Innsigelse til kommuneplanens arealdel 2008-2019, Karmøy kommune (strandsone, jordvern)

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Rogaland fylkeslandbruksstyre og Statens landbruksforvaltning til omdisponering av landbruksareal på Bø til følge. Det vil være i strid med nasjonal jordvernpolitikk å godkjenne omdisponering av verdifull dyrka mark til utbyggingsformål i dette området. Miljøverndepartementet tar også innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland til omdisponering av område ved Kvalavåg til utbyggingsformål til følge. Det er i strid med nasjonal strandsonepolitikk å godkjenne en areal¬bruk som innebærer utbygging med store landskapsinngrep i strandsonen. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene Bø og Kvalavåg ikke godkjennes, og at arealformålet i eksisterende plan (LNF-område) fortsatt skal gjelde i disse områdene.

Det vises til brev fra Fylkesmannen i Rogaland, datert 21. september 2007. 

Saka er i samsvar med plan- og bygningslovens § 20-5, femte ledd, oversendt departementet til endelig avgjørelse, etter innsigelser til byggeområdene Bø (4-b-3 / 4-b-4) og Kvalavåg (4-f-1) fra Rogaland fylkeslandbruksstyre/SLF og Fylkesmannen i Rogaland/ Miljøvernavdelinga. Innsigelsene er begrunna i jordvernhensyn og strandsonevern. Øvrige deler av planen er egengodkjent med rettsvirkning i kommunen, jf plan- og bygningslovens § 20-5 fjerde ledd.

Miljøverndepartementet tar innsigelsene fra Rogaland fylkeslandbruksstyre og Statens landbruksforvaltning til omdisponering av landbruksareal på Bø til følge. Det vil være i strid med nasjonal jordvernpolitikk å godkjenne omdisponering av verdifull dyrka mark til utbyggingsformål i dette området.

Miljøverndepartementet tar også innsigelsene fra Fylkesmannen i Rogaland til omdisponering av område ved Kvalavåg til utbyggingsformål til følge. Det er i strid med nasjonal strandsonepolitikk å godkjenne en areal­bruk som innebærer utbygging med store landskapsinngrep i strandsonen. Departementets vedtak innebærer at kommunestyrets vedtak for lokalitetene Bø og Kvalavåg ikke godkjennes, og at arealformålet i eksisterende plan (LNF-område) fortsatt skal gjelde i disse områdene. 

Bakgrunn for saka

Det er reist innsigelser til to områder i kommuneplanens arealdel for Karmøy:

1.      Kvalavåg (gnr. 75/9, m.fl.): Omdisponering av areal til ulike utbyggingsformål (fritidsbebyggelse, reiselivsanlegg, naust) der deler av områdene ligger i 100-meterssonen mot sjøen. Fylkesmannen har med hovedvekt på strandsonevern fremma innsigelse.
Området omfatter plan for Kvalavåg ferie- og konferansesenter, samt enkeltinnspill om fritidsbebyggelse på eiendommer i nærheten.

2.      Bø: Omdisponering av landbruksareal til boligformål innen to delområder:

  • 4-b-4, ca. 46 dekar. Innsigelse (jordvern) fra fylkeslandsbruksstyret og fylkesmannen.
  • 4-b-3, 15 dekar jordbruksareal delvis omgitt av eksisterende boliger. Innsigelse fra SLF.

Fylkesmannen i Rogaland varsla i brev av 02.10.2006 flere innsigelser til planen, bl.a. til boligområdene 4-b-3 / 4-b-4 på Bø og til utbyggingsområde 4-f-1 på Kvalavåg. For oppfølging ble det utarbeida revidert forslag til plan for Kvalavåg ferie- og konferansesenter med begrensa høring, men fylkesmannen opprettholdt innsigelsen ved brev av 09.03.07.

Fylkeslandbrukstyret i Rogaland vedtok innsigelse til boligområde 4-b-4 i møte 02.11.06.

Statens landbruksforvaltning har i brev av 21.11.06 fremma innsigelse til område 4-b-3.

