Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Meldal kommune - innsigelse til reguleringsplan for hytteområde på gnr 143 bnr 1, Resdalen

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark til reguleringsplan for Mausetra hyttefelt innen Resdalen felt E til følge. Innsigelsen påpeker ikke konkrete problemer knytta til lokalisering av de nye hyttetomtene, men går på samla antall hytter i hele området. Revisjon av kommuneplanens arealdel bør brukes for å fastsette øvre rammer for utbygging innen Resdalen-området.

Meldal kommune. Innsigelse til reguleringsplan for hytteområde på gnr 143 bnr 1 innen Resdalen, felt E, fra områdestyret for reindrift


Det vises til brev av 30. mai 2008, oversendelse av Reguleringsplan for Resdalen delplan E – Mausetra hyttefelt på gnr 143 bnr 1 i Meldal kommune til Miljøverndepartementet for behandling, jfr. plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Departementet skal etter dette ta stilling til innsigelse fra reindriftsforvaltninga til endring av reguleringsplanen. Innsigelsen er begrunnet i at konsekvenser for reindrifta må vurderes nærmere før det åpnes for videre hyttebygging i området.

Miljøverndepartementet tar ikke innsigelsen fra Reindriftsforvaltninga i
Sør-Trøndelag/Hedmark til reguleringsplan for Mausetra hyttefelt innen Resdalen felt E til følge. Innsigelsen påpeker ikke konkrete problemer knytta til lokalisering av de nye hyttetomtene, men går på samla antall hytter i hele området. Revisjon av kommuneplanens arealdel bør brukes for å fastsette øvre rammer for utbygging innen Resdalen-området.

Bakgrunn for saka
Reguleringsplan for Mausetra hyttefelt på eiendommen gnr. 143/1 innen Resdalen E ble vedtatt i Meldal kommunestyret 14.02.08, og medfører endring av eksisterende reguleringsplan med en utvidelse av antall fritidsboliger fra 39 til 58. Området er i kommuneplanen fra 2003 avsatt som byggeområde for fritidsboliger. Byggeområdet på totalt 43,6 km2 er delt opp med reguleringsplaner for hvert av delområdene A1/A2, B, C, D og E. Den foreliggende reguleringsplanen er igjen en avgrenset del av felt E i byggeområdet Resdalen. Utbyggingsform er spredt fritidsbebyggelse av enkel standard. Innen felt E er det hittil godkjent 213 tomter, hvorav 156 er bygd.

Planområdet ligger innenfor Trollheimens reinbeitedistrikts sekundærområde. Dette er områder hvor det i utgangspunktet ikke skal drives reindrift, og som dermed ikke inngår i grunnlag for beregning av beiteleie.

Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark har fremmet innsigelse, og viser til at større endringer bør gjøres i forbindelse med revidering av arealdelen, og ikke ved flere reguleringsendringer uten tilstrekkelig vurdering av samla konsekvenser for reindrifta.

Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark fremmet i brev av 09.01.08 innsigelse til reguleringsplanen. 

Meldal kommunestyre vedtok i møte 14.02.08 reguleringsplan for Mausetra hyttefelt på gnr. 143 bnr. 1 innen Resdalen E, på tross av innsigelsen fra Reindriftsforvaltninga.

Mekling i saka ble gjennomført hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag den 01.04.2008. Meklingsmøtet resulterte ikke i forslag til løsninger som partene ønsket å gå videre med. Fylkeskommunen deltok i meklingsmøtet.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag oversendte saka til Miljøverndepartementet i brev av 30.05.2008, der det anbefales at innsigelsen tas til følge.

Befaring ble avholdt 9. oktober 2008 med representanter fra Meldal kommune, Områdestyret og Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark, Sør-Trøndelag fylkeskommune, Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Grunneier og planfirma var til stede på befaringa.

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har i uttalelse av 12.11.08 til Miljøverndepartementet konkludert med at innsigelsen er for generell i forhold til den foreslåtte reguleringsendring, og anbefaler at innsigelsen fra Områdestyret i Sør-Trøndelag og Hedmark ikke tas til følge.

LMD vurderer at reguleringsendringen er i tråd med kommuneplanen for området. Departementet ser at det er store utfordringer knyttet til et utbyggingsmønster med spredt bebyggelse i hele området. De foreslåtte hyttene ligger nær vei og eksisterende hytter. LMD mener at den foreslåtte planen i liten grad kommer i konflikt med reindrift fordi planområdet ligger i sekundærområdet for reindrift og ikke i forbindelse med flyttelei. Kommunen har gjennom planprosessen vist vilje til tilpasning ved å redusere antall hytter fra 30 til 19. Avslutningsvis anbefaler LMD at Meldal kommune rullerer kommuneplanen før flere reguleringsplaner fremmes.

Miljøverndepartementets vurderinger
Departementet påpeker viktigheten av en overordnet og langsiktig planlegging for å oppnå bærekraftig forvaltning av arealressursene og ivareta ulike brukerinteresser på en tilfredsstillende måte. Kommunen skal gjennom kommuneplanen foreta overordna avklaringer av arealdisponering og ressursutnyttelse. Dette er særlig viktig i forhold til reindriftnæringa – som er avhengig av tilgang på arealer som kan oppfylle de ulike kravene til funksjonsområder gjennom året, samt ivareta muligheten for flytting mellom sesongbeitene. St.meld. nr. 26 (2006-2007) Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand framhever at ”reindriftens arealgrunnlag skal sikres og avklares i forhold til andre bruks- og verneinteresser gjennom kommunale og regionale planprosesser.”

