens og DNs syn om at disse områdene ikke bør utbygges eller forvaltes slik at det gir en uheldig privatiserende effekt. Avgjørende for departementets vurdering er at strandarealene her er svært verdifulle og attraktive i regional sammenheng. Innsigelsene knyttet til disse områdene tas derfor til følge.

For områdene H4, H5 og CA1 på Gipling foreligger et utkast til reguleringsplan. Det videre arbeidet med planen er imidlertid utsatt i påvente av Miljøverndepartementets behandling av kommunedelplan for Framverran. I planutkastet er byggeområdene og spesialområde for camping i hovedsak trukket ut av hundremetersbeltet langs sjøen.

Departementet legger til grunn at den foreslåtte utbyggingen av områdene H4, H5 og CA1 vil ha en del negative konsekvenser for strandsonen som natur- og friluftsområde. Etter en samlet vurdering finner imidlertid departementet å kunne godkjenne de deler av planen som ligger utenfor hundremetersbeltet langs sjøen. Det er ved vurderingen lagt særlig vekt hensynet til en geografisk differensiert strandsoneforvaltning. Videre er det sett hen til den eksisterende bebyggelsen og campingplassen på Gipling. Innsigelsene til disse områdene tas dermed delvis til følge.

Etter en konkret vurdering finner departementet også å kunne godkjenne den foreslåtte flytebryggen, merket som FL1 Vestvik. Bryggen skal legges ut fra et område med slake svaberg ut mot sjøen. Etter departementets mening vil flytebryggen ha begrensede negative konsekvenser i et område som vurderes som attraktivt for ilandstigning, opphold og friluftsliv.

                                         Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd vedtar Miljøverndepartementet følgende om kommunedelplan for Framverran:

         -  Områdene BL1, HY2, FL1 og H2 godkjennes ikke.

         -  Foreslått flytebrygge, FL1 Vestvik, godkjennes.

         -  For områdene H4, H5, CA1 godkjennes de deler av planen som ligger

             utenfor hundremetersbeltet langs sjøen.

Kommunen må selv foreta de endringer i kommunedelplanen som følger av dette vedtaket.

Øvrige deler av kommunedelplanen er egengodkjent med rettsvirkning ved kommunestyrets vedtak i møte 31. august 2006.

Om kunngjøring av den endelige kommunedelplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen anses orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 Med hilsen

 Erik Solheim

 

Vedlegg:
Saksdokumentene

Kopi:
Mosvik kommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning