Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kvinesdal kommune - innsigelse til kommuneplan 2006-2015, hyttefelt ved Nesjen

Avgjørelse i innsigelsessak, 10. januar 2008

 

Kvinesdal kommune - innsigelse til kommuneplan 2006-2015, hyttefelt ved Nesjen


Fylkesmannen i Vest-Agder sendte 15. mai 2007 saken til Miljøverndepartementet for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 20 5 femte ledd.

Miljøverndepartementet tar til følge innsigelse fra Fylkesmannen i Vest-Agder til byggeområde for hytter R28 i kommuneplan for Kvinesdal 2006-2015 (arealdelen). Departementet endrer området til landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF), av hensyn til sikring av villreinens leveområde.

Sakens bakgrunn


Kommuneplanens arealdel setter av et areal på 1,6 km2 til byggeområde for hytter ved Nesjen. Ifølge planbestemmelsene skal det utarbeides reguleringsplan som grunnlag for utnytting av arealene. Området er merket R28 på plankartet.

Det aktuelle området ligger på det nærmeste 400 m fra grensen til Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde, vernet med hjemmel i naturvernloven § 5 og § 6, jf. § 14, § 21, § 22 og § 23, se forskrift 28. april 2000 nr. 409.

I område R28  er det i dag fire utleiehytter, en eldre jakthytte, et uthus og et større anneks og 30 daa dyrka mark. Det går veger gjennom området – nordover til Nesjen og østover til landskapsvernområdet.

I gjeldende kommuneplan er arealet landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF).

Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen fremmet 17. januar 2006 innsigelse til hytteområdet og viste til at området er viktig for villreinens bruk, i første rekke vinterstid. Det er særlig i harde vintre med mye nedising lenger inn i vinterbeiteområdene at reinen kan trekke ut over R28. Nærområdene til det planlagte hyttefeltet er beskrevet som villreinens leveområde i villreinklienten til Direktoratet for naturforvaltning. En må forvente betydelig aktivitet ut fra det planlagte hyttefeltet, influens på villreinen av slik aktivitet vil være større enn bare bygningene.

Mekling skjedde 10. november 2006. I møtet ble partene enige om hvordan en kunne løse flere andre spørsmål og andre innsigelser til kommuneplanen, men ikke den innsigelsen som er referert ovenfor.

Kommunestyret i Kvinesdal behandlet kommuneplan 2006-2015 i møte 13. desember 2006 og tok ikke innsigelsen fra miljøvernavdelingen til følge.

Kommunen begrunner vedtaket bl.a. med at den er i en omstilling etter omleggingen av stamveg E39 utenom kommunesenteret. Tilrettelegging for turister inklusiv hyttebygging er en viktig faktor for å sikre næringsgrunnlaget. Hyttebygging kan medføre utleie av jaktrettigheter, utleie av hytter, inntekt fra bygslingsavgifter på hyttetomter, samt vaktmestertjenester i området. Det vil være enkelt å innpasse hytter i landskapet slik at de blir lite synlige fra områdene rundt R28. Kommunen mener R28 ikke er beiteområde for villrein.

Rådmannens saksframlegg gir grunnlag for å tolke kommunestyrets vedtak slik at området med innsigelse R28 ble trukket ut av planforslaget og sendt departementet for avgjørelse, mens resten av kommuneplanens arealdel ble egengodkjent.

Fylkesmannen i Vest-Agder tilrådde i sin oversending 15. mai 2007 til departementet at innsigelsen blir tatt til følge.

Befaring skjedde 31. oktober 2007 med representanter for kommunen, fylkesmannen, Direktoratet for naturforvaltning og Miljøverndepartementet til stede.

Direktoratet for naturforvaltning tilrår i brev 17. desember 2007 å ta innsigelsen til følge. Det bør ikke åpnes for utbygging av flere hytter i dette området. Direktoratet mener områdene ved Nesjen har en viktig funksjon som leveområde for reinen i spesielle år med nedising av vinterbeitemulighetene på andre deler av vidda.

Direktoratet viser til siste revidering av villreinkartet for området i 1994, av Jon Erling Skåtan. Grensene for villreinens leveområder ble fastsatt ved hjelp av lokale ressurspersoners erfaring med reinens bruk av områdene. Kartlegginga ble utført som et grunnlagsarbeid i forbindelse med verneplanlegginga for landskapsvernområdet.

Kvinesdal kommune har bygget sine vurderinger på et eget villreinkart fra 1997 utarbeidet av Jan Kåre Kvinlaug. På dette kartet er hele området for det aktuelle hyttefeltet lagt utenfor leveområdet. Direktoratet bemerker at fylkesmannens miljøvernavdeling ikke har foretatt noen form for godkjenning av dette kartet.

