Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018), Ringsaker kommune (jordvern / ATP / kulturlandskap)

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune til omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på områdene B9 og B11 i kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018) til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med nasjonal jordvernpolitikk og en bærekraftig areal- og transportpolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer omdisponering av jordbruksareal i et område med verdifullt kulturlandskap for å tilrettelegge for utbygging utenom etablerte grendesentra. Utbygging av B11 vil også være i strid med nasjonale kulturminneinteresser. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene B9 og B11 ikke godkjennes. Arealformålet LNF-område i eksisterende kommuneplan skal fortsatt gjelde i de aktuelle områdene.

Det vises til oversendelse fra fylkesmannen i Hedmark, datert 31. oktober 2007. 

Kommuneplan for Ringsaker 2006-2010 (2018) er i samsvar med plan- og bygningslovens
§ 20-5 femte ledd oversendt Miljøvern­departementet til endelig avgjørelse, etter innsigelser til byggeområdene B9 og B11 fra Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune. Innsigelsene er begrunna i jordvernhensyn og areal- og transportøkonomiske hensyn, samt konflikt med kulturminner og kulturmiljø / kulturlandskap. Øvrige deler av planen er egengodkjent med rettsvirkning, jf plan- og bygningslovas § 20-5 fjerde ledd.

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune til omdisponering av landbruksareal til utbyggingsformål på områdene B9 og B11 i kommuneplanens arealdel 2006 - 2010 (2018) til følge. Etter departementets oppfatning vil det være i strid med nasjonal jordvernpolitikk og en bærekraftig areal- og transportpolitikk å godkjenne en areal­bruk som innebærer omdisponering av jordbruksareal i et område med verdifullt kulturlandskap for å tilrettelegge for utbygging utenom etablerte grendesentra. Utbygging av B11 vil også være i strid med nasjonale kulturminneinteresser. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene B9 og B11 ikke godkjennes. Arealformålet LNF-område i eksisterende kommuneplan skal fortsatt gjelde i de aktuelle områdene. 

Bakgrunn for saka

Ringsaker kommune har ved rullering av kommuneplanens arealdel lagt ut nye boligområder, og det er fremmet innsigelse til to områder som forutsetter omdisponering av LNF-områder:

Område B9 Lefstorget: Lokalisert inntil eksisterende boligklynge i LNF-område nord for Hamar, og Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune har fremmet innsigelse til kommunens forslag til omdisponering av landbruksareal til boligformål på grunn av jordvernhensyn, areal- og transportøkonomiske hensyn og konflikt med kulturminner og kulturlandskapsinteresser.

Område B11 Kirkenær/Stor-Deglum: Lokalisert i LNF-område på Stor-Deglum gård ved Kirkenær skole og Furnes kirke, ca. 4 km nord for Hamar. Byggeområde på ca. 19 dekar, som er tenkt utbygd med 10-12 boliger på romslige tomter. Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune har fremmet innsigelse til kommunens forslag til omdisponering av landbruksareal på grunn av jordvernhensyn, areal- og transportøkonomiske hensyn og konflikt med kulturminner og kulturlandskapsinteresser. Hedmark fylkeskommune har i meklingsmøte signalisert at de kan frafalle innsigelsen for B11 dersom Riksantikvaren etter ny behandling kan frigi området helt eller delvis. Området er i dag bebygd med en nedlagt pelsdyrfarm.

LNF-området som omgir boligområde B11, er på arealplankartet vist med skravur for viktig kulturområde; K46 – Furnes kirke, Mæhlum, Jessnes – med følgende beskrivelse: ”Verdifullt og innholdsrikt kulturlandskap med høy tetthet av fornminner. Trasé for den gamle kongevegen, gårdstun og Furnes kirke som landemerker i landskapet.” Også B9 grenser opp mot K46.

Fylkeslandbruksstyret i Hedmark vedtok i møte 20.04.07 innsigelse til områdene B9 og B11 av hensyn til landbruk og kulturlandskap. Det vises i behandlingen til at en ikke kan se behov for ytterligere omdisponering av areal til boligbygging i Furnes-området ved at det innen gjeldende kommunedelplan for Stavsberg er betydelige arealer som allerede er avklart til boligbygging.


