Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Innsigelse til reguleringsplan for Karljohansvern, Horten kommune

Miljøverndepartementet mener hensynet til forutsigbarhet for Forsvaret er viktig i denne saken, og at anleggelse av en kyststi gjennom området ikke er forenlig med de planer for området som Forsvaret har. Departementet tar derfor innsigelsen fra Forsvarsbygg til følge, men mener det bør legges til rette for kyststi over området FS2 dersom Forsvaret avvikler aktiviteten på området.

Vi viser til fylkesmannens ekspedisjon hit 15. oktober 2007.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Forsvarsbygg har innsigelse til planen.

Miljøverndepartementet mener hensynet til forutsigbarhet for Forsvaret er viktig i denne saken, og at anleggelse av en kyststi gjennom området ikke er forenlig med de planer for området som Forsvaret har.

Departementet tar derfor innsigelsen fra Forsvarsbygg til følge, men mener det bør legges til rette for kyststi over området FS2 dersom Forsvaret avvikler aktiviteten på området.

Bakgrunn for saken
Kommunedelplanen har som mål at Karljohansvern skal være en kulturopplevelse, et rekreasjonssted, samtidig som det skal være boliger, forsvarsaktiviteter og verdiskapning i området. Det er også et delmål at Forsvarets rolle som del av det lokale næringsliv og rolle som historie- og kulturbærer skal søkes opprettholdt og videreutviklet. Samtidig sies det at natur- og historiske verdier skal ivaretas og utvikles, og i størst mulig grad være allment tilgjengelige for opplevelser, rekreasjon og friluftsliv.

Kommunen ønsker å anlegge en tursti på nedsiden av et av de militære anleggene, betegnet i planen som område FS2 og hangar A. Forsvaret har ennå ikke avklart om de ønsker å bruke hangar A som verksted, og ønsker derfor ikke å binde seg opp ved å la kommunen anlegge tursti over eiendommen.

Horten kommune vedtok kommunedelplanen 18. juni 2006. Kommunen mener allmenn ferdsel langs en kyststi må kunne la seg forene med en eventuell fremtidig militær virksomhet på eiendommen. Kommunen savner mer konkrete planer fra Forsvaret, der det blant annet må redegjøres for den konkrete bruken av området og hvilke behov Forsvaret har.

Forsvarsbygg har fremmet innsigelse til planen, ettersom de ikke ønsker å binde opp Forsvaret i forhold til mulig fremtidig bruk av eiendommen. Dersom hangaren skal brukes som verksted, vil det tidvis være behov for å bruke området mellom bygningsmassen og sjøen, og en tursti her vil komme i konflikt med aktiviteten som da vil være her.

Fylkesmannen uttrykker i sin oversendelse at de har forståelse for kommunens ønske om en sammenhengende kyststi i strandlinjen rundt Karljohansvern, og at området over tid har vært tilgjengelig for allmennheten. Området har også stor rekreasjonsverdi, og fylkesmannen kan ikke se at Forsvaret har dokumentert eller påvist at de har så sterke interesser til området at dette veier tyngre enn allmennhetens tilgang til et så ettertraktet område. Fylkesmannen har ingen tilråding til saken utover dette.

Forsvarsdepartementet gir, i sin faglige uttalelse til saken, prinsipielt støtte til innsigelsen. I uttalelsen anbefales det kommunedelplanen godkjennes under forutsetning av at den delen av kyststien som krysser Forsvarets eiendom (FS2), ikke gis rettsvirkning før Forsvarets behov for eiendommen eventuelt måtte bortfalle.

Miljøverndepartementets vurderinger
Miljøverndepartementet ser kommunens behov for å få gjennomført anleggelsen av kyststien. Stien har stor verdi for allmennheten, og vil inngå som et viktig ledd i kommunens arbeid med å utvikle Karljohansvern til et levende sted for næring og befolkning.

Departementet ser også Forsvarets utfordring, som fremdeles har aktiviteter på stedet som skal passe inn i planene for området. Innsigelsen knytter seg til et område mellom sjøen og hangar A på område FS2, og Forsvaret ønsker å benytte dette videre til militær aktivitet. For at Forsvaret skal ha de nødvendige rammevilkårene for bruk av bygningsmassen, vil det også være behov for å benytte området der kyststien nå er planlagt. En allmenn ferdsel over området vil i så fall hindre forsvarets bruk av bygningene.

Departementet mener den beste løsningen for kommunen ville vært anleggelse av kyststien langs stranden, men mener en omlegging av kyststien bak hangaren ikke vil virke vesentlig negativt inn på allmennhetens bruk av området. Det er kun snakk om et kortere strekk hvor stien ikke går langs stranden.

Dersom det viser seg at Forsvaret på sikt vil avvikle sine aktiviteter på eiendommen, bør kyststien kunne legges mot sjøen som planlagt. Den konkrete løsningen for en slik trasé, forutsettes avklart gjennom reguleringsplan eller ved rullering av kommuneplan.

Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 20-5 femte ledd, finner Miljøverndepartementet ikke å kunne godkjenne Horten kommunes vedtak av 18. juni 2007 om anleggelse av kyststi på nedsiden av Forsvarets hangar A på område FS2. Dette området avsettes til område for Forsvaret.


Departementet forutsetter at kommunen endrer plankartet i samsvar med departementets vedtak.

Om kunngjøringen av den endelige kommunedelplanen vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 20-5 åttende ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved dette brevet.

 

Med hilsen


Erik Solheim


Kopi:
Horten kommune
Forsvarsdepartementet
Forsvarsbygg
Vestfold fylkeskommune