Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kristiansand kommune - innsigelse til reguleringsplan for Sildenestangen(strandsone)

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Planen er i strid med nasjonale føringer om vern av strandsonen og ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

Kristiansand kommune – Innsigelse til reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika, Flekkerøy

 
Det vises til oversendelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder datert 14.02.2008.

Saken er i henhold til plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 oversendt Miljøverndepartementet for avgjørelse. Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika på Flekkerøy i Kristiansand kommune. Planen er i strid med nasjonale føringer om vern av strandsonen og ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas derfor til følge.

Sakens bakgrunn
Reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika, gnr. 1, bnr. 237 på Flekkerøy åpner for to fritidsboliger, tre sjøboder og brygge. Planområdet er på ca. 1,5 daa og ligger i sin helhet i 100-metersbeltet langs sjøen. Kommunen ser på reguleringsplanen som en naturlig oppfølging av tidligere historikk i området, herunder grunneierens medvirkning i forbindelse med vedtakelsen av kommunedelplan for Flekkerøy (Flekkerøyplanen) av 22.02.1995.

I kommuneplan for Kristiansand av 21.06.2006 er reguleringsområdet angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde. I følge rettslig uforpliktende underinndeling har området spesielle naturvern- og friluftsinteresser. Det følger imidlertid av arealdelen at Flekkerøyplanen er gjeldende overordnet plan for området. Reguleringsområdet er her angitt som byggeområde for fritidsboliger, mens omkringliggende areal er angitt som landbruks-, natur og friluftsområde med spesielle naturvern- og friluftsinteresser.


Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder fylkeskommune har fremmet innsigelse mot reguleringsforslaget i sin helhet i brev datert 30.05.2007 og 11.06.2007.

Fylkesmannen anbefalte ved oppstart av planarbeidet at kommunen la ned bygge- og deleforbud til arbeid med revisjon av kommunedelplanen var avsluttet. Dette på grunn av områdets store verdi som ubebygget naturområde, hensynet til barn og unge generelt og skolens bruk av området til miljøundervisning og fysisk aktivitet, samt for generell bruk til friluftsliv. Det ble fremhevet at Hestevika ligger helt for seg selv uten annen bebyggelse omkring, og at fritidsbebyggelse klart vil privatisere strandsonen og de omkringliggende arealene, herunder baklandet som klart bærer preg av flittig bruk. Planforslaget er etter fylkesmannens mening derfor åpenbart i strid med de nasjonale føringene vedrørende forvaltningen av strandsonen.

Fylkeskommunen viser til at det knytter seg sterke friluftsinteresser til reguleringsforslaget, og at planområdet klart bærer preg av å være benyttet til dette formålet. Det vises også til at Hestevika er en lun, sydvestvendt bukt, som egner seg godt for ilandstigning fra båt. Etter fylkeskommunens mening vil planforslaget medføre privatisering av omkringliggende friluftsområder og strandarealene, samt dele opp et sammenhengende grøntområde. Det konkluderes med at planforslaget er i konflikt med fylkesdelplan for idrett og friluftsliv 2003-2006 og nasjonale føringer angående innskjerping av plan- og dispensasjonspraksis i strandsonen. I tillegg blir barn og unges interesser tilsidesatt.

Kristiansand kommunestyre vedtok reguleringsplanen den 26.09.2007. Administrasjonens innstilling var å imøtekomme innsigelsene og regulere området til friområde.

Fylkesmannen i Vest-Agder oversendte saken til Miljøverndepartementet den 14.02.2008. Fylkesmannens samlede tilrådning er at innsigelsene tas til følge. Det er ved vurderingen lagt avgjørende vekt på den nasjonale strandsonepolitikken og planområdets verdi for allmennheten.

Befaring ble avholdt den 06.05.2008 med representanter fra Kristiansand kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder, Vest-Agder fylkeskommune, grunneieren, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet.

Kristiansand kommune har i etterkant av befaringen bekreftet at det ikke foreligger noen skjærgårdsparkavtale med utgangspunkt i den aktuelle eiendommen, gnr. 1, bnr. 237 i Hestevika. Kommunen opplyser at prosessen i forbindelse med vedtakelsen av Flekkerøyplanen trolig innebærer at grunneieren opplever at deler av eiendommen er avstått, til tross for at eiendomsforholdene ikke er endret. 