Mekling i saka ble gjennomført hos Fylkesmannen i Rogaland 16.04.2007 der flere forhold ble avklart, men kommunestyret godtok ikke skisserte kompromissløsninger når det gjaldt Kvalavåg og Bø: Innsigelse på 4-b-3 kunne trekkes forutsatt at 4-b-4 ble beholdt som LNF-område. For Kvalavåg ble det i meklingsmøtet skissert et kompromiss som innebar å utarbeide et nytt planforslag med innarbeiding av sterkere hensyn til landskapsverdier og 100-meterssonen.

Karmøy kommunestyre vedtok kommuneplan for Karmøy 2008-2019 i møte 19. juni 2007. Kommunestyret imøtekom ikke innsigelsene til planen.

Rogaland fylkeskommune har ikke deltatt i meklingsmøte eller gitt uttalelse etter mekling.

Fylkesmannen i Rogaland oversendte saken til Miljøverndepartementet i brev av 21. september 2007. Fylkesmannen anbefaler at innsigelsene tas til følge, men peker på mulige kompromisser som ble skissert under meklingsmøtet.

Befaring ble avholdt 11. desember 2007 med representanter fra Karmøy kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Landbruks- og matdepartementet, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet. Utbyggere/grunneiere var til stede på befaringene.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 25.01.08 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas til følge. DN legger til grunn at lokalisering av et ferie- og konferansesenter med 30 privateide hytter i et eksponert kystlyngheiområde i strandsonen, samt sju fritidsboliger i sjøkanten, er i strid med god og langsiktig strandsoneforvaltning.

DN mener at halvøya etter en utbygging vil framstå som privatisert område, som vil være lite tilgjengelig eller attraktivt for allmennhetens ferdsel og opphold. Hyttene vil være eid av private med utleieklausul til konferansesenteret. Etter DNs vurdering vil ikke kommunen kunne hindre at utleieklausulen ikke anvendes, eller at den reduseres eller bortfaller helt. Det vises til nasjonale føringer i St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand som understreker at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle, og til at en del av de foreslåtte hytteområdene ligger i 100 m-sonen i et eksponert kystlyngheiområde. DN mener at Fylkesmannen i Rogaland har lagt til grunn en differensiert forvaltning av strandsonen, og viser til at det under meklingsmøtet ble skissert et kompromiss slik at innsigelsen kunne frafalles. Kommunen har valgt å ikke følge opp denne løsningen.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i brev av 27.03.08 til Miljøverndepartementet anbefalt at innsigelsene fra Fylkeslandbruksstyret og SLF til områdene 4-b-4 og 4-b-3 tas til følge, ut ifra hensynet til langsiktig vern av landbrukets produksjonsarealer.

Det vises til Soria Moria-erklæringen, med fokus på bevaring av landbrukets produksjons-arealer som en viktig del av miljøpolitikken. Norsk matjord er en begrenset ressurs som det er et nasjonalt ansvar å ta vare på for våre etterkommere. Det er et mål er å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010, jf. fellesbrevet fra Miljøverndepartementet og LMD av 21.02.06. Videre vises det til St prp nr 1 (2007-2008) for LMD, som gir viktige føringer for forvaltning av jordbruksarealet i Norge. Det understrekes at vern av ikke-fornybare arealressurser er høyt politisk prioritert, og at regjeringen skal arbeide for ”ei berekraftig ressursforvaltning med eit sterkt jordvern, bevaring og vedlikehald av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfaldet”.

LMD viser til at de to områdene er vist som regional grøntstruktur med høyt prioriterte landbruks- og/eller kulturverninteresser i fylkestingets forslag til Fylkesdelplan for areal og transport på Haugalandet, og at de også i kommunens egne planer er vist som viktige jordbruksområder. LMD påpeker videre at plandokumentene viser at kommunen allerede har arealreserver for boligbygging langt utover planperioden. Det understrekes at Karmøy med sin beliggenhet og sine jordressurser har svært gode forhold for matproduksjon, og at det er av stor betydning å følge opp nasjonale mål om ivaretakelse av verdifulle jordressurser her.