Fellesuttalelse fra fylkesmannen og fylkeskommunen v/ Enhetsrådet er oversendt ved brev av 07.05.07. Behandlinga i fylkeslandbruksstyret er innarbeida. For B11 er det innhenta uttalelse fra Riksantikvaren, som har forvaltningsansvar for kulturminner fra middelalder. I tillegg til jordvern og kulturminneinteresser pekes det på at områdene ikke er planavklart gjennom fylkets samordna plan for miljø, areal og transport (SMAT) for Hamarregionen og at de er i konflikt med intensjonene i RPR for samordna areal- og transportplanlegging.

Hedmark fylkeskommune v/ Fylkesrådet behandlet saka i møte 07.05.07, og slutta seg til fellesuttalelsen fra Enhetsrådet, som innebærer innsigelse til områdene B9 og B11.  

Mekling ble gjennomført hos fylkesmannen i Hedmark 26.06.07, der en del forhold i planen ble avklart, men partene kom ikke til enighet når det gjelder områdene B9 og B11.

Ringsaker kommunestyre behandlet kommuneplan for Ringsaker 2006-2018 i møte 27.06.07. Kommunestyret imøtekom ikke innsigelser til planen når det gjelder områdene B9 – Lefstorget og B11 – Kirkenær. Resten av arealdelen ble vedtatt med rettsvirkning.

Fylkesmannen i Hedmark oversendte saken til Miljøverndepartementet i brev av
31.10.07. På bakgrunn av jordverninteressene på område B9 og hensyn til det helhetlig og særprega kulturlandskap rundt B11 tilrår fylkesmannen at innsigelsene tas til følge. Det vises videre til at det er prinsipielt uheldig å etablere nye boligområder som ”satellitter” i jordbrukslandskapet der utstrakt bruk av privatbil vil bli nødvendig.

Befaring ble avholdt 14. februar 2008 med representanter fra Ringsaker kommune, Fylkesmannen i Hedmark, Hedmark fylkeskommune, Riksantikvaren, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Grunneiere var til stede og orienterte.

Riksantikvaren har i brev av 06.03.08 til Miljøverndepartementet gitt en kulturminnefaglig vurdering for område B11 – Kirkenær, der det konkluderes med følgende faglige tilråding:
”Riksantikvaren anser at landskapet ved Furnes kirke og de to Deglum-gårdene er av stor nasjonal interesse. Her er det både synlige og ikke-synlige kulturminner fra forhistorisk tid som vitner om et rikt jordbrukssamfunn. Furnes kirke representerer i dag den religiøse tradisjon som trolig har forankring tilbake til jernalderen, og der middelalderens kirkegård i dag er å finne på gården Deglum store.

Dagens landskap er fremdeles preget av jordbruksvirksomhet og er et åpent og lett lesbart landskap med kulturminner som viser stor tidsdybde. En utbygging av område B11 med bolighus, vil etter Riksantikvarens mening medføre en dramatisk endring av landskapet og føre til at forståelse og opplevelse av landskapet og dets kulturhistorie forringes.”

Når det gjelder område B9, viser Riksantikvaren til at en ikke kan se at kjente kulturminner, kulturmiljøer eller landskap som er av nasjonal interesse vil bli berørt. Kulturminneloven § 9 er imidlertid ikke oppfylt.

Øvrige merknader til planforslaget fra Riksantikvaren

Reguleringsbestemmelsen 1.3 gjør oppmerksom på at det ikke er gitt dispensasjon fra automatisk fredning, jf. 8, 4. ledd. Ordlyden i bestemmelsen om at kulturminnemyndigheten skal varsles og kulturminnet undersøkes eller tilpasses, er slik direktoratet ser, svært uheldig. Det må komme tydelig fram at et hvert tiltak i planen må avklares med kulturminnemyndigheten før det kan igangsettes, jf. kml. §§ 3 og 8. Både vedtaksfredete og automatisk fredete kulturminner er båndlagte områder i kommuneplanen i medhold av kulturminneloven, jf. pbl. § 20-4, nr. 4. Dette burde etter Riksantikvarens syn vært omtalt under båndlagte områder, jf. bestemmelsene pkt. 5.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 07.03.08 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelse fra fylkeslandbruksstyret til områdene B9 og B11 tas til følge. LMD mener at hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer må veie tyngst her.