Tilrettelegging for hyttebygging og turisme er et ledd i næringsutviklinga for Meldal kommune, og gjeldende kommuneplan har avsatt store arealer til fritidsbebyggelse. Utbyggingsform er spredte hytter av enkel standard, og det er ikke satt øvre antall eller utnyttingsgrad for de enkelte byggeområdene. Dette skjer gjennom reguleringsplaner for mindre delområder eller enkelteiendommer – noe som gir liten oversikt over samla konsekvenser for andre brukerinteresser.

Områdestyret for reindriftsforvaltninga har i sak 52/03 tatt følgende forbehold ved behandling av revisjon av kommuneplanens arealdel: ”Fordi arealplanforslaget gir liten avklaring i forhold til hyttebebyggelsens omfang / utbyggingsgraden i hytteområdene og til lokalisering innen områdene, bør områdestyret ta forbehold om mulige innsigelser, eventuelt nærmere krav og vilkår, i forbindelse med konkrete bebyggelses- /reguleringsplaner og dispensasjonssaker i Meldal kommune.” Reindriftsforvaltninga påpeker i denne saken at det er liten forutsigbarhet for reindrifta når de mange reguleringsplanene innen Resdalen-området gradvis legger opp til flere og flere hytter – uten at de samla konsekvensene for reindrifta blir synliggjort. Denne bit-for-bit-forvaltninga har gjort at reindriftsforvaltninga fant det nødvendig å bruke innsigelsesretten for å få en stopp i videre utbygging inntil det er utført konsekvensvurdering. Den bør se på de samla inngrepene og hvordan disse vil virke inn på bruken av de sentrale beiteområdene i Trollheimen – de såkalte primærområdene.

Reindrifta i Trollheimen har sin rettslige basis i Trollheimenloven av 21.12.1984. Det er i 1985 inngått leieavtaler, og noen områder er ekspropriert til beite. LMD har gitt konsesjon til reindrift i området, forutsatt at leieavtalene ikke sies opp. I driftsplanen som konsesjonen er basert på, framgår det at utøvelsen av reindrift skal skje innen geografisk definerte primærområder. I vurdering av hvorvidt tiltaket kommer i konflikt med viktige reindriftsinteresser er det et sentralt moment om tiltaket får virkning for sentrale beiteområder eller flytteleier. Utfart fra det aktuelle hyttefeltet skjer i hovedsak på vinteren, og Resfjellet er et aktuelt turmål. Resfjellet er ikke vinterbeiteområde, men er definert som oppsamlingsområde på reindriftskartet. Området brukes ellers av bukkeflokker, som er mindre vare overfor ferdsel.

Innsigelsen gir ingen konkretisering av ulemper for reindrifta som følger av den aktuelle reguleringsplanen, men går på samlet antall hytter i hele området. Det ble også bekreftet under befaringa at det ikke var særlige forhold knyttet til dette ene feltet som gjorde det uakseptabelt for reindrifta, men at det er totalvirkningen av alle nåværende og eventuelle framtidige utbygginger som skapte behov for en samla gjennomgang. Dette er et behov som må løses gjennom en samla arealplanprosess, framfor å forsøke å løse det gjennom å stoppe reguleringsplanene én for én. Den overordna arealplanen bør fastsette utnyttingsgrad eller øvre antall hytter innen hvert enkelt byggeområde. Foreliggende areadel fra 2003 er ikke egnet som styringsdokument for utbygging, og bør snarlig tas opp til revisjon. Meldal kommunestyre har i møte 26.06.08 gjort vedtak om at kommunen ikke godkjenner dispensasjonssøknader eller tar opp nye reguleringsforslag til behandling i Resdalen-området før planene er vurdert i forbindelse med revisjon av kommuneplanen. Unntatt fra dette er den foreliggende reguleringsplanen som det er reist innsigelse til, samt to andre igangsatte reguleringsplaner med henholdsvis 3 og 11 nye hyttetomter.
Det er forståelig at reindrifta ønsker å få fokus på totalvirkning av hyttebygging i Resdalen, i og med at dette ikke er avklart i arealplanen. Men det dreier seg her om et begrenset antall nye hytter innen eksisterende område, og kommunen har gjennom planprosessen redusert antallet. Ferdselsøkning som følger av de 19 nye hyttene vil utgjøre en ubetydelig del av samla utfart – jfr eksisterende fritidsbebyggelse i området og dagsturtrafikken som skjer uavhengig av hyttepolitikken i kommunen.
Miljøverndepartementet er enig med kommunen i at det gir liten forutsigbarhet for grunneiere/utbyggere å bli presentert for ønsker om begrensninger på et generelt grunnlag i en reguleringsprosess, etter at området først er akseptert avsatt til byggeområde i arealdelen. Etter samla vurdering av ulemper for reindriftsnæringa, mener departementet at kommunestyrets vedtak bør stadfestes. Dette sett i lys av at kommunen har satt revisjon av arealdelen på dagsorden gjennom sitt vedtak den 26.06.08, og signaliserer vilje til å se på samla konsekvenser av hyttebygginga i området. Det legges vekt på at reguleringsplanen er i samsvar med overordna plan, og til at hensynet om forutsigbarhet bør gjelde for alle parter i en planprosess.


Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2 stadfester Miljøverndepartementet Meldal kommunes vedtak 14.02.08 om godkjenning av reguleringsplan for Mausetra hyttefelt på gnr 143 /1 innen Resdalen felt E.
Departementets vedtak innebærer at innsigelse fra Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag/Hedmark ikke er tatt til følge.
 

Vedtaket kan ikke påklages, jf plan- og bygningsloven § 27-3 første ledd.  
Om kunngjøring vises det til reglene i plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 3 første ledd.

Kommunen er orientert om departementets vedtak ved kopi av dette brevet.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   
 


Kopi:
Meldal kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Reindriftsforvaltninga i Sør-Trøndelag / Hedmark
Landbruks- og matdepartementet