Miljøverndepartementets vurderinger

Kvalavåg
Departementet har forståelse for kommunens vurdering av at Kvalavåg er godt egnet for reiselivsutvikling. De valgte løsningene gjør imidlertid at halvøya etter utbygging langt på veg vil framstå som et privatisert område, lite attraktivt for allmennhetens ferdsel og opphold. Lokalisering på høydedrag i landskapet og framføring av veger vil gi store terrenginngrep i et eksponert landskap med kystlynghei. Utbyggingsområdene ligger delvis i 100-metersbeltet til strandsonen. Det vises til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand, der det framgår at Regjeringen ønsker en tydeligere og mer langsiktig strandsoneforvaltning. Gjennom planlegging skal kystsonen og strandarealene forvaltes ut fra lokale forhold og nasjonale hensyn, og eventuell utbygging kan finne sted etter en bevisst og langsiktig planlegging. Presset mot strandsonen er ikke så sterkt på Karmøy som i mer sentrale områder, men også her er det viktig å vektlegge allmennhetens interesser og å ivareta landskaps- og naturverdier. Det vises til at fylkesmannen i referat fra meklingsmøte 16.04.07 gav signal om ”at det vil være mulig å få aksept for byggeområde til reiselivsanlegg og fritidsbebyggelse om de hensyn innsigelsen bygger på blir tatt hensyn til”. Kommunen har i stedet valgt å oversende saka til MD, uten endringer.

Kommunen har i planvedtaket lagt til grunn at et par enkeltsaker om fritidsbebyggelse i strandsonen i nærheten av Kvalavåg ferie- og konferansesenter skal oversendes MD for endelig avklaring. Departementet kan imidlertid ikke se at disse sakene er underlagt en tilfredsstillende planprosess som gir grunnlag for et endelig vedtak. Områdene er ikke vist som fritidsbebyggelse på kommunens plankart som har vært ute på høring og er oversendt til MD. Selv om det har vært en begrensa høring av et dokument som beskriver aktuelle endringer, anses ikke krav til offentlighet og medvirkning i planprosessen å være tilstrekkelig oppfylt.

Departementet slutter seg til vurderingene fra DN, og tar innsigelsene fra fylkesmannens miljøvernavdeling til byggeområder for reiseliv og fritidsboliger i Kvalavåg-området til følge.

En omdisponering av jordbruksareal innen område 4-b-3 og 4-b-4 vurderes å være i strid med Regjeringens forventning om en strengere praksis på jordvern for å nå målsettingen om å halvere den årlige omdisponeringen av de mest verdifulle jordressursene innen 2010, jfr. vurderingene fra Landbruks- og matdepartementet. Departementet kan ikke se særlige grunner som taler for videre utbygging av boliger i dette området, da det ikke vil bidra til å styrke etablerte tettsteder, men framstår som en satellitt i jordbrukslandskapet. Området er vist som verdifullt grøntareal i forslaget til Fylkesdelplanen for Haugalandet. Departementet mener at den eksisterende boligbebyggelsen ikke gir grunnlag for å fortsette utbyggingen.

Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å overprøve vurderingen Landbruks- og matdepartementet har gjort av spørsmålet om omdisponering av jordbruksareal til boligformål. Innsigelsene til område 4-b-3 og 4-b-4 tas dermed til følge.

 

Vedtak

I medhold av § 20-5 femte ledd i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 finner departementet ikke å kunne godkjenne Karmøy kommunestyres vedtak av 19. juni 2007 om kommuneplanens arealdel for Karmøy når det gjelder område 4-1-f med tilgrensende areal i nordøst på Kvalavåg og 4-b-3 / 4-b-4 på Bø. Departementets vedtak innebærer at innsigelse fra Fylkesmannen til 4-1-f og innsigelser fra Statens landbruksforvaltning og Rogaland fylkeslandbruksstyre til 4-b-3 / 4-b-4 er tatt til følge.  Områdene avsettes etter dette som LNF-områder i planen.

Kommunen må selv foreta de endringer i planen som følger av departementets vedtak.

Øvrige deler av kommuneplanen er egengodkjent med rettsvirkning ved kommunestyrets vedtak i møte 19. juni 2007.

Om kunngjøring av den endelige kommuneplanen vises til reglene i plan- og bygningslovens § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brev.

 

Med hilsen

Erik Solheim

 

Kopi:
Karmøy kommune
Rogaland fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Statens landbruksforvaltning

Landbruks- og matdepartementet