Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nordreisa kommune – innsigelser til reguleringsplan for hytteområde Lyngstad gnr 29 bnr 14

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for hytteområde Lyngstad i Nordreisa kommune. Departementet mener at utbygging av hytter i dette området er i konflikt med reindrift og jordverninteresser. Innsigelsene fra områdestyret for reindrift og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge.

Saken er oversendt Miljøverndepartementet ved fylkesmannens brev 29. august 2007 for avgjørelse etter plan- og bygningsloven § 27-2 nr. 2.

Miljøverndepartementet stadfester ikke reguleringsplan for hytteområde Lyngstad i Nordreisa kommune. Departementet mener at utbygging av hytter i dette området er i konflikt med reindrift og jordverninteresser. Innsigelsene fra områdestyret for reindrift og fylkeslandbruksstyret tas derfor til følge.


Bakgrunn for saken

Arbeid med reguleringsplan for Lyngstad gnr 29 bnr 14 i Reisadalen startet opp i 2003, etter ønske fra grunneieren Nancy Hammari om å bygge 7 hytter. Planforslaget har vært på høring flere ganger.

Fylkeslandbruksstyret i Troms fremmet 1. mars 2005 innsigelse til reguleringsplanen. Fylkeslandbruksstyret mener området må opprettholdes som landbruks-, natur- og friluftsområde. Fylkeslandbruksstyret mener det i en jordvernsammenheng ikke er forsvarlig å omdisponere dyrkbar og lettdrevet skogsmark av god kvalitet med furu og lauvskog. Det legges også vekt på at kommunen har godkjent flere større hytteområder i Reisadalen, og det er ikke mangel på hyttetomter i kommunen.

Områdestyret for reindrift i Vest-Finnmark fremmet 14. april 2005 innsigelse til planforslaget. Innsigelsen begrunnes med at hele Reisadalen er å anse som viktige beiteområder for reindriftsnæringen.

Et noe endret reguleringsforslag ble sendt på høring 24. mai 2005.
 
Områdestyret for reindrift opprettholdt innsigelsen 22. juni 2005. I tillegg til det som tidligere er uttalt, legger områdestyret særlig vekt på at planområdet må karakteriseres som nærmest ubebygd, urørt og uten vegforbindelse. Utbygging av fritidsboliger vil føre til at reindriften blir forstyrret. Reisadalen må anses som et sentralt beiteområde med frodig vegetasjon, og området brukes som beiteområde om våren og høsten. Området er i kommuneplanens arealdel ikke vist til fritidsbebyggelse, og bygging her vil få konsekvenser for andre framtidige utbyggingssaker.

Fylkeslandbruksstyret fremmet innsigelse 20. september 2005 med samme begrunnelse som tidligere.

Mekling i saken ble holdt 27. mars 2006, uten at enighet ble oppnådd.

Kommunestyret vedtok reguleringsplanen for hytteområde Lyngstad gnr 29 bnr 14
13. oktober 2006, slik at opprinnelig forslag ble vedtatt. Av saksutredningen går det fram at kommunen mener slike hyttefelt vil lette trykket fra enkeltsøknader.

Kommunen sendte saken til fylkesmannen ved brev 18. oktober 2006.

Fylkesmannen anbefalte i oversendelsesbrevet til departementet at planforslaget ikke stadfestes. Fylkesmannen finner etter en avveining av de ulike interessene at hensynet til reindriften og landbruket må veie tyngre enn grunneierens og kommunens behov for et hyttefelt i det aktuelle området.

Befaring på stedet og tilhørende møte ble holdt 10. oktober 2007, med representanter for Nordreisa kommune, fylkesmannen i Troms, reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, fylkeslandbruksstyret, Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet. Grunneier var til stede på befaringen.