Det vises bl.a. til målsetting om halvering av den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010. Utbygging av B9 vil medføre omdisponering av produktivt areal, mens B11 isolert sett ikke er en trussel mot jordbruksinteressene. Felles for begge områdene er at en utbygging vil sette omkringliggende jordbruksarealer under et betydelig press. LMD har videre merket seg at kommunen både gjennom forrige og den foreliggende kommuneplan har omdisponert betydelige jordbruksarealer, og påpeker at kommunen i større grad bør vektlegge fortetting og bedre utnyttelse av områdene som allerede er disponert til boligformål.

                                                                                                       Miljøverndepartementets vurderinger

De foreslåtte byggeområdene B9 og B11 er plassert utenom etablerte tettsteder og grendesentra. Ringsaker har et spredt utbyggingsmønster med flere tettsteder og husklynger etablert rundt omkring ellers i kommunen. Det er ledig kapasitet i avsatte boligområder nærmere Hamar, men kommunen oppgir at det er større etterspørsel etter romslige eneboligtomter enn å måtte innrette seg etter den tette arealutnyttelsen som er forutsatt for disse bynære områdene. Regjeringens målsetting om en bærekraftig areal- og transportpolitikk – jfr St.m. 26 (2006-2007) innebærer at kommunene må legge opp til en effektiv arealutnyttelse også i randsoner rundt byer og tettsteder. Ringsaker og regionen rundt har et utbyggingsmønster som gjør at offentlige kommunikasjoner bare i begrenset grad kan erstatte privatbil. For en bærekraftig areal- og transportpolitikk er det likevel viktig å lokalisere nye byggeområder slik at etablerte tettsteder og grendesentre styrkes, framfor å etablere nye frittliggende boligområder uten tilknytning til offentlige og private servicetilbud.

For B9 er jordvernhensyn det sentrale, mens for B11 er det hensyn til kulturminner og kulturlandskap som veier tyngst. De nasjonale kulturminneinteressene alene gir grunnlag for å frarå byggeområdet på Stor-Deglum (B11), men også jordverninteresser tilsier at en ikke bør åpne dette området for utbygging, da dette forventes å medføre press på omkringliggende jordbruksarealer på sikt. Begge byggeområdene er lokalisert til et større sammenhengende LNF-område med spesielle kulturlandskapsverdier, og vil bidra til et utflytende og lite arealøkonomisk utbyggingsmønster i nærområdet til Hamar.

Departementet kan ikke se at det foreligger tungtveiende grunner for at jordvernhensyn og hensynet til kulturminneinteressene skal måtte vike for utbygging av områdene B9 og B11, og innsigelsene tas derfor til følge.

 Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner Miljøverndepartementet ikke å kunne godkjenne Ringsaker kommunestyres vedtak av
27. juni 2007 om kommuneplanens arealdel for Ringsaker når det gjelder områdene B9 – Lefstorget og B11 – Kirkenær/Stor-Deglum, som er avsatt til boligformål. Departementets vedtak innebærer at innsigelsene fra Hedmark fylkeslandbruksstyre og Hedmark fylkeskommune er tatt til følge. Områdene avsettes etter dette som LNF-områder i planen.


Kommunen må selv foreta de endringer i planen som følger av departementets vedtak.


Kommunen henstilles til også å vurdere innarbeiding av Riksantikvarens merknader til planbestemmelsene, for å synliggjøre forholdet til kulturminnene på en korrekt måte.

Øvrige deler av kommuneplanen er egengodkjent med rettsvirkning ved kommunestyrets vedtak i møte 27.06.2007.

Om kunngjøring av den endelige kommuneplanen vises det til reglene i plan- og bygningslovas
§ 20-5, åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen

Erik Solheim

 

Kopi:
Ringsaker kommune
Hedmark fylkeskommune

Landbruks- og matdepartementet
Riksantikvaren