Det planlagte utbyggingsområdet ligger i et viktig bufferområde ved episoder med mye snø og nedising. Lokale ressurspersoner har påpekt at det er under slike forhold dette området først og fremst er blitt brukt av reinen opp gjennom årene. Disse områdene representerer derfor arealer som kan være kritisk for bestandens utvikling i tida framover. Økt bruk av fjellet fra det planlagte hyttefeltet kan fortrenge villreinen og av¬grense mulighetene for trekk mellom fjelltangene sørover på begge sider av Kvinesdal, ifølge direktoratet.

Direktoratet mener utviklingen i Nesjenområdet må ses i sammenheng med det betydelige presset som vil komme på villreinområdet lenger sør, fra den planlagte videreutvikling av Knaben som turist- og hytteområde. Det bør også foretas en gjennomgang av videre utvikling og tilrettelegging for ferdsel ut fra Knabenområdet, slik at ferdselspresset innover villreinområdene herfra begrenses og kanaliseres til områder av mindre betydning for reinen. Slike gjennomganger bør foretas som ledd i den regionale planlegginga for villreinens leveområder som nå skal settes i gang.

Miljøverndepartementets vurdering

Ved behandlingen av St.meld. nr. 21 (2004-2005) Regjeringens miljøvernpolitikk og rikets miljøtilstand støttet Stortinget bl.a. et arealpolitisk mål om å sikre villreinens sentrale plass i norsk fjellfauna, gjennom regionale planer og etablering av europeiske og nasjonale villreinområder. Energi- og miljøkomiteen understreket særlig at villreinens leveområder skal sikres, jf. Innst. S. nr. 228 (2004-2005). Stortingsmeldingen viste til temahefte 27 Villrein og samfunn fra Norsk institutt for naturforskning, der områdene Setesdal-Ryfylke, Hardangervidda og Nordfjella foreslås som én europeisk villreinregion.

Regjeringen vil videreføre arbeidet for å bevare nødvendige leveområder for villrein, jf. St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand. Dette innebærer blant annet at kunnskapsgrunnlaget om villreinens leveområder vil bli forbedret. Regionale planprosesser skal avklare spørsmål om avgrensning og innhold knyttet til det enkelte område.

Norge er det eneste landet i Europa som har intakte høyfjellsøkosystemer med bestander av villrein. Fordi en stor andel av den europeiske villreinbestanden befinner seg i Norge, er villreinen å betrakte som en norsk ansvarsart. Sikring av villreinens leveområder er viktig for å kunne bevare villreinens sentrale plass i norsk fjellfauna. De største utfordringene i dag er knyttet til utbygging og aktivitet i randsonene til flere av villreinområdene og ferdsel inn i områdene. Nasjonalparker og landskapsvernområder dekker bare deler av villreinens leveområde, og må utfylles av planer etter plan- og bygningsloven.

Saken viser at det er uenighet om avgrensingen av leveområdet for villrein i Kvinesdal kommune. I forbindelse med verneplanleggingen for Setesdal Vesthei Ryfylkeheiane landskapsvernområde ble det i 1994 foretatt en kartlegging. Denne kartleggingen sam¬svarer ikke med et senere villreinkart fra 1997, som kommunen bruker som grunnlag for sine vurderinger.

Villreinområdenes avgrensing og innhold skal avklares gjennom regionale planprosesser som koordineres fra Miljøverndepartementet. Det er planlagt oppstartsmøte for planprosessen knyttet til Setesdal Ryfylkeheiane på nyåret 2008. I planprosessen vil en bl.a. samle bedre kunnskap om villreinens bruk av områdene.

Departementet finner at et hytteområde på R28 kan innebære omdisponering av leveområder for villrein, noe som vil være i strid med nasjonal villreinpolitikk. Reinen i området har gjennomgående lav kondisjon og relativt lav og ustabil reproduksjonstakt. Bestandsutviklingen har til tider vært vanskelig å forutsi. En ytterligere utbygging av kantsonene vil, sammen med endret klima, kunne få økende negative virkninger for villreinbestanden, noe som gjør det nødvendig å legge føre-var-prinsippet til grunn for vurderingen av denne saken.

Før den regionale planprosessen er gjennomført, finner Miljøverndepartementet det vanskelig å godkjenne omdisponering til hytteområde på R28.

Vedtak

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 20 5 femte ledd finner departementet ikke å kunne godkjenne framtidig byggeområde for hytter R28 ved Nesjen i areal¬delen til kommuneplan 2006-2015. Departementet endrer dette området til landbruks-, natur- og friluftsområde. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Vest-Agder ved miljøvernavdelingen er dermed tatt til følge.

Departementet legger til grunn at kommunen retter opp kommuneplankartet i tråd med vedtaket ovenfor.

Kommunen bes kunngjøre planen, jf. plan- og bygningsloven § 20 5 åttende ledd.

Kommunen er gjort kjent med departementets vedtak ved kopi av dette brevet.


Med hilsen
Erik Solheim

Kopi:
Kvinesdal kommune, Nesgata 11, 4480 KVINESDAL
Vest-Agder fylkeskommune, Serviceboks 517, 4605 KRISTIANSAND S
Direktoratet for naturforvaltning, 7485 TRONDHEIM