Landbruks- og matdepartementet anbefalte i brev 11. januar 2006 at innsigelsene fra områdestyret for reindrift og fra fylkeslandbruksstyret tas til følge. Bakgrunnen er at reguleringsplanen for 7 hytter berører viktige ressurser for reindrift, og kommer i konflikt med regjeringens mål om styrket jordvern. Landbruks- og matdepartementet kan ikke se at det aktuelle hyttefeltet er av så tungtveiende samfunnsinteresse at det bør overskygge den negative effekten det vil ha i forhold til reindriftens beitegrunnlag i Reisadalen og den betydning jord- og skogressursen her har.

Landbruks- og matdepartementet viser til de politiske målene for arealplanlegging og reindrift som kommer til uttrykk i St.meld. nr. 55 (2000-2001) Om samepolitikken og tilleggsmeldingen til denne, St.meld. nr. 33 (2001-2002). Det framgår blant annet at utbyggingsinteresser i områder hvor det pågår samisk reindrift skal ta hensyn til og tilrettelegge for denne næringen. Det framgår også at fragmentering av beitegrunnlaget er en av de alvorligste truslene mot reindriftens arealgrunnlag.

I forhold til jordvern peker Landbruks- og matdepartementet på at Regjeringen i Soria Moria-erklæringen satte fokus på at bevaring av landbrukets produksjonsarealer er en viktig del av miljøpolitikken. Det vises også til brev 21. februar 2006 fra Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet, der kommunens nøkkelrolle i forhold til å ta vare på de produktive arealene framheves. Landbruks- og matdepartementet viser til at vern av ikke-fornybare arealressurser er høyt politisk prioritert, og regjeringen skal arbeide for en bærekraftig ressursforvaltning med et sterkt jordvern, bevaring og vedlikehold av kulturlandskapet og sikring av det biologiske mangfoldet.

Landbruks- og matdepartementet peker spesielt på betydningen av de samlede inngrep for reinbeiteområdene. Reisadalen brukes hele sommerhalvåret av reindriften, men mest intensivt om våren og høsten. Reisadalen er et lavereliggende beiteområde, som det er viktig å opprettholde uten inngrep. Andre deler av kommunen er utbygd, og Landbruks- og matdepartementet mener det er viktig å sikre de resterende lavereliggende områder som beiteressurser for reindriften. I tillegg peker Landbruks- og matdepartementet på områdets ressursverdi for landbruk, herunder også skogen som barskogsressurs i nordnorsk sammenheng.

Miljøverndepartementets vurdering

Reguleringsplanen for Lyngstad omfatter et område på ca 63 dekar, med et hyttefelt på 7,7 dekar der det skal bygges 7 hytter. Det er fremmet innsigelser til å bygge hytter i dette relativt urørte området fra både områdestyret for reindrift og fylkeslandbruksstyret.

Landbruks- og matdepartementet støtter innsigelsene og har forankret sin vurdering av det konkrete området i nasjonale føringer for arealbruk i forhold reindrift og jordvern. Miljøverndepartementet har etter en samlet vurdering ikke funnet grunnlag for å overprøve den vurderingen Landbruks- og matdepartementet har gjort av spørsmålet om hyttebygging i dette tilfellet. Det aktuelle området er et viktig beiteområde for rein, og har skogsmark av god kvalitet som er en viktig ressurs i jordvernsammenheng. Området er i kommuneplanens arealdel angitt som landbruks-, natur- og friluftsområde, og Miljøverndepartementet kan ikke se at det er grunnlag for å endre denne statusen gjennom den foreliggende reguleringsplanen.

 

     

                                                        Vedtak

I medhold av plan- og bygningsloven § 27-2 stadfester ikke Miljøvern¬departementet Nordreisa kommunestyres vedtak 13. oktober 2006 om reguleringsplan for hytteområde Lyngstad gnr 29 bnr 14.

 

Med hilsen


Erik Solheim
   

 


Kopi: Nordreisa kommune
          Reindriftsforvaltningen i Vest-Finnmark, 9250 Kautokeino
          Troms fylkeslandbruksstyre
          Nancy Hammari, Sappen, 9151 Storslett
          Landbruks- og matdepartementet
            
 

Vedlegg: Saksdokumenter i retur