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har i brev av 11.06.2008 anbefalt at innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas til følge. DN påpeker at Flekkerøyplanen fra 1995 ikke er i tråd med dagens retningslinjer om forvaltning av strandsonen, og at det er kommunens ansvar å revidere planer i samsvar med nasjonale og regionale føringer. Hestevika ligger sentralt i et større, sammenhengende grøntområde langs sjøen. Området er lett tilgjengelig fra boligområdet sørøst for reguleringsområdet, og stien ned til vika går videre i nordvestlig retning til Sildeneset, som er et mye brukt friluftsområde. I Hestevika er det slake svaberg, som gir god tilgjengelighet til og fra sjøen. Videre bærer skogområdene innenfor svabergene preg av å bli benyttet av barn, med bl.a. et betydelig stinett, lavvo og slynger. DN konkluderer derfor med at planforslaget er i strid med de hensyn som den nasjonale strandsonepolitikken skal i vareta.

Miljøverndepartementets vurderinger
Det avgjørende spørsmålet i denne saken er om reguleringsforslaget i tilstrekkelig grad ivaretar nasjonale og regionale strandsoneinteresser og hensynet til barn og unge.

Det foreligger tydelige nasjonale føringer om vern av strandsonen. I gjeldende plan- og bygningslovs § 17-2 er det fastsatt et generelt byggeforbud i hundremetersbeltet langs sjøen. Selv om forbudet ikke gjelder for områder som omfattes av reguleringsplan, er det ment å gjelde som en retningslinje for planleggingen. Videre gir forslaget til nye regler om strandsonen i ny plan- og bygningslov et klart signal til kommunene om en strengere praksis for bygging nær sjøen.

Miljøverndepartementet mener at god planlegging gir en mer helhetlig, langsiktig og bærekraftig strandsoneforvaltning. Det vises til St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand, der det fremheves som en viktig arealpolitisk føring at strandsonen skal bevares som et natur- og friluftsområde tilgjengelig for alle. Kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn oppfordres på generelt grunnlag til en streng praksis ved behandlingen av plansaker og dispensasjoner i 100-metersbeltet langs sjøen.

I St.meld. nr. 26 (2006-2007) omtales også behovet for gode nærmiljøer for barn og unge, med god tilgang på trygge og varierte områder for lek og aktiviteter. Det er påvist at egenskaper ved det fysiske miljøet påvirker aktivitetsnivået. Gjennom planlegging skal det legges til rette for blant annet korte avstander til gode plasser for lek og fysisk aktivitet. Videre fremgår at regjeringen vil håndheve Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen strengere. Nytt rundskriv T-02/08 Om barn og planlegging utdyper retningslinjene og har som intensjon å styrke innsatsen for barn og unges nærmiljø.

Reguleringsplanen åpner for nedbygging av et ubebygd område ned mot sjøen. Planområdet i Hestevika på ca. 1,5 daa ligger i sin helhet i 100-metersbeltet langs sjøen. De to fritidsboligene er foreslått plassert i randsone mot skog, med byggegrense ca. 10-15 m fra sjøen. De tre sjøbodene er tegnet inn på svaberg i nordre del av planområdet, og brygga er foreslått plassert i forkant av sjøbodene.

Svabergene i Hestevika og det tilgrensede skogområdet viser tydelige tegn på at området blir benyttet av barn og unge, og området er etter departementets vurdering meget godt egnet for ulike aktiviteter for skoler, barnehager og barn som bor i nærmiljøet. Kombinasjonen sjøen/svabergene/skogen gir området helt spesielle kvaliteter. Miljøverndepartementet anser derfor planområdet og området rundt som svært attraktivt for friluftsliv og rekreasjon for befolkningen generelt.

Departementet legger etter dette til grunn at reguleringsplanen er i strid med nasjonale interesser om vern av strandsonen og ivaretakelse av barn og unges interesser i planleggingen. Innsigelsene fra fylkesmannen og fylkeskommunen tas etter dette til følge.

Departementet påpeker viktigheten av en overordnet, bevisst og langsiktig planlegging for å oppnå en bærekraftig forvaltning av landets arealressurser og skape gode fysiske omgivelser. I kommuneplan for Kristiansand av 21.06.2006 er reguleringsområdet angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde, med underinndelingen spesielle naturvern- og friluftsinteresser. Flekkerøyplanen fra 1995 og eventuelle andre foreldede planer bør etter departementets syn tas opp til revisjon og bringes i samsvar med gjeldende kommuneplan og nasjonale føringer. 


Vedtak
I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 stadfester ikke Miljøverndepartementet reguleringsplan for Sildenestangen, Hestevika, gnr. 1, bnr. 237, på Flekkerøy i Kristiansand kommune.

Kommunen anses orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   
 


Kopi:
Kristiansand kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Direktoratet for naturforvaltning
Grunneier, v/advokat Knut Øslebø